Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6170 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

16.5.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thorvaldsen takker for Hansens breve og den, fra flere sider, udtrykte glæde over, at han nok vil rejse til København samt for udnævnelsen til direktør for Kunstakademiet. Forsøger at nedjustere forventningerne til sig ved at sige, at opholdet i København kun bliver kort, og at hans erfaringer som præsident ved Accademi di San Luca har givet ham grund til at tvivle på, om han har anlæg for jobbet som direktør. Thorvaldsen ønsker ikke, at hans tilstedeværelse i København vil medføre problemer for J.L. Lund, idet denne bor i hans professorbolig. Oplister de af hans kunstværker i henholdsvis marmor og gips, der kan hjemsendes med korvetten Galathea, såfremt der er plads i Kunstakademiets lokaler. Han finder Hansens idé om at indfatte relieffet Caritas, jf. A598, i en fattigblok smuk.

Se original [Translation]

Høistærede Hr Conferentsraad!

Deres gjentagne kjære Breve, og den venskabelige Deeltagelse som min ærede Ven i disse lægger for Dagen, har høiligen glædet mig, og jeg takker Dem af Hjertet derfor. Ikke heller kan jeg uden glad Følelse bemærke den store Godhed, hvormed man fra alle Sider kommer mig imøde nu da jeg atter haaber at gjensee mit Fædreland.

I min Udnævnelse som Academiets Directeur seer jeg et nyt Beviis paa den hædrende Opmærksomhed, som mit Hjem udviser mig. Jeg beklager kun at den kortere Tid, som jeg kan opholde mig i Danmark vil hindre mig i at forestaa dette Kald, som det fortjener, selv om jeg havde af Naturen den dertil fornødne Disposition, hvorom jeg dog høiligen maa tvivle da mit Præsident-Embede ved Academiet her i Rom har overtydet mig om det modsatte. I hvor om Alting er, veed jeg tilfulde at paaskjønne denne Hyldest, og Tanken om snart at være i Kiøbenhavn bliver mig stedse kjærere. Desto nødigere vilde jeg, at mit Ophold der skulde medføre nogensomhelst Uleilighed, og da jeg indseer det Ubehagelige for Hr: Professor Lund i at indrømme mig det af ham beboede Locale paa Charlottenborg, beder jeg Dem min ærede Ven at være overbeviist om, at et Soveværelse og et Attelier er Alt hvad jeg i saa Henseende udbeder mig.

Hans Kongelige Høihed Prinds Christian har anmodet mig om at hjemsende Gibsafstøbninger af de af mine Arbeider, som Academiet endnu ikke ejer, og ønsker tillige Architekt Hansens Meddelelse om Transport-Omkostningerne i denne Anledning. Hansen er imidlertid tiltraadt sin Reise til Grækenland, og jeg skal derfor sørge for paa anden Maade at give den forlangte Underretning. Jeg anseer det for passende hermed at optegne for min ærede Ven Alt, hvad som fra min Haand kan blive hjemsendt saavel i Marmor som Gibs med Bøn om et Par Ord fra Dem i Tilfælde af at enkelte af Arbeidernes Størrelse muligen ikke svarede til Academiets Ønske.

Marmor

Christus.
Den største Deel af Friesen Alexanders Triumf
En knælende Engel (Døbefond)
Døbestenen for Island
En knælende Ganymed.
Tvende staaende Ganymeder
Mercur.
Mars. (kolossal Statue)
Tvende i Kiøbenhavn modelerede Basreliefs.
Dianeira og Nessus. (Basrelief)
H:K:H: Prinds Frederik’s og Gemahlindes Büster.

Terra cotta

Tolv Figurer, som udgjør Gruppen til Johannes Prædiken

Gibs.

Hesten til Poniatowskýs Statue
Copernicous kolossale Statue
Lord Byrons Statue
Tobias som helbreder sin Fader (Basrelief)
Adskjellige smaa Basreliefs.

Tillige hjemsender jeg Afstøbninger af adskjellige antike Arbeider saasom:
Den skjønne Feston ved Portalet i Pantheon.
En Deel af de bedstconserverede Trophæer paa Pjedestalen af Colonna Trajana
Fragment af en Hest med Figur (Basrelief i Villa Albano)
Sarcofag med Basrelief af Niobe. –

Deres Idee hoistærede Ven med Hensyn til Carità-Basreliefet er saare smuk, og dette Arbeide vilde maaskee være bedst placeret i Slotskirken, hvor de øvrige Arbeider ligeledes ere af Marmor

Da jeg tiltræder min Reise efter Skibets Afgang fra Livorno haaber jeg til Efteraaret at gjensee Kiøbenhavn, og da mundtlig udvikle mig med Hensyn til de Tegninger, som min ærede Ven har tilsendt mig, og tillige bevidne Dem den Høiagtelse, hvormed jeg underskriver mig

Deres hengivne Ven

Rom d: 16de Maji 1833. Albert. Thorvaldsen
Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m28A I, nr. 17
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Ludvig Bødtcher [+]

Koncipistkommentar

Der er antagelig tale om Ludvig Bødtcher.

Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 483-484.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Kunstakademiet · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Kunstakademiet, Thorvaldsen som direktør · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Kunstakademiets boliger · Opfordringer til at komme til Danmark (1820-1838) · Thorvaldsens beskedenhed · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens værksteder
Personer
Accademia di San Luca · Christian 8. · Christian Hansen · Kunstakademiet, København · J.L. Lund
Værker
Sidst opdateret 04.09.2019 Print