Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions

 • Nanna Kronberg Frederiksen, arkivet.thorvaldsensmuseum.dk, 2014
 • Dette er en samlet oversigt over de af Bertel Thorvaldsens kunstværker og kunstsamlinger, der blev vist på Kunstakademiets årlige udstillinger på Charlottenborg i København. Formålet er at vise, hvornår og på hvilken baggrund det danske publikum lærte Thorvaldsen, hans kunst og samlinger at kende.

Sammenfatning

Christian 7.s saloner

I 1769 påbegyndte Kunstakademiet i København den tradition hvert andet år at afholde en offentligt tilgængelig udstilling af akademi-kunstnernes arbejder. Initiativet til den såkaldte salon kom fra Akademiets daværende direktør Jacques Saly (1717-1776), og tilladelsen var blevet givet af Christian 7., der netop, på en udenlandsrejse sammen med statsminister J.H.E. Bernstorff (1712-1772), havde set en del kunstsamlinger.

I kataloget fra 1769 bekendtgjorde man salonen med disse ord:

“Det Kongelige Danske Skildre-Bildhugger- og Bygnings-Academi, som er inderlig rört over de Naades-Beviisninger, Hans Majest. Kongen lader dem vederfare, og önsker, ved sin Fliid og Nidkierhed at kunde fortiene den Beskiermelse, hvormed Hans Kongel. Majest. samme benaader, haver, med Monarchens Allernaadigste Tilladelse, besluttet, hvert andet Aar offentlig til Skue, at udsette Arbeydet af de Kunstnere som Academiet bestaar af, for derved at celebrere Hans Kongel. Majestets allerhöyeste Födsels-Dag.
I de 8te Dage, som bemeldte Arbeyds Udsettelse vedvarer, skal Indgangen udi Academiets store Sahl fra om Morgenen og indtil Aftenen alle og eenhver være tilladt.”

Salonen med akademi-kunstnernes værker skulle altså åbne hvert andet år på kongens fødselsdag, vare i otte dage, afholdes i Antiksalen, være tilladt for alle, og i øvrigt være gratis. På grund af den megen uro forbundet med Christian 7.s statsstyrelse blev der stik imod intentionen kun afholdt tre saloner frem til 1806.

I 1806 påbegyndtes en mere regelmæssig række af udstillinger. De åbnede hvert år i april og var ligeledes for offentligheden. Åbningsdagen skulle nu – i stedet for Christian 7.s fødselsdag den 29.1. – så vidt muligt ramme Akademiets stifter Frederik 5.s fødselsdag den 31.3. Det var også dagen, hvor Akademiet åbnede i 1754. Ved således at ændre åbningsdagen fejrede man monarkiet, men fik samtidig adskilt kunstudstillingerne fra den siddende regent og den aktuelle, politiske situation.

Thorvaldsen på Kunstakademiets udstillinger

De af Thorvaldsens kunstværker og kunstsamlinger, der blev vist på Kunstakademiets udstillinger var i hovedsagen de værker, der nys var blev hjemsendt fra Rom med den danske flådes skibe. Således blev: De to første hjemsendelser i 1825 og 1828 rummede forskellige bestillingsarbejder til hjemlandet, nærmere bestemt:

De senere hjemsendelser, begyndende med 1833, indeholdt hovedsageligt Thorvaldsens egne, private kunstværker, dvs. originalmodeller, nyhuggede marmorversioner samt næsten hele den malerisamling, som han ønskede skulle indgå i hans kommende museum i København.

Kunstakademiets udstillinger fungerede med andre ord som de første, offentlige præsentationer af Thorvaldsens kunstværker i Danmark. Når udstillingerne sluttede, blev mange af kunstværkerne opstillet i Thorvaldsens atelier-museum på Charlottenborg eller i dertil indrettede lokaler på Christiansborg, hvorfra de stadigt kunne beses af offentligheden.

Publikums reaktioner

Publikums reaktioner på Thorvaldsens kunstværker, hvoraf nogle er gengivet her i artiklen, har været en vigtig markør i forhold til det planlagte Thorvaldsens Museums mulige popularitet.

Thorvaldsens danske publikum blev af samtiden karakteriseret og fremhævet som “Folk af alle Stænder”. Både høj (“de Store”, “la beau monde”, “la noblesse”) og lav (“Mængden”, “den simple Mand af nogenlunde Dannelse”) havde lige adgang til og var forenede i “beundring”, “henrykkelse”, “entusiasme”, “begejstring” og “glæde” over Thorvaldsens kunst.

Kunstakademiets saloner og udstillinger, der altså var tilladte for “alle og eenhver”, og som med fremvisningen af Thorvaldsens kunstværker nød en ekstraordinær stor tilstrømning af besøgende, kan således siges at have bidraget til udviklingen af den borgerlige offentlighedskultur i Danmark, hvor man i det sociale og kulturelle frirum, udstillingerne har været, sammen har kunnet udveksle synspunkter, diskutere, kritisere og tage ved lære af form og indhold i kunstværkerne – på tværs af klasseskel.

Flere af Thorvaldsens kunstværker har kunnet danne afsæt for samtaler af politisk karakter, som fx Agrippa, A759, Cicero, A761, A760, Tyge Rothe, A225, Frederik 6., A859, George Gordon Byron, A132, Napoleon Bonaparte, A909, Wlodzimierz Potocki, A155 og Ludvig Holberg, A876.

Blandt publikum fremkom derudover en del følelsesmæssige reaktioner på skulpturernes livagtighed, hvor kvinder kærtegnede den nuttede Amor med lyren, A786, og slog blikket ned ved synet af den nøgne, triumferende Amor, A22, eller hvor mænd blev opstemte ved beskuelsen af de skønne Gratier, A911, og Venus med æblet, A12.


1792

Præmierede arbejder udstillet i Kunstakademiets Forsamlingssal
Foto Kat.nr. Kunstværk Nuværende ejer Daværende ejer Se også
Heliodor uddrives af templet Uden kat.nr. Heliodor uddrives af templet, originalmodel A829 Den lille guldmedalje


1793

“Af alle har Billedhuggeren især udmarket sig. Om Thorwaldsen end ikke alerede var bekjendt for en Konstner af et stort Geni, vilde hans denne Gang Udsatte Stykke tilstrækkelig beviist det. Dette er i mine Tanker det bedste Basrelief, som for Guldmedaillierne har været modelleret ved nogen Konkurs. Saavel hele Komposizionen, det er Valget af de Gjenstænder, han har forestilt, og deres Fordeling, eller med andre Ord, Invenzionen og Dispositionen, som hver enkelt Deel viser, at han har tænkt under Arbejdet, og at han har tænkt rigtig.”

J.H. Bärens: ‘Bedømmelse af Elevernes Exhibizion paa Konstakademiet for Guldmedaillerne i Aaret 1793, af Hr. Assessor Bärens’, Iris, København 1793.

Elevernes Exhibizion paa Konstakademiet for Guldmedaillerne i Aaret 1793
Foto Kat.nr. Kunstværk Nuværende ejer Daværende ejer Se også
Peter og Johannes helbreder en halt Uden kat.nr. Peter og Johannes helbreder en halt, originalmodel A830 Den store guldmedalje


1809

Ny fortegnelse over Marmor- og Gibs-figurerne, samt Receptions-stykkerne og flere Konstsager i det Kongelige Maler- Billedhugger- og Bygnings-Academie paa Charlottenborg, med hosföiet kort forklaring over de betydeligste poster
Forsamlings-Salen: Receptions-Stykker: Billedhugger-Arbeide
Foto Kat.nr. Kunstværk Nuværende ejer Daværende ejer Se også
Bacchus og Ariadne 165 Bacchus og Ariadne, originalmodel A1


1815

“Det var [...] i meget kort Tid bekiendt over hele Kiøbenhavn, at Thorvaldsens Døbefont kunde, med ringe Uleilighed, tages i Øiesyn [...], og man saa dagligen Folk af alle Stænder strømme derud for at beundre, eller maaske rettere, lære at beundre et plastisk Mesterværk af Nutidens første Billedhugger. Meningen om dets Fortræffelighed var kun een: og en enhver forlod det, beriget med nye Forestillinger og Ideer, ligesom med en udeelt Beundring for den store Konstner.”

Christian Molbech: ‘Billedhuggerkonst. B.Thorvaldsen, professor ved Academiet’,
in: Athene, bd. 5, 1815, p. 373.

“Før Mallings Hjemkomst og endydermere siden var just og er fremdeles meget hyppigen Talen om Dig og dine Værker ikke allene iblant det Publicum (thi faa er dettes Navn) der virkelig har nogen Sands og Beskuelse for Konst og dybere Kjærlighed dertil; men ogsaa iblant et andet dobbelt Publicum, hvis Domme, endskjøndt i Grunden lidet bevendte stundom aldeles forkastelige, dog ere vigtige fordi de nu engang have megen Indflydelse paa Livet og Forholdene i samme; jeg mener ved dette dobbelte Publicum det saa kaldte store (Mængden) og de Store (le beau monde, som man kalder dem, eller la noblesse) – at disse Sidstes Meninger og Ideer nu heel ofte hverken ere store eller noble er da en gammel Erfaring – men det maa jeg dog lade dem tilhobe at der overalt om Dig, især i det sidste Hal[v]aarstid, er bleven talt med en Enthusiasmus med en Beundring som virkelig har været mig og enhver Din Ven meget behagelig, endskjøndt vi andre nu vel letteligen mærkede at denne Beundring hos Vedkommende ikke just udflød hverken af rigtige Begreber om Konsten i Almindelighed eller af klare Forestillinger om din Genius og dine Fortjenester i Særdeleshed. Din Døbesteen fortrinligen gjorde, hvad man kalder, særdeles Lykke og jeg kunde udklippe af Journaler og Aviser en Mængde trykte Sider fyldte med Roes og Virak (desuden en vel og med en heel Deel skjæve Reflexioner) og sende Dig dem hvis jeg ikke vidste tilfulde at det Hele kuns lidet vilde opbygge Dig – Den Beundring din Døbestenen havde vakt hos Alle blev da og snart omtalt hos Kongen; Hs. Majestæt saae dit Arbejde og blev i høj Grad overrasket, han har talt med mange ogsaa med mig om dit skjønne Værk og jeg kan forsikkre Dig at Kongens Ord derom, endskjøndt naive og simple, forekom mig langt klogere end de fleste andres, der stundom bestod i sentimental og affecteret Snak.”

