Spring navigation over

The Thorvaldsens Museum Archives

Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833

  • Nanna Kronberg Frederiksen, arkivet.thorvaldsensmuseum.dk, 2016
  • Størsteparten af Thorvaldsens kunstværker og kunstsamlinger blev fragtet fra Rom til København med den danske flådes skibe i årene 1825 til 1845. Denne artikel omhandler hjemsendelsen i 1833, hvor Thorvaldsen overdrog de første af mange marmorskulpturer til det planlagte Thorvaldsens Museum.

Hjemsendelsens forløb

Thorvaldsen kommer – ikke

Hjemsendelsen af Bertel Thorvaldsens kunst fra Rom til København med korvetten Galathea i 1833 adskiller sig fra de foregående hjemsendelser i henholdsvis 1825 og 1828 ved ikke kun at rumme bestillingsopgaver til hjemlandet, men også, for første gang, at omfatte flere af Thorvaldsens egne kunstværker. Grunden til, at Thorvaldsen påbegyndte hjemsendelsen af sine egne værker, var den, at han kort forinden havde testamenteret sine samlinger og kunstskatte til fødebyen København under forudsætning af, at man lod opføre et museum til at huse dem. Sagen var endnu i sin vorden, men Thorvaldsen forsøgte givetvis at sætte skub i tingene ved nu at hjemsende flere betydningsfulde marmorværker, der skulle indgå i det planlagte Thorvaldsens Museum.

I nogle af de breve, der omhandler hjemsendelsen i 1833 meddelte Thorvaldsen, at han også selv ville rejse hjem. Først var planen at påbegynde rejsen i efteråret 1832, dernæst i efteråret 1833, i kølvandet på Galathea. Denne oplysning tændte et håb blandt Thorvaldsens venner i Danmark, et håb, som billedhuggeren dog i lang tid måtte skuffe, fordi han af arbejdsmæssige årsager så sig nødsaget til at udsætte hjemrejsen. Thorvaldsens rejse til Danmark blev i realiteten planlagt, aflyst og udsat mange gange i de følgende år.

Tilstedeværelsen af Thorvaldsens kunst i København og rygterne om hans snarlige hjemkomst gjorde imidlertid så stærkt et indtryk på hjemlandet, at man i 1833 – da man endnu troede, at Thorvaldsens ankomst var nær – igangsatte en række initiativer, der havde til formål at hædre billedhuggeren og få ham til at føle sig velkommen og værdsat i Danmark:

  • Thorvaldsen blev udnævnt til direktør for Det Kongelige Danske Kunstakademi i København.
  • Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg blev udvidet med to rum, hvori Thorvaldsens kunstværker blev smagfuldt opstillet og fremvist for et publikum, næsten som et lille museum. Privatboligen (hvorfra J.L. Lund skulle fraflytte) skulle indrettes “passende og bequemt”.
  • Thorvaldsen blev tildelt Dannebrogsmændenes hæderstegn.

Thorvaldsens reaktion på disse hædrende tiltag var at forsøge at nedjustere de høje forventninger. Det virker ikke som falsk beskedenhed, men som oprigtig bekymring, da han svarede, at hans erfaringer som præsident ved Accademi di San Luca havde givet ham grund til at tvivle på, om han havde anlæg for jobbet som direktør; han indså “det Ubehagelige for Hr. Professor Lund i at indrømme [sig] det af ham beboede Locale paa Charlottenborg”; og han bad om, at hans nærværelse hjemme ikke ville medføre “Boeligs-Uleilighed for Nogen af [sine] andre Konstbrødre”. Thorvaldsen kom ikke til at ligge brødrene til last, idet han først kom til Danmark i 1838 – seks år efter bebudet ankomst.

Korvetten Galathea

Det skib, der hjembragte Thorvaldsens kunstværker i 1833, var den nybyggede korvet Galathea, der siden, i 1845-1847, blev brugt i den danske jordomsejling med det handelspolitiske og naturvidenskabelige sigte, Galathea-ekspeditionen. I 1833 skulle Galathea på togt til Middelhavet med det formål at aflevere den årlige tributbetaling til henholdsvis Marokko og Tripoli (det nuværende Libyen). Betalingerne, der var stadfæstet ved traktater mellem Danmark og de såkaldte Barbareskstater, og som hovedsagelig bestod af penge og krigsmateriel, skulle sikre de danske handelskibe mod pirateri.

