Spring navigation over

The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6170 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

16.5.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen thanks Hansen for his letters in which he mentions the pleasure, expressed by many people, that he may come to Copenhagen. He is grateful for the appointment as director of the Academy of Fine arts, but he tries to lower people’s expectations by saying that his stay in Copenhagen will be brief, and that his experiences as director of the Accademia di San Luca have made him doubt that he is suited to be director. Thorvaldsen does not want his presence in Copenhagen to cause problems for J.L. Lund, who lives in his rooms at the academy. He lists those of his works in marble and plaster that can be sent home with the corvette Galathea if there is room for them at the Academy. He likes Hansen’s idea about mounting the relief Caritas, cf. A598, on a poor-box.

See Original [Translation]

Høistærede Hr Conferentsraad!

Deres gjentagne kjære Breve, og den venskabelige Deeltagelse som min ærede Ven i disse lægger for Dagen, har høiligen glædet mig, og jeg takker Dem af Hjertet derfor. Ikke heller kan jeg uden glad Følelse bemærke den store Godhed, hvormed man fra alle Sider kommer mig imøde nu da jeg atter haaber at gjensee mit Fædreland.

I min Udnævnelse som Academiets Directeur seer jeg et nyt Beviis paa den hædrende Opmærksomhed, som mit Hjem udviser mig. Jeg beklager kun at den kortere Tid, som jeg kan opholde mig i Danmark vil hindre mig i at forestaa dette Kald, som det fortjener, selv om jeg havde af Naturen den dertil fornødne Disposition, hvorom jeg dog høiligen maa tvivle da mit Præsident-Embede ved Academiet her i Rom har overtydet mig om det modsatte. I hvor om Alting er, veed jeg tilfulde at paaskjønne denne Hyldest, og Tanken om snart at være i Kiøbenhavn bliver mig stedse kjærere. Desto nødigere vilde jeg, at mit Ophold der skulde medføre nogensomhelst Uleilighed, og da jeg indseer det Ubehagelige for Hr: Professor Lund i at indrømme mig det af ham beboede Locale paa Charlottenborg, beder jeg Dem min ærede Ven at være overbeviist om, at et Soveværelse og et Attelier er Alt hvad jeg i saa Henseende udbeder mig.

Hans Kongelige Høihed Prinds Christian har anmodet mig om at hjemsende Gibsafstøbninger af de af mine Arbeider, som Academiet endnu ikke ejer, og ønsker tillige Architekt Hansens Meddelelse om Transport-Omkostningerne i denne Anledning. Hansen er imidlertid tiltraadt sin Reise til Grækenland, og jeg skal derfor sørge for paa anden Maade at give den forlangte Underretning. Jeg anseer det for passende hermed at optegne for min ærede Ven Alt, hvad som fra min Haand kan blive hjemsendt saavel i Marmor som Gibs med Bøn om et Par Ord fra Dem i Tilfælde af at enkelte af Arbeidernes Størrelse muligen ikke svarede til Academiets Ønske.

Marmor

Christus.
Den største Deel af Friesen Alexanders Triumf
En knælende Engel (Døbefond)
Døbestenen for Island
En knælende Ganymed.
Tvende staaende Ganymeder
Mercur.
Mars. (kolossal Statue)
Tvende i Kiøbenhavn modelerede Basreliefs.
Dianeira og Nessus. (Basrelief)
H:K:H: Prinds Frederik’s og Gemahlindes Büster.

Terra cotta

Tolv Figurer, som udgjør Gruppen til Johannes Prædiken

Gibs.

Hesten til Poniatowskýs Statue
Copernicous kolossale Statue
Lord Byrons Statue
Tobias som helbreder sin Fader (Basrelief)
Adskjellige smaa Basreliefs.

Tillige hjemsender jeg Afstøbninger af adskjellige antike Arbeider saasom:
Den skjønne Feston ved Portalet i Pantheon.
En Deel af de bedstconserverede Trophæer paa Pjedestalen af Colonna Trajana
Fragment af en Hest med Figur (Basrelief i Villa Albano)
Sarcofag med Basrelief af Niobe. –

Deres Idee hoistærede Ven med Hensyn til Carità-Basreliefet er saare smuk, og dette Arbeide vilde maaskee være bedst placeret i Slotskirken, hvor de øvrige Arbeider ligeledes ere af Marmor

Da jeg tiltræder min Reise efter Skibets Afgang fra Livorno haaber jeg til Efteraaret at gjensee Kiøbenhavn, og da mundtlig udvikle mig med Hensyn til de Tegninger, som min ærede Ven har tilsendt mig, og tillige bevidne Dem den Høiagtelse, hvormed jeg underskriver mig

Deres hengivne Ven

Rom d: 16de Maji 1833. Albert. Thorvaldsen
General Comment

The letter was acquired by Thorvaldsens Museum in1936 from a descendant of C.F. Hansen together with 86 other letters to the architect, cf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m28A I, nr. 17
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Ludvig Bødtcher [+]

Comment on amanuensis

Der er antagelig tale om Ludvig Bødtcher.

Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 483-484.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Danish Royal Family · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen as Director · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Residencies · Requests to Come to Denmark (1820-1838) · Thorvaldsen's Modesty · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Workshops
Persons
Accademia di San Luca · Christian 8. · Christian Hansen · Kunstakademiet, København · J.L. Lund
Works
Last updated 04.09.2019 Print