16.5.1833

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen takker for Hansens breve og den, fra flere sider, udtrykte glæde over, at han nok vil rejse til København samt for udnævnelsen til direktør for Kunstakademiet. Forsøger at nedjustere forventningerne til sig ved at sige, at opholdet i København kun bliver kort, og at hans erfaringer som præsident ved Accademi di San Luca har givet ham grund til at tvivle på, om han har anlæg for jobbet som direktør. Thorvaldsen ønsker ikke, at hans tilstedeværelse i København vil medføre problemer for J.L. Lund, idet denne bor i hans professorbolig. Oplister de af hans kunstværker i henholdsvis marmor og gips, der kan hjemsendes med korvetten Galathea, såfremt der er plads i Kunstakademiets lokaler. Han finder Hansens idé om at indfatte relieffet Caritas, jf. A598, i en fattigblok smuk.

Dokument

Høistærede Hr Conferentsraad!

Deres gjentagne kjære BreveI, og den venskabelige Deeltagelse som min ærede Ven i disse lægger for Dagen, har høiligen glædet mig, og jeg takker Dem af Hjertet derfor. Ikke heller kan jeg uden glad Følelse bemærke den store Godhed, hvormed man fra alle Sider kommer mig imøde nu da jeg atter haaber at gjenseeII mit Fædreland.

I min Udnævnelse som Academiets DirecteurIII seer jeg et nyt Beviis paa den hædrende Opmærksomhed, som mit Hjem udviser mig. Jeg beklager kun at den kortere Tid, som jeg kan opholde mig i Danmark vil hindre mig i at forestaa dette Kald, som det fortjener, selv om jeg havde af Naturen den dertil fornødne Disposition, hvorom jeg dog høiligen maa tvivle da mit Præsident-Embede ved AcademietIV her i Rom har overtydet mig om det modsatte. I hvor om Alting er, veed jeg tilfulde at paaskjønne denne Hyldest, og Tanken om snart at være i Kiøbenhavn bliver mig stedse kjærere. Desto nødigere vilde jeg, at mit Ophold der skulde medføre nogensomhelst Uleilighed, og da jeg indseer det Ubehagelige for Hr: Professor LundV i at indrømme mig det af ham beboede Locale paa CharlottenborgVI, beder jeg Dem min ærede Ven at være overbeviist om, at et Soveværelse og et AttelierVII er Alt hvad jeg i saa Henseende udbeder mig.

Hans Kongelige Høihed Prinds ChristianVIII har anmodetIX mig om at hjemsende GibsafstøbningerX af de af mine Arbeider, som Academiet endnu ikke ejer, og ønsker tillige Architekt HansensXI Meddelelse om Transport-OmkostningerneXII i denne Anledning. Hansen er imidlertid tiltraadt sin Reise til GrækenlandXIII, og jeg skal derfor sørge for paa anden Maade at give den forlangte Underretning. Jeg anseer det for passende hermed at optegne for min ærede Ven Alt, hvad som fra min Haand kan blive hjemsendt saavel i Marmor som Gibs med Bøn om et Par Ord fra Dem i Tilfælde af at enkelte af Arbeidernes Størrelse muligen ikke svarede til Academiets Ønske.

Marmor

Christus.XIV
Den største Deel af Friesen Alexanders TriumfXV
En knælende EngelXVI (Døbefond)
DøbestenenXVII for Island
En knælende GanymedXVIII.
Tvende staaende GanymederXIX
MercurXX.
MarsXXI. (kolossal Statue)
Tvende i Kiøbenhavn modelerede BasreliefsXXII.
Dianeira og Nessus.XXIII (Basrelief)
H:K:H: Prinds Frederik’s og Gemahlindes BüsterXXIV.

Terra cotta

Tolv FigurerXXV, som udgjør Gruppen til Johannes Prædiken

Gibs.

HestenXXVI til Poniatowskýs Statue
CopernicousXXVII kolossale Statue
Lord Byrons StatueXXVIII
Tobias som helbreder sin FaderXXIX (Basrelief)
Adskjellige smaa BasreliefsXXX.