C.W. Eckersberg, Korvetten Galathea i en storm i Nordsøen, 1839, Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS1116.
C.W. Eckersberg, Korvetten Galathea i en storm i Nordsøen, 1839,
Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS1116.

Korvetten Galathea sejlede fra København den 1.5.1833 under kaptajn Kriegers kommando. Efter at have afleveret tributbetalingerne i Tanger og Tripoli sejlede skibet med kurs mod først Malta og Napoli og dernæst Livorno for nu at fylde det tomme lastrum med Thorvaldsens kunst. Thorvaldsens datter Elisa befandt sig på det tidspunkt i Livorno med sin mand Fritz Paulsen samt dennes arbejdsgiver prinsesse Charlotte Frederikke, og Elisa fortalte sin far om skibets ankomst den 6.8.1833:

“De er allerede begyndt at bringe kasserne ombord, skønt korvetten har været i karantæne indtil i går tirsdag den 6. De saluterede for den, som den løb ind i havnen, og jeg vil gå og se den en af dagene. Den har en bestykning af 52 kanoner, men fører kun 26 for ikke at være for tungt lastet. Der er en 180 mand stor besætning, og kaptajnen har nu til morgen aflagt visit hos prinsessen”.

Som det fremgår af citatet, lå skibet og dets besætning i karantæne i to dage, inden man anløb havnen i Livorno. Dagen efter ankomsten, dvs. den 7.8.1833, begyndte den 180 mand store besætning at laste skibet med Thorvaldsens kunst. Herefter sejlede korvetten tilbage til København, hvor den ankom 20.9.1833.

Undervejs fik man mærket de i alt 65 kasser med Thorvaldsens kunst med bogstaverne “A” for Akademiet, “K” for Kirken og “S” for Slottet. På den måde kunne man i København nemt udskibe kasserne i tre store joller (barkasser) og derfra sejle dem så tæt på deres respektive bestemmelsessteder som muligt; det vil sige Kunstakademiet ved Nyhavn, Vor Frue Kirke tæt på Frederiksholms Kanal og Christiansborg Slot ved siden af Tøjhusets udrustningshavn.

“en saa interessant Sendelse”

Den last, som den danske kong Frederik 6., havde befalet korvetten Galathea afsendt til Livorno for at hente, bestod af flere kostbare bestillingsarbejder til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot. Thorvaldsen havde færdiggjort Kristus og Dåbens engel knælende i marmor samt terrakottaudgaven af Johannes Døberens prædiken til Vor Frue Kirke. Desuden var nu 19 af i alt 24 stykker af Alexanderfrisen til Christiansborg Slot klar til afsendelse. Ved efterretningen om de færdige kunstskatte lod Christian (8.) Frederik straks Thorvaldsen forstå, at man gerne anvendte et kongeligt krigsskib til “en saa interessant Sendelse”.

Som præses for Kunstakademiet i København var Christian Frederik involveret i udvidelsen af akademiets studiesamling med gipsafstøbninger efter Thorvaldsens kunstværker. Kunstakademiets bestilling var afgivet tilbage i 1818, og man havde efterfølgende modtaget mange gipsafstøbninger med hjemsendelserne i 1825 og 1828. Nu foranstaltede Christian Frederik, at flere gipsafstøbninger kom til i 1833, for, som han skrev til Thorvaldsen, “Transporten vilde haves frit med de øvrige Sager”.

Christian Frederik tilbød også, at de i Rom arbejdende, danske kunstnere – og navnlig H.W. Bissen – frit kunne sende deres færdige værker hjem til Danmark med skibet. Dette tilbud blev taget imod med “dybeste Taknemmelighed” af kunstnerne.