Brev af 2.12.1815 fra P.O. Brøndsted til Thorvaldsen

Fortegnelse over de Kunstarbejder som findes udstillede i den af det Kongelige Academie for de skiönne Kunster i Anledning af Deres Majestæters Kong Frederik den Siettes og Dronning Marie Sophie Frederikes Kroning aabnede Salon
Billedhuggerkunst
Foto Kat.nr. Kunstværk Nuværende ejer Daværende ejer Se også
Agrippa 10 Agrippa, marmorversion A759
Cicero 11 Cicero, marmorversion A761
Cicero 12 Cicero, marmorversion A760
Tyge Rothe 13 Tyge Rothe, marmorversion A225
Ida Brun 14 Ida Brun, marmorversion (i kataloget: “Ubenævnt person”) A810 Anmeldelse i Athene oktober 1815
Jacqueline Schubart 15 Jacqueline Schubart, gipsafstøbning (i kataloget: “Ubenævnt person”) Antagelig A813 Anmeldelse i Athene oktober 1815
Herman Schubart 16 Herman Schubart, gipsafstøbning (i kataloget: “Ubenævnt person”) Antagelig A812 Anmeldelse i Athene oktober 1815
Døbefont, Kristi dåb 17 Døbefont, marmorversion Brahetrolleborg Kirke, Fyn, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4 Sybille Reventlow Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke
Tegninger
Foto Kat.nr. Kunstværk Nuværende ejer Daværende ejer Se også
Bertel Thorvaldsen: Maria med Jesus og Johannes, 1808. Sanderumgaard, Fyn 18 Maria med Jesus og Johannes Sanderumgaard, Fyn Herman Schubart Kronologi 14.1.1808
Maria med Jesus og Johannes 19 Maria med Jesus og Johannes Dep.4 Herman Schubart Kronologi 10.9.1811
Caritas 20 Caritas C820 Herman Schubart Kronologi 10.9.1806
Bertel Thorvaldsen: Caritas, senest 1815. Sanderumgaard, Fyn 21 Caritas Sanderumgaard, Fyn Herman Schubart Tegninger foræret til familien Schubart
Amor med sommerfuglen 22 Amor med sommerfuglen Ikke sikkert identificeret, men muligvis den her afbildede Dep.7 Herman Schubart Kronologi 14.1.1806
Foto mangler 23 Psyche Ukendt, jf. dog C55 Herman Schubart
Chiron lærer Achilleus at skyde med bue 24 Chiron lærer Achilleus at skyde med bue C780 Herman Schubart Kronologi 14.1.1811
Bacchus giver Amor at drikke 25 Bacchus giver Amor en sød drik C715 Herman Schubart Kronologi 14.1.1807
Foto mangler 26 Hygieia og Amor Ukendt, jf. dog C85r Herman Schubart Kronologi 14.1.1810


1826

“I Søndags var jeg paa Charlottenborg (bestandig gik jeg og ærgrede mig over, at Du ikke var med); der var nogle, skjøndt faa, smukke Malerier; men Gibsafstøbninger af Thorvaldsens Værker og nogle udførte i Marmor var der, og de var deilige. En Hyrde paa Idabjærget, med sin Hund ved Siden; Du skulde have seet denne Dreng, Caroline, og længe, længe betragtet ham, saa vilde Du have faaet Forestilling om en uendelig Skjønhed, der kan udtrykkes i legemlige Former.”

Emil Aarestrup i brev af 10.4.1826 til (sin forlovede) Caroline Aagaard.

[Deres kunst] er ligesaa velbeholdent som skjønt; især gjør Amorinen furore; jeg har min Ulykke med at holde Damerne fra at klappe og caressere ham.

Johan Gunder Adler i brev af 24.9.1825 til Thorvaldsen.

“Konstacademiets Udstilling i 1826 gav os førstegang Lejlighed til, at giøre et nøiere Bekiendtskab med Thorvaldsen giennem hans Værker, af hvilke vi indtil den Tid kun havde seet faa og mindre betydelige.”

N.L. Høyen: Om Thorvaldsen og hans Museum i Anledning af den udstædte Indbydelse, København 1837.

Fortegnelse over de ved det Kongelige Academie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker
Billedhuggerkunst
Foto Kat.nr. Kunstværk Nuværende ejer Daværende ejer Se også
Frederik 6. 144 Frederik 6., marmorversion A859 Frederik 6. Bestillingen til den danske kongefamilie
Marie Sophie Frederikke 145 Marie Sophie Frederikke, marmorversion A860 Frederik 6. Bestillingen til den danske kongefamilie
Caroline 146 Caroline, marmorversion A857 Frederik 6. Bestillingen til den danske kongefamilie
Vilhelmine Marie 147 Vilhelmine, marmorversion 1 eller 2 Skydeselskabet eller Schloss Glücksburg, jf. A194 Frederik 6. Bestillingen til den danske kongefamilie
Christian (8.) Frederik 148 Christian (8.) Frederik, marmorversion Ukendt, jf. A197 Christian (8.) Frederik Bestillingen til den danske kongefamilie
Caroline Amalie 149 Caroline Amalie, marmorversion Ukendt, jf. A716 Christian (8.) Frederik Bestillingen til den danske kongefamilie
Frederik (7.) 150 Frederik (7.), marmorversion Rosenborg Slot, jf. A199 Christian (8.) Frederik Bestillingen til den danske kongefamilie
Juliane Sophie 151 Juliane Sophie, gipsafstøbning Kan være identisk med A202 Juliane Sophie Bestillingen til den danske kongefamilie
Friedrich Wilhelm Carl Ludwig 152 Friedrich Wilhelm Carl Ludwig, gipsafstøbning Kan være identisk med A201 Friedrich Wilhelm Carl Ludwig Bestillingen til den danske kongefamilie
Bertel Thorvaldsen 153 Bertel Thorvaldsen, marmorversion Kunstakademiet, Akademiraadet, inv.nr. KS445, jf. A223 Kunstakademiet Testamentarisk gave fra Hans West til Frederik 6. og herfra skænket til Kunstakademiet
Conrad Rantzau 154 Conrad Rantzau, marmorversion Schloss Breitenburg, Holstein, jf. A211 Conrad Rantzau Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825
Jacob Baden 155 Jacob Baden, marmorversion A863 Jacob Badens efterkommere Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825
C.W. Eckersberg 156 C.W. Eckersberg, marmorversion A788 C.W. Eckersberg Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825
Amor med lyren 157 Amor med lyren, marmorversion Antagelig Mezotnes Pils, Bauska, Letland, jf. A786 Conrad Rantzau Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825
Herkules og Hebe 158 Herkules og Hebe, marmorversion Christiansborg Slot, jf. A317 Slotsbygningskommissionen Bestillingen til Christiansborg
Hygieia og Æskulap 159 Hygieia og Æskulap, marmorversion Christiansborg Slot, jf. A318 Slotsbygningskommissionen Bestillingen til Christiansborg
Minerva og Prometheus 160 Minerva og Prometheus, marmorversion Christiansborg Slot, jf. A319 Slotsbygningskommissionen Bestillingen til Christiansborg
Nemesis og Jupiter 161 Nemesis og Jupiter, marmorversion Christiansborg Slot, jf. A320 Slotsbygningskommissionen Bestillingen til Christiansborg
Merkur som Argusdræber 162 Merkur som Argusdræber, gipsafstøbning Ukendt, jf. A5 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Venus med æblet 163 Venus med æblet, gipsafstøbning Ukendt, jf. A12 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Hyrdedreng 164 Hyrdedreng, gipsafstøbning Ukendt, jf. A177 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Ganymedes med Jupiters ørn 165 Ganymedes med Jupiters ørn, gipsafstøbning Kan være identisk med A45 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Amor og Psyche 166 Amor og Psyche, gipsafstøbning Ukendt, jf. A28 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Hebe 167 Hebe, gipsafstøbning Kan være identisk med A39 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Den triumferende Amor 168 Den triumferende Amor, gipsafstøbning Kan være identisk med A22 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Ganymedes rækker skålen 169 Ganymedes skænker i skålen, gipsafstøbning Kan være identisk med A43 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Georgiana Elizabeth Russell 170 Georgiana Elizabeth Russell, gipsafstøbning Kan være identisk med A173 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Vittoria Caldoni 171 Vittoria Caldoni, gipsafstøbning Ukendt, jf. A279 Caroline Amalie Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825
Gratierne lytter til Amors sang 172 Gratierne lytter til Amors sang, gipsafstøbning Kan være identisk med A602 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Musernes dans på Helikon 173 Musernes dans på Helikon, gipsafstøbning Ukendt, jf. A341 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Minerva, dyden og lasten 174 Minerva, sandheden og løgnen, gipsafstøbning Ukendt, jf. A600 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Gravmæle over Auguste Böhmer 175 Gravmæle over Auguste Böhmer, gipsafstøbning Ukendt, jf. A614,1 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Gravmæle over Auguste Böhmer 176 Gravmæle over Auguste Böhmer, gipsafstøbning Ukendt, jf. A614,2 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Gravmæle over Auguste Böhmer 177 Gravmæle over Auguste Böhmer, gipsafstøbning Ukendt, jf. A614,3 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Nessus og Deianira 178 Nessus og Deianira, gipsafstøbning Ukendt, jf. A481 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Amor hos Anakreon. Vinteren 179 Amor hos Anakreon, Vinteren, gipsafstøbning Kan være identisk med A415 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Merkur bringer Bacchus til Ino 180 Merkur bringer Bacchus til Ino, gipsafstøbning Ukendt, antagelig jf. A347 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Natten 181 antagelig Natten, marmorversion Holmens Kirke, København, jf. A901 Jørgen Conrad de Falsen Falsens bestilling
Foto mangler 182 antagelig Ukendt omarbejdning af Dødens Genius, marmorversion Ukendt Jørgen Conrad de Falsen Falsens bestilling
Gravmæle over Anna Maria Porro Serbelloni 183 antagelig Sandsynligvis Gravmæle over Anna Maria Porro Serbelloni, gipsafstøbning Ukendt, jf. A619 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet


1827

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker
Udenlandske kunstnere
Foto Kat.nr. Kunstværk Nuværende ejer Daværende ejer Se også
Pietro Galli (?) og Wilhelm Hopfgarten efter Thorvaldsen, Gratierne og Amor, 1821-1825, Kongernes Samling, Amalienborg, København, inv.nr. 20-71, fotograf S.E. Jespersen 171 Pietro Galli (?) og Wilhelm Hopfgarten efter Thorvaldsen, De tre gratier, jf. A29 Kongernes Samling, Amalienborg, København Christian (8.) Frederik Christian 8.s borddekoration
Pietro Galli (?) og Wilhelm Hopfgarten efter Thorvaldsen, Jason med det gyldne skind, Kongernes Samling, Amalienborg, København, inv.nr. 20-66, fotograf S.E. Jespersen 172 Pietro Galli (?) og Wilhelm Hopfgarten efter Thorvaldsen, Jason, jf. A822 Kongernes Samling, Amalienborg, København Christian (8.) Frederik Christian 8.s borddekoration
Pietro Galli (?) og Wilhelm Hopfgarten efter Thorvaldsen, Den fredsbringende Mars, Kongernes Samling, Amalienborg, København, inv.nr. 20-76, fotograf S.E. Jespersen 173 Pietro Galli (?) og Wilhelm Hopfgarten efter Thorvaldsen, Den fredsbringende Mars, jf. D174 Kongernes Samling, Amalienborg, København Christian (8.) Frederik Christian 8.s borddekoration
Pietro Galli (?) og Wilhelm Hopfgarten efter Thorvaldsen, Adonis, Kongernes Samling, Amalienborg, København, inv.nr. 20-78, fotograf S.E. Jespersen 174 Pietro Galli (?) og Wilhelm Hopfgarten efter Thorvaldsen, Adonis, jf. A53 Kongernes Samling, Amalienborg, København Christian (8.) Frederik Christian 8.s borddekoration
Pietro Galli (?) og Wilhelm Hopfgarten efter Thorvaldsen, Merkur som Argusdræber, Kongernes Samling, Amalienborg, København, inv.nr. 20-63, fotograf S.E. Jespersen 175 Pietro Galli (?) og Wilhelm Hopfgarten efter Thorvaldsen, Merkur som Argusdræber, jf. A5 Kongernes Samling, Amalienborg, København Christian (8.) Frederik Christian 8.s borddekoration
Hermann Ernst Freund (?) og Wilhelm Hopfgarten efter Thorvaldsen, Hyrdedreng, Kongernes Samling, Amalienborg, København, inv.nr. 20-64, fotograf S.E. Jespersen 176 Hermann Ernst Freund (?) og Wilhelm Hopfgarten efter Thorvaldsen, Hyrdedreng, jf. A177 Kongernes Samling, Amalienborg, København Christian (8.) Frederik Christian 8.s borddekoration
Pietro Galli (?) og Wilhelm Hopfgarten efter Thorvaldsen, Danserinde, Kongernes Samling, Amalienborg, København, inv.nr. 20-89, fotograf S.E. Jespersen 177 Pietro Galli (?) og Wilhelm Hopfgarten efter Thorvaldsen, Danserinde Kongernes Samling, Amalienborg, København Christian (8.) Frederik Christian 8.s borddekoration
Pietro Galli (?) og Wilhelm Hopfgarten efter Thorvaldsen, Venus med æblet, Kongernes Samling, Amalienborg, København, inv.nr. 20-79, fotograf S.E. Jespersen 178 Pietro Galli (?) og Wilhelm Hopfgarten efter Thorvaldsen, Venus, jf. A12 Kongernes Samling, Amalienborg, København Christian (8.) Frederik Christian 8.s borddekoration
Pietro Galli (?) og Wilhelm Hopfgarten efter Thorvaldsen, Hebe, Kongernes Samling, Amalienborg, København, inv.nr. 20-81, fotograf S.E. Jespersen 179 Pietro Galli (?) og Wilhelm Hopfgarten efter Thorvaldsen, Hebe, jf. A39 Kongernes Samling, Amalienborg, København Christian (8.) Frederik Christian 8.s borddekoration
Pietro Galli (?) og Wilhelm Hopfgarten efter Thorvaldsen, Den triumferende Amor, Kongernes Samling, Amalienborg, København, inv.nr. 20-82, fotograf S.E. Jespersen 180 Pietro Galli (?) og Wilhelm Hopfgarten efter Thorvaldsen, Den triumferende Amor, jf. A22 Kongernes Samling, Amalienborg, København Christian (8.) Frederik Christian 8.s borddekoration


1828

Tillæg til Fortegnelsen over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster i Aaret 1828 offentligen udstillede Kunstværker
Billedhuggerkunst
Foto Kat.nr. Kunstværk Nuværende ejer Daværende ejer Se også
Danserinde 203 Danserinde, gipsafstøbning Kan være identisk med A179 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja 204 Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja, gipsafstøbning Ukendt, jf. A167 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Natten 205 Natten, gipsafstøbning Ukendt, jf. A369 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Dagen 206 Dagen, gipsafstøbning Ukendt, jf. A370 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Amor med en svane og drenge, der plukker frugt. Sommeren 207 Amor med en svane og drenge, der plukker frugt, Sommeren, gipsafstøbning Ukendt, jf. A411 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Amor og Bacchus, Høsten 208 Amor og Bacchus, Høsten, gipsafstøbning Ukendt, jf. A413 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Amor vækker Psyche 209 Amor vækker Psyche, gipsafstøbning Ukendt, antagelig jf. A431 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Amor og Bacchus 210 Amor og Bacchus, gipsafstøbning Ukendt, antagelig jf. A408 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
A genio lumen (Kunsten og lysets genius) 211 A genio lumen (Kunsten og lysets genius), gipsafstøbning Ukendt, jf. A518 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Kristus i Emmaus 212 Kristus i Emmaus, gipsafstøbning Ukendt, jf. A562 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Alexander den Store på triumfvognen 213 Alexander den Store på triumfvognen, brændtler, halv størrelse Ukendt, antagelig jf. A504 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
J.C. Dahl 214 J.C. Dahl, marmorversion Bergen Kunstmuseum, jf. A229 J.C. Dahl Brev af 16.7.1827 fra J.C. Dahl til Thorvaldsen


1829

“Derres store Mesterværker henrykker alle ædle og dybtfølende Kienderes Siele, men desto værre er her kun saa faa af dem, Derres Venus første gang jeg saa den, blev jeg ongefær til Mode som i den Tid vi gik paa Academiet for nogle og 40 Aar siden, mindst troede jeg dengang at Thorwaldsens Kunst skulde frembringe de Følelser som nu ikke engang en syttenaarig Tøs er istand til at frembringe hos mig. – Derres Amor er et af de meest Sublime Værker jeg har seet i Billedhukker Kunsten aldrig saa jeg noget ædlere kuns Skade at Hyklerie, Pedanterie, og en lile smule Uvidenhed har bedækket hans søde frugtbringende Priap med et Helvedes stort Figenblad forfærdiget hos Blikkenslageren paa Østergaden, De husker jo nok ham der havde den smukke Søster som døde i Barsel Seng. Men det værste er, at dette Satans Figenblad, giør at Amors Underdeel fik synes kortere end Overdeelen, som den dog ikke er. Kort Tiderne har forandret sig, vore Damer ere blevne saa Dydige, at de ikke tør vove at see paa det kiæreste de har i denne Verden.”

Christian Horneman i brev af 4.5.1829 til Thorvaldsen.

“Siden jeg skrev dem det sidste Brev var jeg nede paa Udstillingen, den var dette Aar kun jammerlig, men derimod er Antik Salen bleven meget for skjønnet og den Inrettning at kunde dreie Statyerne rundt, saa at man seer dem til alle sider og i det fordelagtigste Lys, er en ubeskrivelig Nydelse for den følsomme Konstner, saaledes blev Gratiernes Gruppe satte i Bevægelse for mig, det henrev min Siæl men destoværre ikke mere mit Legeme –––––– man wird Alt. ––––––”

Christian Horneman i brev af 20.4.1829 til Thorvaldsen.

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker
I Figursalen og de dertilhørende gallerier findes opstillet efterfölgende nye Gypsafstøbninger, som ikke tilforn have været udstillede
Foto Kat.nr. Kunstværk Nuværende ejer Daværende ejer Se også
Gratierne og Amor 190 Gratierne og Amor, gipsafstøbning Kan være identisk med A911 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja 191 Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja , gipsafstøbning Ukendt, jf. A167 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet


1830

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker
Billedhuggerkunst
Foto Kat.nr. Kunstværk Nuværende ejer Daværende ejer Se også
Døbefont, Kristi dåb 165 Døbefont, gipsafstøbning Ukendt, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4 Kunstakademiet Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke


1834

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker
Billedhuggerkunst
Foto Kat.nr. Kunstværk Nuværende ejer Daværende ejer Se også
Johannes Døberen 205-11 Syv af figurerne til Johannes Døberens prædiken, gipsafstøbning A59, A60, A61, A62, A65, A67, A69 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Mars og Amor 212 Mars og Amor, marmorversion A6 Bertel Thorvaldsen
Ganymedes med Jupiters ørn 213 Ganymedes med Jupiters ørn, marmorversion A44 Bertel Thorvaldsen
Ganymedes rækker skålen 214A Ganymedes rækker skålen, marmorversion Muligvis National Museum of Iceland eller A854 Bertel Thorvaldsen
Ganymedes skænker i skålen 214B Ganymedes skænker i skålen, marmorversion Kan være identisk med A42 Bertel Thorvaldsen
Merkur som Argusdræber 215 Merkur som Argusdræber, marmorversion Ukendt, jf. A873 Bertel Thorvaldsen
George Gordon Byron 216 George Gordon Byron, gipsafstøbning Kan være identisk med A132 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Dåbens engel knælende 217 Dåbens engel knælende, marmorversion Vor Frue Kirke, jf. A112 Vor Frue Kirke Bestillingen til Vor Frue Kirke
Nemesis og Jupiter 218 Nemesis og Jupiter, marmorversion A324 Bertel Thorvaldsen
Hygieia og Æskulap 219 Hygieia og Æskulap, marmorversion A322 Bertel Thorvaldsen
Herkules og Hebe 220 Herkules og Hebe, marmorversion A321 Bertel Thorvaldsen
Minerva og Prometheus 221 Minerva og Prometheus, marmorversion A323 Bertel Thorvaldsen
Natten 222 Natten, marmorversion Sandsynligvis A901 Bertel Thorvaldsen
Dagen 223 Dagen, marmorversion Sandsynligvis A902 Bertel Thorvaldsen
Musernes dans på Helikon 224 Musernes dans på Helikon, marmorversion A705 Bertel Thorvaldsen
Gratierne lytter til Amors sang 225 Gratierne lytter til Amors sang, marmorversion Ukendt, jf. A601 Bertel Thorvaldsen
Gravmæle over Jacqueline Schubart 226 Gravmæle over Jacqueline Schubart, marmorversion A704 Bertel Thorvaldsen
Jupiter, Minerva og Nemesis 227 Jupiter, Minerva, Nemesis, Oceanus og Jorden, originalmodel eller gipsafstøbning Kan være identisk med A316 Antagelig Bertel Thorvaldsen.
Kolossal-versionen i brændt ler blev udført af Gotthelf Borup i 1847 og opsat i trekantgavlen på Christiansborg Slot
Bestillingen til Christiansborg
Thorvaldsen, Sommariva og en græsk kriger 228 Thorvaldsen, Sommariva og en græsk kriger, gipsafstøbning Ukendt, jf. A738 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Gravmæle over Vacca Berlinghieri 229 Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, gipsafstøbning Ukendt, jf. A613 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Pan og en satyr 230 Pan og en satyr, gipsafstøbning Ukendt, jf. A353 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Amor og Jupiter 231 Amor og Jupiter, gipsafstøbning Ukendt, jf. A392 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Amor, Jupiter og Juno 232 Amor, Jupiter og Juno, gipsafstøbning Ukendt, jf. A394 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Amor og en hund 233 Amor og en hund, gipsafstøbning Ukendt, jf. A398 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Amor og en sommerfugl 234 Amor og en sommerfugl, gipsafstøbning Ukendt, jf. A399 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Amor på løvens ryg 235 Amor på løvens ryg, gipsafstøbning Kan være identisk med A390 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Amor og Hymen 236 Amor og Hymen, gipsafstøbning Ukendt, jf. A455 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Amor og Ganymedes 237 Amor og Ganymedes, gipsafstøbning Ukendt, jf. A395 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Jacqueline Schubart 238 Jacqueline Schubart, marmorversion A220 Bertel Thorvaldsen
Adam Gottlob Detlef Moltke 239 Sandsynligvis Adam Gottlob Detlef Moltke, marmorversion (“Buste i Marmor”) Kunsthalle zu Kiel, inv.nr. Pl 56, jf. A212 Adam Gottlob Detlef Moltke
Napoleon Bonaparte 240 Napoleon Bonaparte, gipsafstøbning Kan være identisk med A252 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Horace Vernet 241 Horace Vernet, gipsafstøbning Kan være identisk med A884 Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Antonio Canova: Selvportræt, 1811-12, Museo di Roma, inv.nr. MR 1468 242 Antonio Canova, gipsafstøbning Antagelig gipsafstøbning efter Antonio Canovas selvportrætbuste, Museo di Roma, inv.nr. MR 1468, der i kataloget fejlagtigt er tilskrevet Thorvaldsen Antagelig Kunstakademiet Bestillingen til Kunstakademiet
Malerkunst
Kunstnere i Fincks Kaffehus i München 55 Wilhelm Bendz, Kunstnere i Fincks Kaffehus i München, 1832 B197 Bertel Thorvaldsen
Udenlandske Kunstnere
Uidentificeret 265 Angelica Kauffmann, Carl Moltke som Bacchus, 1803-1804 (“Portraitfigur under Billedet af en ung Bacchus”) Ukendt Adam Gottlob Detlef Moltke


1836

J.V. Gertner: Thorvaldsens atelier-museum på Charlottenborg, 1836, © Statens Museum for Kunst
J.V. Gertner, Thorvaldsens atelier-museum på Charlottenborg, 1836,
Statens Museum for Kunst.

“Den største Nydelse finder imidlertid Kunstynderen ved den herlige Samling af Thorwaldsens ældre og nyere Mesterværker; hvoriblandt Copernicus, christelig Styrke, christelig Viisdom, to siddende Engle, hvorover den høieste ideale Ynde udbreder sig, og den henrivende skjønne døde Christus især fængsle Alles Blikke.”

Redaktørerne ved Dagen, nr. 106, 4.5.1836.

“Hele Kiøbenhavn strømmer daglig til Charlottenborg for at glæde sig ved Synet af dem [dvs. Thorvaldsens skulpturer] i Udstillingstiden, og den største Deel er smagfuldt opstillet i det for Hr Etatsraaden bestemte Attellie, nemlig den botaniske Haves forrige Læsesahl med tilhørende Sideværelse. [...] Jeg behøver vistnok ikke at afmale Dem den Entousiasme hvormed man her omtaler Dem og Deres herlige Kunst: [...] Begeistringen gaar ligefra Kongen til den simple Mand af nogenlunde Dannelse”.

Brev af 8.4.1836 fra Ludvig Bødtcher til Thorvaldsen

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker
Billedhuggerkunst
Foto Kat.nr. Kunstværk Nuværende ejer Daværende ejer Se også
Liggende løve 208 Liggende løve, marmorversion A121 Bertel Thorvaldsen
Nicolaus Copernicus 209 Nicolaus Copernicus, gips Kan være identisk med A113 Bertel Thorvaldsen
Den guddommelige styrke 210 Den guddommelige styrke, gips Kan være identisk med A144 Bertel Thorvaldsen
Den himmelske visdom 211 Den himmelske visdom, gips Kan være identisk med A143 Bertel Thorvaldsen
Engel 212 Engel, gips Kan være identisk med A146 Bertel Thorvaldsen
Engel 213 Engel, gips Kan være identisk med A147 Bertel Thorvaldsen
Hest 214 Hest, model til Poniatowski-monumentet, gips Kan være identisk med A125 Bertel Thorvaldsen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833
Maximilian 1. 215 Hestehovedet til Maximilian 1., gips Kan være identisk med A128 Bertel Thorvaldsen


1839 (er under udarbejdelse)

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker
Billedhuggerkunst
Foto Kat.nr. Kunstværk Nuværende ejer Daværende ejer Se også
Amor med buen 182 Amor med buen, marmorversion A819 Bertel Thorvaldsen
Amor med lyren 183 Amor med lyren, marmorversion A33 Bertel Thorvaldsen
Foto mangler 184 Kærlighedens aldre Relief, marmorversion, A426, eller gipsafstøbning, A427
Foto mangler 185 Hyrdinde med en amorin-rede Relief, marmorversion, A424, eller originalmodel, A425
Foto mangler 186 Amor på jorden Relief, marmorversion, A729, eller originalmodel, A387
Foto mangler 187 Amor på løvens ryg Relief, marmorversion, A389, eller originalmodel, A390
Foto mangler 188 Amor hos Anakreon, Vinteren Relief, marmorversion, A827, eller originalmodel, A415
Foto mangler 189 Amor og Bacchus, Høsten Relief, marmorversion, A412, eller originalmodel, A413
Foto mangler 190 Amor med en svane og drenge, der plukker frugt, Sommeren Relief, marmorversion, A410, eller originalmodel, A411
Foto mangler 191 Amor og Jupiter Relief, marmorversion, A391, eller originalmodel, A392
Foto mangler 192 Amor, Jupiter og Juno Relief, marmorversion, A393, eller originalmodel, A394
Foto mangler 193 Amor og Ganymedes Relief, marmorversion, A395, eller originalmodel, ukendt
Foto mangler 194 Amor og Hymen Relief, marmorversion, A454, eller originalmodel, A455
Foto mangler 195 Amor og Bacchus Relief, marmorversion, A407, eller originalmodel, A408
Foto mangler 196 Antagelig Pan og en satyr Relief, marmorversion, A352, eller originalmodel, A353
Foto mangler 197 Amor og Psyche Relief, marmorversion?, xx
Foto mangler 198 Amor og Musen Relief, marmorversion?, xx
Foto mangler 199 Antagelig Bacchantinde og en satyr Relief, marmorversion, A354, eller originalmodel, A355
Foto mangler 200 Hylas og flodnymferne Relief, antagelig marmorversion, A484, eller originalmodel, A485
Foto mangler 201 Odysseus får Achilleus’ våben Relief, marmorversion?, A497 eller A498
Foto mangler 202 Barndom eller forår Relief, marmorversion, A638, eller originalmodel, A642
Foto mangler 203 Ungdom eller sommer Relief, marmorversion, A639, eller originalmodel, A643
Foto mangler 204 Manddom eller efterår, relief marmorversion, A640, eller originalmodel, A644
Foto mangler 205 Alderdom eller vinter Relief, marmorversion, A641, eller originalmodel, A645
Endnu uidentificeret 206 Poesiens Genius stemmer sin Lyre muligvis A131
Foto mangler 207 Matthæus, De fire evangelister Relief, marmorversion, A575, eller originalmodel, A579
Foto mangler 208 Markus, De fire evangelister Relief, marmorversion, A576, eller originalmodel, A580
Foto mangler 209 Lukas, De fire evangelister Relief, marmorversion, A577, eller originalmodel, A581
Foto mangler 210 Johannes, De fire evangelister Relief, marmorversion, A578, eller originalmodel, A572
Foto mangler 211 Syngende engle Relief, marmorversion, A585, eller gips, A586
Foto mangler 212 Spillende engle Relief, marmorversion, A587, eller originalmodel, A588
Foto mangler 213 Enkelte partier af Alexanders triumf Relief, frise, Axx


Tillæg til Fortegnelsen over de ved det Kongelige Akademie for de skjonne Kunster i Aaret 1839 offentligen udstillede Kunstværker
Billedhuggerkunst
Foto Kat.nr. Kunstværk Nuværende ejer Daværende ejer Se også
Maria Fjodorovna Barjatinskaja 312 Maria Fjodorovna Barjatinskaja, marmorversion A171 Bertel Thorvaldsen
Dødens genius til gravmæle over Wlodzimierz Potocki 313 Dødens genius til gravmæle over Wlodzimierz Potocki, marmorversion A626 Bertel Thorvaldsen


1840 (er under udarbejdelse)