Tillige hjemsender jeg Afstøbninger af adskjellige antike Arbeider saasom:
Den skjønne FestonXXXI ved Portalet i Pantheon.
En Deel af de bedstconserverede Trophæer paa Pjedestalen af Colonna TrajanaXXXII
Fragment af en Hest med FigurXXXIII (Basrelief i Villa Albano)
Sarcofag med Basrelief af NiobeXXXIV. –

Deres IdeeXXXV hoistærede Ven med Hensyn til Carità-BasreliefetXXXVI er saare smuk, og dette Arbeide vilde maaskee være bedst placeret i SlotskirkenXXXVII, hvor de øvrige Arbeider ligeledes ere af Marmor

Da jeg tiltræder min Reise efter Skibets Afgang fra Livorno haaber jeg til EfteraaretXXXVIII at gjensee Kiøbenhavn, og da mundtlig udvikle migXXXIX med Hensyn til de TegningerXL, som min ærede Ven har tilsendt mig, og tillige bevidne Dem den Høiagtelse, hvormed jeg underskriver mig

Deres hengivne Ven

Rom d: 16de Maji 1833. Albert. Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Most honourable Konferensråd

Your repeated cherished letters and the friendly sympathy which my honourable friend here displays have pleased me greatly, and I sincerely thank you. Neither can I notice the great kindness without pleasure, with which I am met from all sides now when I hope to see my native land again.

In my appointment as the principal of the Academy of Fine Arts I see another proof of the honourable attention shown to me by my home. I only regret that the short time, which I can stay in Denmark will prevent me from being in charge of this vocation as it deserves, even if I naturally had the necessary disposition for it, which I must doubt sincerely as my presidency at the Academy here in Rome has convinced me of the opposite. Nevertheless I know how to appreciate this tribute fully and the thought of being in Copenhagen soon is ever more precious to me. The more reluctant I am that my stay should cause any trouble, and as I realize how inconvenient it must be to professor Lund to give me the premises at Charlottenborg in which he lives, I beg you, dear friend, to be persuaded that a bedchamber and a studio are what I ask for in that respect.

His royal highness prince Christian has asked me to send home plaster casts of those of my works, which the Academy does not own yet, and he also wants the architect Mr Hansen’s information about the transport charges on this occasion. In the meantime Mr Hansen has started his journey to Greece so I shall take care to give the information asked for in another way. I think it proper here to note down everything to my honourable friend, which can be sent home from my hand in marble as well as in plaster with a request for a couple of words from you should the size of some of the works not meet the wish of the Academy.

Marble

Christ.
The greater part of the Frieze Alexander’s Triumph
A kneeling angel (Baptismal font)
The Baptismal Stone for Iceland
A kneeling Ganymede
Two standing Ganymedes
Mercury
Mars (colossal statue)
Two bas-relief modelled in Copenhagen
Dianeira and Nessus (Bas-relief)
H.R.H. Prince Frederik’s and spouse’s busts

Terra cotta

Twelve figures forming the group for John the Baptist Preaching

Plaster

The horse for Poniatowsky’s statue
The colossal statue of Copernicus
Lord Byron’s statue
Tobias healing his father (bas-relief)
Several small bas-reliefs

Besides I send home casts of several antique works such as:
The beautiful festoon on the portal in the Pantheon
Some of the best preserved trophies on the pedestal of Colonna Trajana
Fragment of a horse with figure (bas-relief in Villa Albano)
Sarcophagus with bas-relief of Niobe. -

Your idea, honourable friend, as regards the Caritá bas-relief is very beautiful, and this work would perhaps be placed best in the Palace Church, where the other works are also of marble.

As I begin my journey after the ship’s departure from Leghorn I hope to see Copenhagen again in the autumn and then verbally give my opinion about the drawings which my honourable friend has sent to me and also show you the respect with which I sign

Your respectful friend

Rome, May 16th 1833. Albert Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

Ludvig Bødtcher

Koncipistkommentar

Der er antagelig tale om Ludvig Bødtcher.

Arkivplacering

m28A I, nr. 17

Thiele

Omtalt hos Thiele III, p. 483-484.

