The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6222 of 10246
Sender Date Recipient
C.W. Eckersberg
Kunstakademiet, København
Just Mathias Thiele
[+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med Frederik 6.’s monogram og teksten [XXX]RCHITECTOR[XXXX] SIGIL: REG: ACAD: PRA[XXX]. (PICTOR SCULPT ARCHITECTORUMQUE-SIGIL:REG:ACAD: )

8.10.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Sigr Cavalre Alberto Thorwaldsen / Scultore celebrrimo / a Roma / fr. Gr. Ital.
Tilskrift: Til s.t. Herr Etatsraad, Ridder Thorvaldsen Directeur for det Kongl. Akademie for de skjønne Kunster i Kjøbenhavn, C. af D. pp
Poststemplet: “T.T. HAMBURG 18.Oct 33”, “31OTTOBRE” og “DANEMARCK PAR HAMBOURG”.

Abstract

Korvetten Galathea er ankommet til København den 20.9.1833. Man har modtaget kasserne med Thorvaldsens kunstværker og videredistribueret mange af dem til Christiansborg Slot og Vor Frue Kirke. Gipsafstøbningerne til Kunstakademiet er blevet udpakket under Hermann Ernst Freunds tilsyn, mens Thorvaldsens egne marmorværker endnu står i deres kasser. Man har allokeret to rum i forlængelse af Thorvaldsens professorbolig til disse kunstværker.

See Original

Høivelbaarne Herr Etatsraad Thorvaldsen, R. af D. Directeur for det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster i Kiøbenhavn pp.
Det er Akademiet høist glædeligt at kunne tilmelde Dem, at den Kongl. Corvette Galathea lykkeligen er ankommen paa Kiøbenhavns Rhed d. 20 Septbr d.A. og at vedkommende Autoriteter have modtaget de hidsendte Kasser med Kunstsager i fuldkommen Overeensstemmelse med den Designation, som De under 23 Aug. har tilsendt Professor Freund. Efterat 10 Kister (Noo. 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 35 og 36) indeholdende Basreliefs til Friesen Alexanders Triumphindtog i Babylon være afleverede til Christiansborgslot og Kisten med Christusstatuen samt 14 mindre Kasser (Noo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14 og 20) indeholdende Frontonen til Frue Kirke, 2 Basreliefs (Christi Daab og Nadverens Indstiftelse) samt en Døbefont være afleverede til Frue Kirke, har Akademiet modtaget de øvrige 41 Kister.
Ihenseende til disse sidstnævnte har Man troet det overeensstemmende med Deres Ønske, ligesom ogsaa anseet det for at være forsigtigst med Hensyn til Arbeidernes Conservation strax, under Prof. Freunds Tilsyn og Varetægt, at lade alle Gipsafstøbninger udpakke, hvorimod Man har fundet det passende at oppebie Deres nærmere Yttringer, førend Man aabnede de Kasser, som indeholde Arbeider, udførte i Marmor, samt tvende med Kobbere og Malerier. Til Opbevarelsen af disse Gjenstande har Akademiet valgt et Locale i Charlottenborgslot, som staar i umiddelbar Forbindelse med Deres herværende Atelier og Bolig, nemlig den botaniske Haves forrige Læsesal tilligemed et andet hosliggende Værelse af samme Størrelse, som Deres Atelier, og som tidligere udgjorde en Deel af Professor Clemens’s Bolig. Idet Akademiet haaber at disse Foranstaltninger ville svare til Deres Ønske, forventer Man at De nærmere ville tilkjendegive, om De skulde ønske nogen Forandring eller noget nærmere Foretagende med Hensyn til de ovennævnte Punkter iagttaget.
Foruden Kasserne med Marmorsager, Malerier og Kobberstykker har Man indtil videre ikkeheller udpakket Kasserne Noo 30. 37. 38 og 42, indeholdende Hesten, da Man ved at aabne No 30 fandt at Bagdelen, formodentlig ved de derindeni indpakkede Basrelieffer, har faaet et Par Revner, der syntes at gjøre det tilraadeligt, kun at udtage Basreliefferne, og at lade de forskjellige Dele af Hesten henstaae i Kasserne, indtil de kunne samles og forbindes efter Deres nærmere Bestemmelse.
Akademiet kan ikke undlade slutteligen at bevidne Dem dets Taksigelse saavel for den Omhu, hvormed De har forøget dets særegne Kunstsamling, som for den siældne Tilvæxt af herlige Kunstværker hvormed Fædrenelandet ved denne Leilighed, under almindelig Glæde og Interesse, føler sig beriget.
Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster d. 8 October 1833.

C W Eckersberg Thiele
Archival Reference
m18 1833, nr. 98
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Christiansborg Palace, Middle Room (Thorvaldsen’s Apartment) · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Residencies · Thorvaldsen's Residences
Persons
J.F. Clemens · Hermann Ernst Freund
Works
Last updated 19.04.2017 Print