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker
Malerkunst
Foto Kat.nr. Kunstværk Nuværende ejer Daværende ejer Se også
Larsens Plads 56 Carl Dahl: Larsens Plads B207 Bertel Thorvaldsen
Portræt af Thorvaldsen i sit atelier 66 J.V. Gertner: Portræt af Thorvaldsen i sit atelier B430 Bertel Thorvaldsen
Billedhuggerkunst
Den triumferende Amor 172 Den triumferende Amor Statue, antagelig gipsafstøbning, A22
Psyche 173 Psyche Statue, antagelig originalmodel, A26
Håbets gudinde 174 Håbets gudinde Statue, antagelig originalmodel, A47
Dåbens engel knælende 175 Antagelig Dåbens engel knælende, originalmodel A112
Wlodzimierz Potocki 176 Wlodzimierz Potocki Statue, antagelig originalmodel, A155
Adonis 177 Adonis Statue, antagelig originalmodel, A53
Alexander den Store på triumfvognen 178 Antagelig Alexander den Store på sin vogn Relief, marmorversion, A509 eller Relief, gips, A712
Barnets skytsengel 179 Barnets skytsengel Relief, antagelig originalmodel, A596
Nemesis med straffens og belønningens genier 180 Nemesis med straffens og belønningens genier Relief, antagelig originalmodel, A364
Hektor og Andromache 181 Hektor og Andromache Relief, antagelig originalmodel, A501
Hektor hos Paris og Helena 182 Hektor hos Paris og Helena Relief, antagelig originalmodel, A499 eller A500
Briseis og Achilleus 183 Briseis og Achilleus Relief, antagelig originalmodel, antagelig A491
Nyårets genius 184 Nyårets genius Relief, formodentlig i gipsafstøbning, antagelig A548
Perseus og Andromeda 185 Perseus og Andromeda Relief, antagelig gipsafstøbning eller originalmodel, A486 eller A742
Priamos bønfalder Achilleus om Hektors lig 186 Priamos bønfalder Achilleus om Hektors lig Relief, antagelig gipsafstøbning eller originalmodel, A492
Endnu uidentificeret 187 Tobias Relief, marmorversion, gipsafstøbning eller originalmodel, Axx
Napoleon Bonaparte 188 Napoleon Bonaparte Buste, marmorversion, A732 eller A867, eller originalmodel, A909, eller gipsafstøbning, A252
Ludvig Holberg 189 Ludvig Holberg Buste, originalmodel, A876, eller gipsafstøbning, A190
Adam Oehlenschläger 190 Adam Oehlenschläger Buste, antagelig originalmodel, A226
Foto mangler 191 Antagelig serien Amor og Psyche efter Apuleius Relief, antagelig gips, A433, A434, A435, A436, A437, A438, A439, A440, A441, A442, A443, A444, A445, A456, A457, A448


Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster i Anledning af Hs. Majestæt Kong Christian den Ottendes og Hds. Majestæt Dronning Caroline Amalias høie Kroningsfest offentligen udstillede Kunstværker
-
Foto Kat.nr. Kunstværk Nuværende ejer Daværende ejer Se også
Alexander den Stores indtog i Babylon 214 Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), antagelig gipsafstøbning, jf. A505 jf. Christiansborg Slot


1841 (er under udarbejdelse)

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker
Malerkunst
Foto Kat.nr. Kunstværk Nuværende ejer Daværende ejer Se også
Et par romerske almuefolk køber en hat til deres lille søn, som skal være abbate 30 Albert Küchler: Et par romerske almuefolk køber en hat til deres lille søn som skal være abbate B246 Bertel Thorvaldsen
Dansk landskab ved en sø 43 Heinrich Buntzen: Dansk landskab ved en sø B201 Bertel Thorvaldsen
Portræt af gammel sømand med rød hue 85 Peter Julius Larsen: Portræt af gammel sømand med rød hue B248 Bertel Thorvaldsen
Lystighed uden for Roms mure på en oktoberaften 97 Wilhelm Marstrand: Lystighed udenfor Roms mure på en oktoberaften B258 Bertel Thorvaldsen
En hollandsk kuf og et linieskib i mærssejlskuling 100 Anton Melbye: En hollandsk kuf og et linieskib i mærssejlskuling B264 Bertel Thorvaldsen
En stille morgen på havet 101 Anton Melbye: En stille morgen på havet B263 Bertel Thorvaldsen
Billedhuggerkunst
Christian 4. 137 Christian 4. Statue, gips, originalmodel, A152 Bertel Thorvaldsen
Hans Madsen og Johan Rantzau 138 Hans Madsen og Johan Rantzau Relief, antagelig originalmodel A603
Rebekka og Eliezer 139 Rebekka og Eliezer Relief, antagelig gipsafstøbning, jf. A553
Den tolvårige Kristus i templet 140 Den tolvårige Kristus i templet Relief, antagelig originalmodel A567
Kristus og den samaritanske kvinde 141 Kristus og den samaritanske kvinde Relief, antagelig originalmodel, A568
Amor og Hymen 142 Amor og Hymen Relief, antagelig originalmodel A453
Amor og den sovende Psyche 143 Antagelig Amor og den sovende Psyche Relief, antagelig originalmodel A428
Psyche og den sovende Amor 144 Antagelig Psyche og den sovende Amor Relief, antagelig originalmodel A429
Endnu uidentificeret 145 Amor forlader Psyche Relief, antagelig gipsafstøbning
Leda og svanen 146 Leda og svanen Relief, antagelig originalmodel A423
Satyr danser med bacchantinde 147 Satyr danser med bacchantinde Relief, antagelig originalmodel A357
Satyr danser med bacchantinde 148 Satyr danser med bacchantinde Relief, antagelig originalmodel A358


1843 (er under udarbejdelse)