Nu skulle man tro, at Thorvaldsens egne marmorværker til det kommende museum var omfattet af samme generøsitet i forhold til fri fragt med korvetten Galathea, som bestillingsarbejderne, samt de øvrige danske kunstneres værker, var det. Dette var ikke tilfældet. Den 16.5.1833 havde Thorvaldsen sendt en fortegnelse over de (bestilte) gipsafstøbninger og (egne) marmorværker, som han kunne hjemsende, såfremt der var plads i Kunstakademiets lokaler, og han bad om et svar især med henblik på værker i kolossalstørrelse. Sagen blev dog tilsyneladende misforstået af Christian Frederik, der muligvis troede, at Thorvaldsen bød sine marmorværker til salg. Han bad i hvert fald C.F. Hansen viderebringe følgende svar til Thorvaldsen:

“Jeg undlader ikke at meddele Dem [...] at her efter mit Skiønnende kun kan være Spørgsmaal om Gibs Afstøbninger til Academiet. Th[orvaldsens] Arbejder i Marmor bør vi hverken bestille eller tænke paa at besidde, vil Thorvaldsen sende Marmor Arbejder hertil foruden de bestilte saa maae det jo være paa hans egen Regning.”

Tonen er en smule spids, og holdningen til at Thorvaldsen selv må bekoste hjemsendelsen lidt pauver, hvilket kan undre, når man tænker på det engagement, Christian Frederik ellers udviste i forhold til Thorvaldsen. Og få måneder forinden havde prinsen og billedhuggeren mærkeligt nok haft en anderledes positiv brevveksling omkring Thorvaldsens marmorværker, hvor Christian Frederik havde bifaldet hjemsendelsen af disse:

“Jeg [...] glæder mig [...] især til den Forvisning, De giver mig, at De til Efteraaret vil giensee Danmark, ligesom og, at De agter at fuldende nogle halv udførte Arbeider i Marmor, som hidsendes, hvilket tyder paa den gode Hensigt af et længere Ophold i Fædrenelandet, saaledes som vi alle ønske det.”

Så hvad var grunden til stemningsskiftet hos prinsen? Med fare for at gøre Christian Frederik uret, så kunne det lidt småtskårne udspil måske bunde i, at Thorvaldsen endnu ikke havde udført marmorversionen af den portrætstatue af hustruen Caroline Amalie, jf. A164, som Christian Frederik havde bestilt i 1821, og som han gennem årene havde rykket for utallige gange. Da hans “inderligste Ønske” nu i 1833 var, at portrætstatuen måtte blive hjemsendt med korvetten, kan det have virket (majestæts)fornærmende, at Thorvaldsen blot svarede, at det ikke kunne lade sig gøre, men at han, citat, “derimod” kunne sende “en udmærket antik Vase”.

Hvorom alting er, så blev en gipsversion af Caroline Amalies portrætstatue, foruden flere af Thorvaldsens egne marmorværker, hjemsendt i 1833, hvilket fremgår af den detaljerede fortegnelse over kassernes indhold, størrelser og fragtpris, som blev udfærdiget i tre eksemplarer, og som gør, at vi i dag kan rekonstruere korvettens “interessante Sendelse”.

Faktuelle oplysninger

Rom-Livorno: Tidligst 27.5.1833 – senest 6.8.1833
Afgang Livorno: Tidligst 8.8.1833
Ankomst København: 20.9.1833
Udskibning og udpakning: 30.9.1833, 1.-2.9.1833
Skib: Korvetten Galathea
Kaptajn: Johan Wilhelm Cornelius Krieger
Besætningsmedlemmer: Næstkommanderende kaptajn Kierulf og en besætning på 180 mand
Passagerer:
Antal kasser: 65
Transportlister: 16.5.1833
Fortegnelse af før 8.8.1833
8.10.1833
Dokumenter vedrørende transporten: Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833
Kronologi: Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833
Oversigt over alle transporter 1798-1845: Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst

Hjemsendte kunstværker

Til Kirkebygningskommissionen

Kasse nr. Kunstværk, materiale Nuværende ejer Daværende ejer
Uden nr. Kristus, marmor Vor Frue Kirke, jf. A82 Vor Frue Kirke
1, 3, 6, 8, 11 eller 12 En ung mand, terrakotta Destrueret, jf. A60 Vor Frue Kirke
1, 3, 6, 8, 11 eller 12 En gammel skriftklog, terrakotta Destrueret, jf. A63 Vor Frue Kirke
1, 3, 6, 8, 11 eller 12 En liggende dreng, terrakotta Destrueret, jf. A64 Vor Frue Kirke
1, 3, 6, 8, 11 eller 12 En dreng, terrakotta Destrueret, jf. A65 Vor Frue Kirke
1, 3, 6, 8, 11 eller 12 En farisæer, terrakotta Destrueret, jf. A66 Vor Frue Kirke
1, 3, 6, 8, 11 eller 12 En hyrde, terrakotta Destrueret, jf. A70 Vor Frue Kirke
2 En mor med sin søn, terrakotta Destrueret, jf. A62 Vor Frue Kirke
4 En søn med sin far, terrakotta Destrueret, jf. A61 Vor Frue Kirke
5 En jæger, terrakotta Destrueret, jf. A67 Vor Frue Kirke
7 Johannes Døberen, terrakotta Destrueret, jf. A59 Vor Frue Kirke
9 To børn, terrakotta Destrueret, jf. A68 Vor Frue Kirke
10 En mor med sit barn, terrakotta Destrueret, jf. A69 Vor Frue Kirke

Til Slotsbygningskommissionen

Kasse nr. Kunstværk, materiale Nuværende ejer Daværende ejer
23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 35, 36 Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor Destrueret, jf. A503 Christiansborg Slot

Til Kunstakademiet

Kasse nr. Kunstværk, materiale Nuværende ejer Daværende ejer
4 og 8 Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, gipsafstøbning Ukendt, jf. A613 Kunstakademiet
4 Hyrdinde med en amorin-rede, gipsafstøbning Ukendt, jf. A425 Kunstakademiet
5 Amor hos Anakreon, Vinteren, gipsafstøbning Ukendt, jf. A416 Kunstakademiet
5 Amor på løvens ryg, gipsafstøbning Kan være identisk med A390 Kunstakademiet
6 Amor og Jupiter, gipsafstøbning Ukendt, jf. A392 Kunstakademiet
6 Amor og en hund, gipsafstøbning Ukendt, jf. A398 Kunstakademiet
6 Amor og en sommerfugl, gipsafstøbning Ukendt, jf. A399 Kunstakademiet
7 Pan og en satyr, gipsafstøbning Ukendt, jf. A353 Kunstakademiet
7 Amor og gratierne, gipsafstøbning Ukendt, jf. A376 Kunstakademiet
7 Amor, Jupiter og Juno, gipsafstøbning Ukendt, jf. A394 Kunstakademiet
7 Amor og Ganymedes, gipsafstøbning Ukendt, jf. A395 Kunstakademiet
7 Amor og Hymen, gipsafstøbning Ukendt, jf. A455 Kunstakademiet
21 George Gordon Byron, gipsafstøbning Kan være identisk med A132 Kunstakademiet
21 Horace Vernet, gipsafstøbning Kan være identisk med A884 Kunstakademiet
22 Napoleon Bonaparte, gipsafstøbning Kan være identisk med A252 Kunstakademiet
30 Gipsafstøbning efter Artemis og Apollon dræber Niobes børn, relief fra en sarkofag, marmor, romersk, ca. 150 e.Kr., Museo archeologico nazionale di Venezia, inv.nr. 24. Ukendt Kunstakademiet
30, 37 Gipsafstøbninger efter seks, endnu uidentificerede, antikke relieffer Ukendt Kunstakademiet
33 Thorvaldsen, Sommariva og en græsk kriger, gipsafstøbning Ukendt, jf. A738 Kunstakademiet
37 Gipsafstøbninger efter to, antagelig antikke relieffer “delle Bighe” Ukendt Kunstakademiet
48 og 49 Johannes Døberen, gipsafstøbning A59 Kunstakademiet
50 En mor med sin søn, gipsafstøbning A62 Kunstakademiet
51 En ung mand, gipsafstøbning A60 Kunstakademiet
52 En dreng, gipsafstøbning A65 Kunstakademiet
53 En jæger, gipsafstøbning A67 Kunstakademiet
54 og 55 En søn med sin far, gipsafstøbning A61 Kunstakademiet
56 En mor med sit barn, gipsafstøbning A69 Kunstakademiet
63 Gipsafstøbninger af de bedst bevarede trofæer og en del af gesimsen på Trajansøjlens piedestal Ukendt Kunstakademiet
64 Gipsafstøbning efter et antikt relief forestillende en hest og en menneskefigur fra Villa Albani, Rom Ukendt Kunstakademiet
65 Gipsafstøbning efter festonen på portalen til Pantheon, Rom Ukendt Kunstakademiet

