Back to T

Just Mathias Thiele

Denne biografi er under udarbejdelse.

Thiele mødte Thorvaldsen i Rom under sit ophold dér fra 1823 til 1825. Hans livslange arbejde med Thorvaldsens kunst tog sin begyndelse under en samtale i Rom, hvor billedhuggeren skulle have sagt:

“‘Jeg beklager’ ytrede Thorvaldsen, ‘at ingen endnu har tænkt på min Biographie!’” (Thiele 1831, p. XVI).

Thiele påtog sig velvilligt hvervet, og det blev til hans første fire-binds biografi om billedhuggeren.

Af et brev dateret 10.11.1826 fra Thiele til Thorvaldsen lader det dog til, at ideen i første omgang var Thieles egen:

“De vil maaskee endnu erindre, at jeg i de sidste Dage, som jeg tilbragte i det uforglemmelige Rom, meddeelte Dem en Plan jeg havde fattet, at anvende Tid og Flid paa at udarbeide Deres saa berømte Kunstnerbanes Historie. De syntes dengang til min store Opmuntring, at bifalde mit Forehavende og lovede mig endog ved Tid og Leilighed at understøtte mig deri.”

Se evt. artiklen om Arkivets historie, der blandt andet omhandler Thieles rolle som finder og første udgiver af Thorvaldsens breve.

Thieles udgivelser om Thorvaldsen

Første biografi 1831-50

Thiele skrev to fire-binds biografier om billedhuggeren. Den første er:
 • Thiele 1831: Den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen og hans Værker, Første Deel, tekst- og planchebind, København 1831
 • Thiele 1832: Den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen og hans Værker, Anden Deel, tekst- og planchebind, København 1832
 • Thiele 1848: Den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen og hans Værker, Tredie Deel. Thorvaldsens Arbeider og Livsforhold i Tidsrummet 1828-1844, Første Deel, tekst- og planchebind, København 1848
 • Thiele 1850: Den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen og hans Værker, Fierde Deel. Thorvaldsens Arbeider og Livsforhold i Tidsrummet 1828-1844, Anden Deel, tekst- og planchebind, København 1850

Thieles værk er fornemt udstyret: Tekst og illustrationer er trykt i separate bind, illustrationerne er såkaldte konturstik, dvs. kobberstik, der primært gengiver omridsene af Thorvaldsens værker i en linjebåren stil. Tekstbindet er trykt med rigelig margen, klummen har fast højrekant, og teksten er sat med den dengang moderne og nyklassicistiske Didot-typografi. Forrest i bind 1 ses en listen over subskribenterne, der er et tværsnit af de øverste samfundsklasser, anført af kongehusets medlemmer.
Værket kostede 30 rigsdaler i sølv og blev kun trykt i 250 eksemplarer ifølge C.A. Reitzels oplysninger marts 1841, mens Barfod, op. cit., skriver, at de to første bind kun blev solgt i 225 eksemplarer til 166 skribenter.

Pga. den høje pris blev Thieles første biografi genudgivet 1842-57 i en billigere og forkortet fire-bindsudgave af F.C. Hillerup.

Anden biografi 1851-56

Efter fundet af størstedelen af Thorvaldsens breve i sommeren 1844 fulgte Thieles anden fire-binds biografi:
 • Thiele I: Thorvaldsens Ungdomshistorie. 1770-1804, København 1851
 • Thiele II: Thorvaldsen i Rom. 1805-1819, København 1852
 • Thiele III: Thorvaldsen i Rom. 1819-1839, København 1854
 • Thiele IV: Thorvaldsen i Kiøbenhavn. 1839-1844, København 1856

Oversættelser af anden biografi

 • Thorvaldsen’s Jugend. 1770-1804. (overs. Hans Wachsenhusen), Berlin 1851 (oversættelse af Thiele I)
 • Thorvaldsen’s Leben nach den eigenhändigen Aufzeichnungen, nachgelassenen Papieren und dem Briefwechsel des Künstlers, (overs. Henrik Helms), vol. I-III, Leipzig 1852-56 (oversættelse af Thiele I-IV)
 • The Life of Thorvaldsen, collated from the Danish of J.M. Thiele by Rev. M. R. Barnard, London 1865 (forkortet oversættelse af Thiele I-IV)

Mindre skrifter om Thorvaldsen

Thieles embeder

Thiele beklædte følgende embeder:

 • 1825-1871 Sekretær og bibliotekar ved Kunstakademiet, jf. Thiele 1917, p. 5.
 • 1829-1835 3. sekretær ved Det Kongelige Bibliotek.
 • 1835-1861 Inspektør ved Den Kongelige Kobberstiksamling, fra 1861 direktør sammesteds.
 • 1838- Privatsekretær hos Christian (8.) Frederik.
 • 1839- Bibliotekar ved Det Kongelige Håndbibliotek.

Han blev i 1828 udnævnt til titulær professor, og fra 1851 til etatsråd.

Thiele boede fra 1829 til sin død i 1874 på Charlottenborg i København.

Thiele var 8.3.1830 en af initiativtagerne til festforeningen De danske Romere i København.

Grav

Thiele ligger begravet på Assistens Kirkegård i København.

Thieles gravmæle på Assistens Kirkegård
Thieles gravsten
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Thiele repræsenteret i Kataloget.

References

 • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 113.
 • J.M. Thiele (Carl Dumreicher ed.): Af mit Livs Aarbøger, 1826-1874, København 1917.

Last updated 18.09.2021

Portræt af Just Mathias Thiele #

Just Mathias Thiele

1795-1874 Danish Author, secretary, keeper, librarian
From Thorvaldsen3 Doc.
To Thorvaldsen17 Doc.
Total20 Doc.

To and from others207 Doc.
Mentioned in146 Doc.