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker
Malerkunst
Foto Kat.nr. Kunstværk Nuværende ejer Daværende ejer Se også
Nature morte med grøntsager og vildt på et køkkenbord 42 J.L. Jensen, Nature morte med grøntsager og vildt på et køkkenbord B233 Bertel Thorvaldsen
Bugten ved Napoli i måneskin og Vesuv i udbrud 43 J.C. Dahl: Bugten ved Napoli i måneskin og Vesuv i udbrud B178 Bertel Thorvaldsen
Bugten ved Napoli med Vesuv i udbrud set fra en grotte 44 J.C. Dahl: Bugten ved Napoli med Vesuv i udbrud set fra en grotte B180 Bertel Thorvaldsen
Italiensk landskab med vandfald 45 J.C. Dahl: Italiensk landskab med vandfald B183 Bertel Thorvaldsen
Bugten ved Napoli i måneskin og Vesuv i udbrud 46 J.C. Dahl: Bugten ved Napoli i måneskin og Vesuv i udbrud B177 Bertel Thorvaldsen
Bugten ved Napoli i måneskin og Vesuv i udbrud 47 J.C. Dahl: Bugten ved Napoli i måneskin og Vesuv i udbrud B179 Bertel Thorvaldsen
Peterspladsen i Rom i måneskin 48 J.C. Dahl: Peterspladsen i Rom i måneskin B181 Bertel Thorvaldsen
Vejen ved La Storta nord for Rom 49 J.C. Dahl: Vejen ved La Storta nord for Rom B182 Bertel Thorvaldsen
Landskab fra øvre Telemark 50 J.C. Dahl: Landskab fra øvre Telemark B189 Bertel Thorvaldsen
Indsejlingen til København 51 J.C. Dahl: Indsejlingen til København B187 Bertel Thorvaldsen
Correggios død 69 Albert Küchler: Correggios død B243 Bertel Thorvaldsen
Romerske landfolk uden for osteriet ved Ponte Mammolo 79 Jørgen V. Sonne: Romerske landfolk udenfor osteriet ved Ponte Mammolo B292 Bertel Thorvaldsen
Kristus og de fire evangelister 86 Adam Müller: Kristus og de fire evangelister B276 Bertel Thorvaldsen
Danske kunstnere i osteriet La Gensola i Rom 94 Ditlev Blunck: Danske kunstnere i osteriet La Gensola i Rom B199 Bertel Thorvaldsen
Helsingør mod Kronborg, efterår 111 Thomas Fearnley: Helsingør mod Kronborg, efterår B193 Bertel Thorvaldsen
Helsingør mod Kronborg, vinter 112 Thomas Fearnley: Helsingør mod Kronborg, vinter B194 Bertel Thorvaldsen
Foto mangler 118 J.V. Gertner: Thorvaldsen med Oehlenschlägers buste Kunsten, Museum of Modern Art Aalborg, inv.nr. NK63
Foto mangler 142 N.P. Holbech: En pilgrim hviler sig ved en fontæne i Via dell’Arco Scuro i Rom B225 Bertel Thorvaldsen
Ung kvinde med to børn og gammel kone med en ten, i baggrunden byen Nettuno 143 N.P. Holbech: Ung kvinde med to børn og gammel kone med en ten, i baggrunden byen Nettuno B224 Bertel Thorvaldsen
Michelangelos hus i Rom 167 Ditlev Martens: Michelangelos hus i Rom B262 Bertel Thorvaldsen
Klostergården i Franciskanerklostret ved Amalfi 176 Ernst Meyer: Klostergården i Franciskanerklostret ved Amalfi B271 Bertel Thorvaldsen
En franciskanermunk med en tiggerskål 177 Ernst Meyer: En franciskanermunk med en tiggerskål B272 Bertel Thorvaldsen
Gammel napolitansk fisker i døren til sin hytte 178 Ernst Meyer: Gammel napolitansk fisker i døren til sin hytte B269 Bertel Thorvaldsen
Nature morte med frugter 195 O.D. Ottesen: Nature morte med frugter B280 Bertel Thorvaldsen
Landskab ved det gamle Veji 198 Fritz Petzholdt: Landskab ved det gamle Veji B282 Bertel Thorvaldsen
Endnu uidentificeret 219 Sophus Schack: Portræt af Thorvaldsen Ukendt Bertel Thorvaldsen
Brænding på Capris kyst 225 Friedrich Thøming: Brænding på Capris kyst B298 Bertel Thorvaldsen
En amerikansk brig til ankers i bugten ved Napoli 226 Friedrich Thøming: En amerikansk brig til ankers i bugten ved Napoli B294 Bertel Thorvaldsen
Havbugten ved Napoli, i den forreste båd sidder Thorvaldsen og Thöming sammen med flere rejsende 227 Friedrich Thøming: antagelig Havbugten ved Napoli, i den forreste båd sidder Thorvaldsen og Thöming sammen med flere rejsende B295 Bertel Thorvaldsen
Den blå grotte på Capri 228 Friedrich Thøming: Den blå grotte på Capri B297 Bertel Thorvaldsen
En dansk korvet afgiver salutskud i Sundet 229 Friedrich Thøming: antagelig En dansk korvet afgiver salutskud i Sundet B293 Bertel Thorvaldsen
Af udenlandske Kunstnere
Ruiner på Forum i Rom, vejen fra S. Bonaventura til Campo Vaccino 299 Giambattista Bassi: Ruiner på Forum i Rom, vejen fra S. Bonaventura til Campo Vaccino B63 Bertel Thorvaldsen
Romerske bønder foran et osteri 300 Heinrich Bürkel: Romerske bønder foran et osteri, 1831 B106 Bertel Thorvaldsen
En grotte i Mæcenas villa i Tivoli 304 Franz Ludwig Catel: En grotte i Mæcenas villa i Tivoli B110 Bertel Thorvaldsen
En napolitansk fiskerfamilie 305 Franz Ludwig Catel: En napolitansk fiskerfamilie B109 Bertel Thorvaldsen
Natstykke, slutscenen i Chateaubriands 306 Franz Ludwig Catel: Natstykke, slutscenen i Chateaubriands “René” B111 Bertel Thorvaldsen
Foto mangler 309 Pierre Athanase Chauvin: antagelig Parti af Villa d’Estes have i Tivoli, 1811 B88 Bertel Thorvaldsen
Klostret ved Grotta Ferrata 310 Pierre Athanase Chauvin: Klostret ved Grotta Ferrata, 1811 B89 Bertel Thorvaldsen
Parti af Villa Falconieris have i Frascati 311 Pierre Athanase Chauvin: Parti af Villa Falconieris have i Frascati, 1810 B87 Bertel Thorvaldsen
Kristi gravlæggelse 312 Peter Cornelius: Kristi gravlæggelse, 1816-1825 B113 Bertel Thorvaldsen
La Madonna del garofano 316 Carl Eggers: La Madonna del garofano, kopi efter italiensk mester B36 Bertel Thorvaldsen
Teaterruinerne ved Taormina 317 Friedrich August Elsasser: Teaterruinerne ved Taormina, 1838 B114 Bertel Thorvaldsen
Kysten ved Napoli 319 Théodore Gudin: Kysten ved Napoli, 1837 B90 Bertel Thorvaldsen
Sankt Elisabeths mirakel 322 August Hopfgarten: Sankt Elisabeths mirakel, 1832 B122 Bertel Thorvaldsen
Heroisk landskab med Ruth og Boas 323 Christian Gottlieb Schick & Joseph Anton Koch: Heroisk landskab med Ruth og Boas, 1803-1804 B158 Bertel Thorvaldsen
Lauterbrunnerthal ved Unterseen med bjerget Die Jungfrau 324 J.C. Dahl & Joseph Anton Koch: Lauterbrunnerthal ved Unterseen med bjerget Die Jungfrau, ca. 1821 B128 Bertel Thorvaldsen
Dietrich Wilhelm Lindau: Saltarello-dans i et romersk osteri, 1827 325 Dietrich Wilhelm Lindau: Saltarello-dans i et romersk osteri, 1827 B131 Bertel Thorvaldsen
Endnu uidentificeret 326 Marko: Landskab, komposition
Endnu uidentificeret 327 Marko: Landskab, komposition
Endnu uidentificeret 328 Marko: Landskab, komposition
Bøfler trækker en marmorblok 329 Friedrich Nerly: Bøfler trækker en marmorblok, 1831-1844 B133 Bertel Thorvaldsen
Madonna med barnet 330 Johann Friedrich Overbeck: Madonna med barnet, 1818 B136 Bertel Thorvaldsen
Øen Capri 331 Joseph Rebell: Øen Capri, 1820 B138 Bertel Thorvaldsen
Parti af Ponte Lupo ved Tivoli med en lyrespillende figur i antik dragt 332 Johann Christian Reinhart: Parti af Ponte Lupo ved Tivoli med en lyrespillende figur i antik dragt, 1823 B141 Bertel Thorvaldsen
Romersk landskab, komponeret over egnen ved Torre del Quinto 333 Johann Christian Reinhart: Romersk landskab, komponeret over egnen ved Torre del Quinto, 1823 B142 Bertel Thorvaldsen
Italiensk landskab med hvilende jæger, selvportræt 334 Johann Christian Reinhart: Italiensk landskab med hvilende jæger, selvportræt, 1835 B143 Bertel Thorvaldsen
Landskab med den barmhjertige samaritan 335 Heinrich Reinhold: Landskab med den barmhjertige samaritan, 1823 B145 Bertel Thorvaldsen
Landskab med Hagar og Ismaël 336 Heinrich Reinhold: _Landskab med Hagar og Ismaël, 1823 B146 Bertel Thorvaldsen
En napolitansk fiskerfamilie på stranden 337 August Riedel: En napolitansk fiskerfamilie på stranden, 1833 B150 Bertel Thorvaldsen
En badende pige 338 August Riedel: En badende pige, 1837 B151 Bertel Thorvaldsen
Raphael bliver forestillet for pave Julius 2. af Bramante 339 Johannes Riepenhausen: Raphael bliver forestillet for pave Julius 2. af Bramante, ca. 1836 B154 Bertel Thorvaldsen
San Paolo fuori le mura, efter branden i 1823 340 Léopold Robert: San Paolo fuori le mura efter branden i 1823, 1825 B92 Bertel Thorvaldsen
Kristi gang til Golgata 341 Wilhelm Schadow: Kristi gang til Golgatha, 1815-1818 B156 Bertel Thorvaldsen
Udsigt over Forum Romanum fra Kapitol 342 Johann Heinrich Schilbach: Udsigt over Forum Romanum fra Kapitol, ca. 1826 B160 Bertel Thorvaldsen
Udsigt over Forum Romanum mod Capitol 343 Johann Heinrich Schilbach: Udsigt over Forum Romanum mod Kapitol, 1825 B159 Bertel Thorvaldsen
Landskab med kvæg 344 Abraham Teerlink: Landskab med kvæg B102 Bertel Thorvaldsen
Portræt af armenisk præst 345 Horace Vernet: Portræt af armenisk præst, 1830 B94 Bertel Thorvaldsen
Et kapel på vejen mellem Albano og Ariccia 346 Martin Verstappen: Et kapel på vejen melllem Albano og Ariccia, efter 1814 B104 Bertel Thorvaldsen
Gøglere på Piazza Montanara i Rom 347 Theodor Leopold Weller: Gøglere på Piazza Montanara i Rom, 1829 B166 Bertel Thorvaldsen
Ezechiels syn 350 Johann Leberecht Eggink: Ezechiels syn B38 Bertel Thorvaldsen
Tillæg til Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster i Aaret 1843 offentligen udstillede Kunstværker
Malerkunst
Foto Kat.nr. Kunstværk Nuværende ejer Daværende ejer Se også
Et parti fra Capris kyst ved Marina Piccola 389 Friedrich Thøming: Antagelig Et parti fra Capris kyst ved Marina piccola, 1829 B296 Bertel Thorvaldsen
Udenlandske Kunstnere
Endnu uidentificeret 400 Giambattista Bassi, Parti i Rom
Italiensk landskab 402 Abraham Teerlink: Italiensk landskab B103 Bertel Thorvaldsen
Napolitansk fiskerpige 403 Carl Tischbein: Napolitansk fiskerpige, 1816-1818 B164 Bertel Thorvaldsen


1844 (er under udarbejdelse)

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker
Malerkunst
Foto Kat.nr. Kunstværk Nuværende ejer Daværende ejer Se også
Det indre af Colosseum i Rom 4 C.W. Eckersberg: Det indre af Colosseum i Rom, 1813-1816 B405 Bertel Thorvaldsen
Peterspladsen i Rom 5 C.W. Eckersberg: Peterspladsen i Rom, 1813-1816 B214 Bertel Thorvaldsen
Landskab ved Svendborg Sund 10 J.P. Møller: Landskab ved Svendborg Sund, 1843 B277 Bertel Thorvaldsen
Svendborg by 11 J.P. Møller: Svendborg by, 1844 B278 Bertel Thorvaldsen
Hvide liljer og grene af et rosentræ foran en mur med efeu 17 J.L. Jensen: Hvide liljer og grene af et rosentræ foran en mur med efeu, 1843 B236 Bertel Thorvaldsen
Endnu uidentificeret 25 J.C. Dahl: En norsk egn Bertel Thorvaldsen
Folkeliv ved havnen i Palermo 30 Martinus Rørbye: Folkeliv ved havnen i Palermo, 1844 B287 Bertel Thorvaldsen
Den barmhjertige samaritan 68 Emil Andersen: Den barmhjertige samaritan, 1844 B195 Bertel Thorvaldsen
Endnu uidentificeret 94 Heinrich Buntzen: En komposition Bertel Thorvaldsen
Herregården Nysø med Thorvaldsen uden for sit atelier 964 Heinrich Buntzen: Herregården Nysø med Thorvaldsen uden for sit atelier, 1843 B203 Bertel Thorvaldsen
Parti af Poseidon-templet i Pæstum 120 Constantin Hansen: Parti af Poseidon-templet i Pæstum, 1839 B220 Bertel Thorvaldsen
Fiskerbåde i Kanalen 190 Anton Melbye: Fiskerbåde i Kanalen, 1844 B265 Bertel Thorvaldsen
Endnu uidentificeret 211 O.D. Ottesen: xxx Bertel Thorvaldsen
Endnu uidentificeret 215 B. Puggaard: Udsigt over Campagne di Roma og Albanerbjergene fra Egerias Lund Bertel Thorvaldsen
Billedhuggerkunst
Herkules 261 Herkules, originalmodel A14 Bertel Thorvaldsen
Foto mangler 275 Christian 4., statue, støbt i bronze af Jørgen Dalhoff Roskilde Domkirke, jf. A152
Af udenlandske Kunstnere
Ponte Cestio i Rom 345 Antonio Aquaroni: Ponte Cestio i Rom, 1836 B58 Bertel Thorvaldsen
Italiensk vinbonde med sin datter 346 Francesco Baratta: Italiensk vinbonde med sin datter, 1820-1838 B59 Bertel Thorvaldsen
Endnu uidentificeret 347 Giambattista Bassi: Via sacre Bertel Thorvaldsen
En vej ved Terni mellem havemure 348 Giambattista Bassi: En vej ved Terni mellem havemure, 1820 B61 Bertel Thorvaldsen
En bjørnetrækker lader sit dyr danse 349 Heinrich Bürkel: En bjørnetrækker lader sit dyr danse, 1831 B107 Bertel Thorvaldsen
Åbningen af Rafaels grav i Pantheon 1833 350 Francesco Diofebi: Åbningen af Raphaels grav i Pantheon 1833, 1836 B73 Bertel Thorvaldsen
Romersk osteri ved Trinità dei Monti, værten som improvisator 351 Luigi Fioroni: antagelig Romersk osteri ved Trinità dei Monti, værten som improvisator, 1830 (udstillet med titlen Corpus domini) B78 Bertel Thorvaldsen
En sovende tiggerpige ved indgangen til en romersk kirke 352 Philipp von Foltz: En sovende tiggerpige ved indgangen til en romersk kirke, 1836 B116 Bertel Thorvaldsen
Foto mangler 353 Philipp von Foltz: Komposition efter Johann Ludwig Uhland’s digt “Des Sängers Fluch”, 1837 B117 Bertel Thorvaldsen
Scene fra en spansk bys forsvar under en guerillakrig 354 Carl von Heideck: Scene fra en spansk bys forsvar under en guerillakrig, 1841 B118 Bertel Thorvaldsen
Vej udenfor en kro i Tyrol 355 Hermann Kauffmann d.Æ.: Vej udenfor en kro i Tyrol, 1843 B123 Bertel Thorvaldsen
Endnu uidentificeret 356 Joseph Anton Koch: Landskab, komposition_ Bertel Thorvaldsen
Kysten ved de pontinske sumpe 357 Tancrède de La Bouère: Kysten ved de pontinske sumpe, 1838 B91 Bertel Thorvaldsen
Den romerske vandledning Aqua Vergine i gården til Via del Nazareno nr. 12 i Rom 358 Giovanni Lazzarini: Den romerske vandledning Aqua Vergine i gården til Via del Nazareno nr. 12 i Rom, 1823 B84 Bertel Thorvaldsen
Foto mangler 359 Moritz Daniel Oppenheim: Tobias’ hjemkomst, 1823 B135 Bertel Thorvaldsen
Romerinde, der slår på en tamburin 360 Johann Heinrich Richter: Romerinde, der slår på en tamburin, 1834 B149 Bertel Thorvaldsen
Portræt af modellen Fortunata Segatori fra Subiaco 361 Johann Heinrich Richter: Portræt af modellen Fortunata Segatori fra Subiaco, 1833 B148 Bertel Thorvaldsen
Venus og Adonis 362 Johannes Riepenhausen: Venus og Adonis B152 Bertel Thorvaldsen
En bogantikvar på en af Roms gader 363 Johannes Riepenhausen: En bogantikvar på en af Roms gader B155 Bertel Thorvaldsen
Endnu uidentificeret 364 Christian Gottlieb Schick: Landskab, komposition Bertel Thorvaldsen
En kvinde fra Procida 365 Benno Törmer: En kvinde fra Procida, 1833 B403 Bertel Thorvaldsen
Endnu uidentificeret 366 Ubekendt, Portræt af Raphael som ung, efter Perugino Bertel Thorvaldsen
Tillæg til Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster i Aaret 1844 offentligen udstillede Kunstværker
Malerkunst
Foto Kat.nr. Kunstværk Nuværende ejer Daværende ejer Se også
Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning 399 Carl Dahl: Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning, 1844 B206 Bertel Thorvaldsen