Til Christian (8.) Frederik

Kasse nr. Kunstværk, materiale Nuværende ejer Daværende ejer
16 Caroline Amalie, marmorversion Antagelig Schloss Glücksburg, Tyskland, jf. A754 Christian (8.) Frederik
16 Christian (8.) Frederik, marmorversion Antagelig Schloss Glücksburg, Tyskland, jf. A753 Christian (8.) Frederik
21 Caroline Amalie, gipsafstøbning Ukendt, jf. A754 Christian (8.) Frederik
45 og 46 Portrætstatuen af Caroline Amalie, originalmodel eller gipsafstøbning (jf.) A164 Bertel Thorvaldsen eller Christian (8.) Frederik

Til Bertel Thorvaldsen

Kasse nr. Kunstværk, materiale Nuværende ejer Daværende ejer
14 Dåbens engel knælende, marmorversion Vor Frue Kirke, jf. A112 Bertel Thorvaldsen
15 Mars og Amor, marmorversion A6 Bertel Thorvaldsen
17 Merkur som Argusdræber, marmorversion Ukendt, jf. A873 Bertel Thorvaldsen
18 Ganymedes med Jupiters ørn, marmorversion A44 Bertel Thorvaldsen
19 Ganymedes med Jupiters ørn, marmorversion Ukendt, jf. A44 Bertel Thorvaldsen
20 Kristi dåb, marmor Vor Frue Kirke, København, jf. A557 Bertel Thorvaldsen
20 Den hellige nadver indstiftes, marmor Vor Frue Kirke, København, jf. A558 Bertel Thorvaldsen
28 Ganymedes rækker skålen, marmorversion Muligvis National Museum of Iceland eller A854 Bertel Thorvaldsen
29 Ganymedes skænker i skålen, marmorversion Kan være identisk med A42 Bertel Thorvaldsen
30, 37, 38, 42 Hest, del af Poniatowski-monumentet, gips Kan være identisk med A125 Bertel Thorvaldsen
33, 62 Jupiter, Minerva, Nemesis, Oceanus og Jorden, originalmodel eller gipsafstøbning Kan være identisk med A316 Sandsynligvis Bertel Thorvaldsen
33 Danserinde, originalmodel eller Bacchantinde, originalmodel A778 eller Nysø33 Bertel Thorvaldsen
36 Nessus og Deianira, marmorversion A480 Bertel Thorvaldsen
39 Nemesis og Jupiter, marmorversion A324 Bertel Thorvaldsen
39 Hygieia og Æskulap, marmorversion A322 Bertel Thorvaldsen
40 Herkules og Hebe, marmorversion A321 Bertel Thorvaldsen
40 Minerva og Prometheus, marmorversion A323 Bertel Thorvaldsen
41 Gratierne lytter til Amors sang, marmorversion Ukendt, jf. A601 Bertel Thorvaldsen
Sandsynligvis 47 Thomas Fearnley: Norsk landskab, Marumfoss, 1833 B190 Bertel Thorvaldsen
57 Musernes dans på Helikon, marmorversion Ukendt, jf. A341 Bertel Thorvaldsen
58 Herman Schubart, marmorversion A219 Bertel Thorvaldsen
58 Jacqueline Schubart, marmorversion A220 Bertel Thorvaldsen
60 Gravmæle over Jacqueline Schubart, marmorversion A704 Bertel Thorvaldsen
61 Natten, marmorversion Ukendt, jf. A369 Bertel Thorvaldsen
61 Dagen, marmorversion Ukendt, jf. A370 Bertel Thorvaldsen
62 Achilleus og Penthesilea, originalmodel A777 Bertel Thorvaldsen

Til Miklabæ Kirke, Island

Kasse nr. Kunstværk, materiale Nuværende ejer Daværende ejer
13 Døbefont, marmorversion Reykjavik Domkirke, Island, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4

Til private og uidentificerede modtagere

Kasse nr. Kunstværk, materiale Nuværende ejer Daværende ejer
21 En antik marmorbuste af “Vittorio” Ukendt Ukendt
21 Et uidentificeret relief i enten gips eller terrakotta Ukendt Ukendt
33 Antagelig gipsafstøbning efter Antonio Canovas selvportrætbuste, Museo di Roma, inv.nr. MR 1468 Ukendt Friederike Brun
43 Bøger, manuskripter eller kobberstik Ukendt Ukendt
44 Tre relieffer i terrakotta Ukendt Ukendt
47 Sandsynligvis malerier af danske kunstnere i Rom Forskellige endnu uidentificerede ejere Forskellige endnu uidentificerede ejere
Sandsynligvis 47 Angelica Kauffmann: Carl Moltke som Bacchus, 1803-1804 Ukendt Adam Gottlob Detlef Moltke
53 Gipsafstøbning efter uidentificeret lille buste af “Petrich” Ukendt Ukendt
54 To stykker, antagelig antikke ornamenter Ukendt Sandsynligvis Friederike Brun
54 Et antikt relief Ukendt Sandsynligvis Friederike Brun
54 Seksten hænder og fire fødder, antagelig fragmenter af antikke skulpturer Ukendt Sandsynligvis Friederike Brun
58 Lille marmorbuste af en ældre mand (“Vecchio”) eller kvinde (Vecchia”) Ukendt Sandsynligvis Friederike Brun
59 Sandsynligvis Adam Gottlob Detlef Moltke, marmorversion Kunsthalle zu Kiel, inv.nr. Pl 56, jf. A212 Adam Gottlob Detlef Moltke
64 Muligvis Christian Christensens portrætbuste af Albert Küchler, 1833 Ukendt Ukendt, jf. Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 249
64 Sandsynligvis gipsafstøbning efter Bertel Thorvaldsens selvportrætbuste, jf. A223 Ukendt Friederike Brun
64 Hjelm fra 1500-tallet Ukendt Sandsynligvis Friederike Brun
64 Et hånd- og knæfragment af antagelig antik(ke) skulptur(er) Ukendt Sandsynligvis Friederike Brun
65 En underarm fra en antik skulptur og et ben fra en antik putto-figur Ukendt Sandsynligvis Friederike Brun
65 Et relief af en kentaur og en silen Ukendt Sandsynligvis Friederike Brun
? Gipsafstøbning efter Johann Peter Kauffmann: Angelika Kauffmann, marmor, 1808, Protomoteca Capitolina, Rom Ukendt Sandsynligvis Friederike Brun
? Gipsafstøbning efter eller selve Christian Daniel Rauch: Giuseppe Capecelatro, marmor, 1810, Nationalmuseet, København, inv.nr. ABb 236 Ukendt Sandsynligvis Friederike Brun

References

  • H. Degenkolv: Oplysninger vedrørende den danske Flaades Skibe i sidste Aarhundrede, København 1906, p. 42.
  • N.L. Høyen: Om Thorvaldsen og hans Museum i Anledning af den udstædte Indbydelse, København 1837 (“Marmorfrisen med Alexanders Tog [...] den colossale Marmor-Christus og Billedstøtterne i brændt Leer [...] ni Basrelieffer og sex Statuer i Marmor, tilligemed to og tyve Afstøbninger af [Thorvaldsens] senere Værker, som altsammen tilhørte ham selv”).
  • Ejner Johansson: ‘At tegne gips efter Thorvaldsen’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, 2001, p. 139-153.
  • Thiele III, p. 470 ff., 491, 492.
  • Frederik Weilbach: ‘C.F. Hansens Christiansborg, af Slotsbygningskommissionens Papirer’, Fra Arkiv og Museum, serie 2, bind 2, hefte 2-3, København, 1935, p. 140.

Works referred to

A42 A455 A503 A44 A82 A67 A112 A873 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A68 A69 A70 A212 A219 A220 A901 A753 A125 A164 A613 A902 A425 A376 A705 A601 A704 A754 A557 A558 A854 A480 A777 A252 A415 A6 A555_1 A555_2 A555_3 A555_4 A324 A395 A316 A132 A392 A398 A321 A353 A399 A322 A390 A394 A323 A884 A738 B190 A223 A416 Nys_33 A778

Last updated 19.04.2017