1845 (er under udarbejdelse)

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker
Malerkunst
Foto Kat.nr. Kunstværk Nuværende ejer Daværende ejer Se også
En gammel fisker på Capri 49 Ernst Meyer: En gammel fisker på Capri B268 Bertel Thorvaldsen
En romersk gadeskriver skriver et brev for en ung pige 49 Ernst Meyer: En romersk gadeskriver skriver et brev for en ung pige B267 Bertel Thorvaldsen
En romersk gadeskriver læser et brev op for en ung pige 50 Ernst Meyer: En romersk gadeskriver læser et brev op for en ung pige B266 Bertel Thorvaldsen
Oberst Paulsens familie 80 Albert Küchler: Antagelig Oberst Paulsens familie B245 Bertel Thorvaldsen
Dansk landskab 87 Heinrich Buntzen: Dansk landskab B204 Bertel Thorvaldsen
Billedhuggerkunst
Adam og Eva med Kain og Abel 248 Adam og Eva med Kain og Abel, originalmodel A551 Bertel Thorvaldsen
Bebudelsen 249 Bebudelsen, originalmodel A569 Bertel Thorvaldsen
Kristi dåb 250 Kristi dåb, originalmodel A573 Bertel Thorvaldsen
Den tolvårige Kristus i templet 251 Den tolvårige Kristus i templet, originalmodel A572 Bertel Thorvaldsen
Flugten til Ægypten 252 Flugten til Ægypten, originalmodel A571 Bertel Thorvaldsen
Hyrdernes tilbedelse 253 Hyrdernes tilbedelse, originalmodel A570 Bertel Thorvaldsen
Statsstyrelsens genius 254 Statsstyrelsens genius, originalmodel A530 Bertel Thorvaldsen
Chiron og Achilleus 255 Chiron og Achilleus, originalmodel A488 Bertel Thorvaldsen
Homer synger for folket 256 Homer synger for folket, originalmodel A502 Bertel Thorvaldsen
Jægerinde til hest 257 Jægerinde til hest, originalmodel A647 Bertel Thorvaldsen
Jæger til hest 258 Jæger til hest, originalmodel A646 Bertel Thorvaldsen
Apollon 259 Antagelig Apollon, originalmodel A326 Bertel Thorvaldsen
Gratierne, svævende 260 Antagelig Gratierne, svævende, originalmodel A338 Bertel Thorvaldsen
Klio, Historiens muse 261 Klio, Historiens muse, originalmodel A328 Bertel Thorvaldsen
Euterpe, Musikkens muse 262 Euterpe, Musikkens muse, originalmodel A329 Bertel Thorvaldsen
Thalia, Komediens muse 263 Thalia, Komediens muse, originalmodel A330 Bertel Thorvaldsen
Melpomene, Tragediens muse 264 Melpomene, Tragediens muse, originalmodel A331 Bertel Thorvaldsen
Terpsichore, Dansens muse 265 Terpsichore, Dansens muse, originalmodel A332 Bertel Thorvaldsen
Erato, Erotisk poesis muse 266 Erato, Erotisk poesis muse, originalmodel A333 Bertel Thorvaldsen
Polyhymnia, Religiøs poesis muse 267 Polyhymnia, Religiøs poesis muse, originalmodel A334 Bertel Thorvaldsen
Urania, Astronomiens muse 268 Urania, Astronomiens muse, originalmodel A335 Bertel Thorvaldsen
Kalliope, Episk poesis muse 269 Kalliope, Episk poesis muse, originalmodel A336 Bertel Thorvaldsen
Mnemosyne og Harpokrates 270 Mnemosyne og Harpokrates, originalmodel A337 Bertel Thorvaldsen
Billedhuggerkunstens genius 271 Billedhuggerkunstens genius, originalmodel A522 eller A523 Bertel Thorvaldsen
Bygningskunstens genius 272 Bygningskunstens genius, originalmodel A521 Bertel Thorvaldsen
Poesiens genius 273 Antagelig Poesiens genius, originalmodel A527 Bertel Thorvaldsen
Amors svanesang 274 Antagelig Amors svanesang, originalmodel A456 Bertel Thorvaldsen
Hymen 275 Antagelig Hymen, originalmodel A731 Bertel Thorvaldsen
Genier for maleri, arkitektur og billedhuggerkunst 276 Genier for maleri, arkitektur og billedhuggerkunst, originalmodel A525 Bertel Thorvaldsen
FOTO ER PÅ VEJ 277 Danserinde, marmorversion Antagelig Christiansborg Slot, jf. A178
Bertel Thorvaldsen med Håbets gudinde 278 Bertel Thorvaldsen med Håbets gudinde, originalmodel Nysø1 Bertel Thorvaldsen
Frederik 6. 279 Frederik 6., kolossalbuste, marmorversion Skanderborg Slotsbanke, jf. A191
Hugget af Carl Frederik Holbech og Herman Wilhelm Bissen
Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke
Retfærdigheden 280 Retfærdigheden, marmorversion Skanderborg Slotsbanke, jf. A606
Hugget af Carl Frederik Holbech
Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke
Stavnsbåndet ophæves 280a Stavnsbåndet ophæves, marmorversion Skanderborg Slotsbanke, jf. A604
Hugget af Carl Frederik Holbech
Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke
Kunsten og videnskaben beskyttes 28 Kunsten og videnskaben beskyttes, marmorversion Skanderborg Slotsbanke, jf. A607
Hugget af Carl Frederik Holbech
Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke
Provinsialstænderne oprettes 281a Provinsialstænderne oprettes, marmorversion Skanderborg Slotsbanke, jf. A605
Hugget af Carl Frederik Holbech
Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke
Endnu uidentificeret 282 Danserinden, marmorversion i mindre format Christine Stampe
Endnu uidentificeret 283 Ganymedes, marmorversion i mindre format Christine Stampe
Tegninger
Endnu uidentificeret 323 Figurer tegnet af Thorvaldsen, landskabet af Joseph Anton Koch, En hellig familie Christine Stampe
Foto mangler 324 Joseph Anton Koch: Jasons ankomst til Jolkos D683 Bertel Thorvaldsen
Dante og Virgil i Helvedes anden kreds, scene fra Den Guddommelige Komedie 325 Joseph Anton Koch: Dante og Vergil i Helvedes anden kreds D684 Bertel Thorvaldsen
Af udenlandske Kunstnere
Endnu uidentificeret 351 Salomon Corrodi: Parti af Forum Romanum xx
Violinspiller 353 Carl Eggers: Violinspiller B37 Bertel Thorvaldsen
Endnu uidentificeret 354 Pietro Galli: Pan og Amor Marmor
Endnu uidentificeret 359 Joseph Anton Koch: Landskab xx
Karnevalslystighed på en gade i Rom 361 August Krafft: Karnevalslystighed på en gade i Rom B242 Bertel Thorvaldsen
Portræt af Thorvaldsen i arbejdstøj 363 Eduard Magnus: Portræt af Thorvaldsen i arbejdstøj B132 Bertel Thorvaldsen
Endnu uidentificeret 364 Carlo Marco: Landskab med udsigt fra en klippehule xx
Endnu uidentificeret 365 Carlo Marco: Landskab, komposition xx
Et skovparti 368 Johann Christian Reinhart: Et skovparti B139 Bertel Thorvaldsen
Skovparti med knækket eg 369 Johann Christian Reinhart: Antagelig Et skovparti med knækket eg E992 Bertel Thorvaldsen
Endnu uidentificeret 372 C. Rottmann: Landskab ved Sicyon med udsigt over Isthmus xx
Portræt af Thorvaldsen i færd med at modellere Vernet-busten 376 Horace Vernet: Portræt af Thorvaldsen i færd med at modellere Vernet-busten B95 Bertel Thorvaldsen
Endnu uidentificeret 377 Werner: Aquarelle-tegning xx
En hyrdedreng og en hyrdepige i den romerske Campagne, i baggrunden Aqua Claudia 378 Penry Williams: En hyrdedreng og en hyrdepige i den romerske Campagne, i baggrunden Aqua Claudia B101 Bertel Thorvaldsen
Tillæg til Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster i Aaret 1845 offentligen udstillede Kunstværker
Billedhuggerkunst
Foto Kat.nr. Kunstværk Nuværende ejer Daværende ejer Se også
Lysets genius med Pegasus 411 Lysets genius med Pegasus, originalmodel A327 Bertel Thorvaldsen
Minerva 412 Minerva, originalmodel A325 Bertel Thorvaldsen
Malerkunstens genius 413 Malerkunstens genius, originalmodel A520 Bertel Thorvaldsen


Fortegnelse over de af det Kongelige Akademie for de skiönne Kunster i Juni 1845 udstillede Kunstværker
Thorvaldsen
Foto Kat.nr. Kunstværk Nuværende ejer Daværende ejer Se også
Bertel Thorvaldsen med Håbets gudinde Bertel Thorvaldsen med Håbets gudinde, originalmodel Nysø1 Bertel Thorvaldsen
Dansende ung pige Sandsynligvis Dansende ung pige, marmorversion A180 Fuldført posthumt
Homer synger for folket Homer synger for folket, originalmodel A502 Bertel Thorvaldsen
Adam og Eva med Kain og Abel Adam og Eva med Kain og Abel, originalmodel A551 Bertel Thorvaldsen
Statsstyrelsens genius Statsstyrelsens genius, originalmodel A530 Bertel Thorvaldsen
Bebudelsen Bebudelsen, originalmodel A569 Bertel Thorvaldsen
Kristi dåb Kristi dåb, originalmodel A573 Bertel Thorvaldsen
Den tolvårige Kristus i templet Den tolvårige Kristus i templet, originalmodel A572 Bertel Thorvaldsen
Flugten til Ægypten Flugten til Ægypten, originalmodel A571 Bertel Thorvaldsen
Hyrdernes tilbedelse Hyrdernes tilbedelse, originalmodel A570 Bertel Thorvaldsen
Hymen Antagelig Hymen, originalmodel A731 Bertel Thorvaldsen
Amors svanesang Antagelig Amors svanesang, originalmodel A456 Bertel Thorvaldsen
Poesiens genius Antagelig Poesiens genius, originalmodel A527 Bertel Thorvaldsen
Poesiens og harmoniens genier Antagelig Poesiens og harmoniens genier, originalmodel A528 Bertel Thorvaldsen
Bygningskunstens genius Antagelig Bygningskunstens genius, originalmodel A521 Bertel Thorvaldsen
Billedhuggerkunstens genius Antagelig Billedhuggerkunstens genius, originalmodel A522 eller A523 Bertel Thorvaldsen
Malerkunstens genius Antagelig Malerkunstens genius, originalmodel A520 Bertel Thorvaldsen
Endnu uidentificeret “Suite af 14 mythologiske Basreliefs” Bertel Thorvaldsen


Andre udstillede kunstværker med relation til Thorvaldsen

 • Udstillingen 1812, kat.nr. 20, C.G. Kratzenstein Stub, Amor legende med en sommerfugl, olie på lærred, kopi efter Thorvaldsen, ukendt opholdssted, jf. C813.
 • Udstillingen 1815, kat.nr. 1, Pietro Benvenuti, Dobbeltportræt af Jacqueline og Herman Schubart, 1814, olie på lærred, Holsteinborg. Amor vækker Psyche, A431, ses i baggrunden.
 • Salonen 1815, kat.nr. 132, C.W. Eckersberg, Bertel Thorvaldsen i San Luca Akademiets dragt, 1814, Akademiraadet, Kunstakademiet, inv.nr. KS38.
 • Udstillingen 1824, kat.nr. 164, Hendrick Möller, Frederik 6., kopi efter Thorvaldsen, ukendt opholdssted, jf. A859.
 • Udstillingen 1824, kat.nr. 178, C.A. Muhle, Til minde om Thorvaldsens sidste besøg i sit fædreland, udkast til medalje, voks, ukendt opholdssted.
 • Udstillingen 1827, kat.nr. 157, Muhle, Marie Sophie Frederikke, kopi efter Thorvaldsen, ukendt opholdssted, jf. A860.
 • Udstillingen 1827, kat.nr. 158, Muhle, De fire allegorier til slotsfacaden, kopi efter Thorvaldsen, ukendt opholdssted, jf. A317, jf. A318, jf. A319 og jf. A320.
 • Udstillingen 1828, kat.nr. 109, Ukendt, kvindelig kunstner: Portræt af Bertel Thorvaldsen, ukendt opholdssted, kopi efter C.W. Eckersberg Bertel Thorvaldsen i San Luca Akademiets dragt, 1814, Akademiraadet, Kunstakademiet, inv.nr. KS38.
 • Udstillingen 1828, kat.nr. 139, C.C. Hansen: Tegninger efter arbejder af Thorvaldsen til Just Mathias Thieles Biografi, 1831.
 • Tillæg til udstillingen 1828, kat.nr. 220, Pistrini, Alexander den Stores triumftog i Babylon, kopi efter Thorvaldsen, jf. A503.
 • Udstillingen 1829, kat.nr. 134, Emilie Jensine Eckersberg, Portræt af Bertel Thorvaldsen, ukendt opholdssted, kopi efter C.W. Eckersberg, Bertel Thorvaldsen i San Luca Akademiets dragt, 1814, Akademiraadet, Kunstakademiet, inv.nr. KS38.
 • Udstillingen 1829, kat.nr. 166, Giovanni Folo, Pietro Fontana, Domenico Marchetti & Pietro Antonio Leone Bettelini, Kristus og apostlene, efter Thorvaldsen, E47, E49, E51, E53, E55, E57, E59, E62, E64, E66, E68.
 • Udstillingen 1837, kat.nr. 190, Hermann Ernst Freund, Christian (8.) Frederik, hugget i marmor efter Thorvaldsen, jf. A753.
 • Udstillingen 1837, kat.nr. 200, G. Borup, Kristus, kopi efter Thorvaldsen, jf. A82.
 • Udstillingen 1838, kat.nr. 263, G.F. Hetsch, Skitser til Thorvaldsens Museum på Marmorkirkens grund.
 • Udstillingen 1840, kat.nr. 16, C.A. Jensen, Portræt af Thorvaldsen, antagelig Nationalmuseum, Stockholm, inv.nr. NM 2918, jf. B433.
 • Udstillingen 1840, kat.nr. 141, Johannes Möller, Portræt af Thorvaldsen, kopi?
 • Tillæg til udstillingen 1840, kat.nr. 284, J.V. Gertner, “Tegninger af de af Thorvaldsen på Nysø udførte arbejder”, antagelig serien af tegninger, D361 til D368, som forlæg til kobberstik i J.M. Thiele, Bertel Thorvaldsen og hans Værker, bind 4, København 1850.
 • Udstillingen 1841, kat.nr. 150, H. Conradsen, Thorvaldsens Amor, sten, kopi efter Thorvaldsen, jf. ?
 • Udstillingen 1841, kat.nr. 163, S.S. Winther, Bertel Thorvaldsen, elfenben, kopi efter Thorvaldsen, jf. A223.
 • Udstillingen 1842, kat.nr. 215, Georg Klingsey, Merkur som Argusdræber, elfenben, kopi efter A5.
 • Tillæg til udstillingen 1842, kat.nr. 315, T. Muhle, Tro, håb og kærlighed, kopi efter A599.
 • Udstillingen 1843, kat.nr. 256, Johann Scholl, Christian 8., marmor, kopi efter antagelig A753.
 • Udstillingen 1843, kat.nr. 261, F. Petersen, Kristus, kopi efter A82.
 • Udstillingen 1843, kat.nr. 262, O.T. Thielemann, Amor og en sommerfugl, marmor, kopi efter A397.
 • Udstillingen 1843, kat.nr. 279, Balsgaard, Bertel Thorvaldsen i San Luca Akademiets dragt, porcelæn, kopi efter C.W. Eckersberg, jf. Akademiraadet, Kunstakademiet, inv.nr. KS38.
 • Udstillingen 1843, kat.nr. 280, G. Renard, Portræt af Thorvaldsen.
 • Udstillingen 1844, kat.nr. 110, Julius Exner, Fra Kunstakademiets figursal, 1843, Statens Museum for Kunst, skildrer Thorvaldsens skulpturer Den himmelske visdom, A143 og Engel, A147.
 • Udstillingen 1844, kat.nr. 282, P. Larsen, Juleglæde i himlen, alabastgips, kopi efter A589.
 • Udstillingen 1844, kat.nr. 283, C.W. Lodberg, Christian 8., bronze, kopi efter antagelig A753.
 • Udstillingen 1844, kat.nr. 284, C.W. Lodberg, Bertel Thorvaldsen, bronze, kopi efter Bissen.
 • Udstillingen 1844, kat.nr. 300, O.F. Evens, En rytter, gips, kopi efter Thorvaldsens Alexanderfrise.
 • Udstillingen 1844, kat.nr. 307, G. Hetsch, Tegning til ikke realiseret gravmonument over Christian 4. i Roskilde Domkirke. Thorvaldsens portrætstatue af Christian 4., jf. A753, skulle indgå, men står nu placeret andetsteds i domkirken.
 • Tillæg til udstillingen 1844, kat.nr. 429, C.F. Holm, Amor på en svane, kopi efter A421 eller A422.
 • Udstillingen 1845, kat.nr. 294, Harald Conradsen, Amor på jorden, relief, sten, kopi efter Thorvaldsen, jf. A387.
 • Udstillingen 1845, kat.nr. 296, Georg Klingsey, Hyrdinde med en amorin-rede, relief, sten, kopi efter Thorvaldsen, jf. A425.
 • Udstillingen 1845, kat.nr. 303-303a, Petersen, “Conchylieskiærer i Rom”, To damesmykker med relieffer i kopi efter Thorvaldsen.
 • Tillæg til udstillingen 1845, kat.nr. 415, Georg Klingsey, Bertel Thorvaldsen, elfenben, kopi efter Thorvaldsen, jf. A223.

References

 • F. Meldahl: Kunstudstillingerne ved Det Kongelige Akademie for de Skjønne Kunster, Copenhagen 1906.

Last updated 25.04.2023