Emneord

Personer

Værker

A42 Ganymedes skænker i skålen, 1816, inv.nr. A42
A455 Amor og Hymen spinder livets tråd, Tidligst juli 1831 - Senest september 1831, inv.nr. A455
A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, marts 1812 - juni 1812, inv.nr. A503
A44 Ganymedes med Jupiters ørn, 1817, inv.nr. A44
A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A67 En jæger, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A67
A112 Dåbens engel, knælende, Antagelig 1829, inv.nr. A112
A873 Merkur som Argusdræber, 21.3.1819 - 1822, inv.nr. A873
A59 Johannes Døberen, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sit barn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A66
A68 To børn, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sin søn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A70
A598 Caritas, 1810, inv.nr. A598
A753 Christian (8.) Frederik, Antagelig 7.1.1821 - Antagelig 13.1.1821, inv.nr. A753
A125 Hesten til Józef Poniatowski, 1822 - 1823, inv.nr. A125
A113 Nicolaus Copernicus, Senest 20.4.1822 - Senest 23.11.1822, inv.nr. A113
A613 Gravmæle over Andrea Vaccà Berlinghieri, Tidligst juni 1828 - Senest august 1828, inv.nr. A613
A425 Hyrdinde med en amorin-rede, Antagelig tidligst september 1831 - Senest november 1831, inv.nr. A425
A376 Amor som gratiernes fange, Tidligst juni 1831 - Ultimo 1831, inv.nr. A376
A754 Caroline Amalie, Tidligst 30.12.1820 - 1821, inv.nr. A754
A557 Kristi dåb, januar 1820, inv.nr. A557
A558 Den hellige nadver indstiftes, Tidligst 1820, inv.nr. A558
A854 Ganymedes rækker skålen, Tidligst 1820 - Senest 1830, inv.nr. A854
A480 Deianira bortføres af Nessus, Tidligst 1814, inv.nr. A480
A415 Amor hos Anakreon, Vinteren, 1823, inv.nr. A415
A6 Mars og Amor, Senest 27.5.1833 - Antagelig senest 1862, inv.nr. A6
A555 Kristi dåb, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,1
A555 Maria med Jesus og Johannes, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,2
A555 Tre svævende engle, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,3
A555 Kristus velsigner børnene, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,4
A395 Amor og Ganymedes kaster terninger, Tidligst juli 1831 - Senest september 1831, inv.nr. A395
A132 George Gordon Byron, Tidligst maj 1831, inv.nr. A132
A392 Amor skriver Jupiters love, Tidligst juli 1831 - Senest september 1831, inv.nr. A392
A398 Amor og en hund, Tidligst juli 1831 - Senest september 1831, inv.nr. A398
A353 Pan og en satyr, Antagelig tidligst juni 1831 - Senest august 1831, inv.nr. A353
A399 Amor og en sommerfugl, Tidligst juli 1831 - Senest september 1831, inv.nr. A399
A390 Amor på løvens ryg, Antagelig tidligst september 1831 - Senest november 1831, inv.nr. A390
A394 Amor, Jupiter og Juno, Tidligst juli 1831 - Senest september 1831, inv.nr. A394
A738 Thorvaldsen, Sommariva og en græsk kriger, Tidligst 1.1.1818 - Senest 1825, inv.nr. A738

Kommentarer

 1. Jf.:

 2. Thorvaldsen overvejede at rejse til København i efteråret 1833, jf. Thorvaldsen-kronologien april 1833.

 3. Thorvaldsen blev 28.3.1833 udnævnt til direktør for Det Kongelige Danske Kunstakademi i København.

 4. Thorvaldsen blev 16.12.1825 valgt til præsident for Accademia di S. Luca, Rom.

 5. Den danske maler J.L. Lund.

 6. J.L. Lund boede i Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg i perioden fra 1820 til antagelig 1838, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

 7. Christian (8.) Frederik bemærkede efterfølgende at Thorvaldsen var “alt for beskeden i sin Fordring om Vaaning”, jf. brev af 9.6.1833 til C.F. Hansen. Se også emnet Thorvaldsens beskedenhed.

 8. Den danske prins Christian (8.) Frederik.

 9. Jf. brev af 26.2.1833 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen:

  “Hvis der er taget Afstøbninger af flere af Deres Statuer og Basreliefs som Academiet endnu ej besidder vilde det være overensstemmende med dets Ønske at see denne Lejlighed benyttet for at komme i Besiddelse af disse.”

 10. Jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 11. Den danske arkitekt Christian Hansen.

 12. Christian (8.) Frederik havde bedt om, at Christian Hansen beregnede prisen for indkøbet og indpakningen af gipsafstøbningerne, idet selve transporten Livorno-København var omkostningsfri med det øvrige, jf. brev af 26.2.1833 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 13. Christian Hansen havde forladt Rom i februar 1833 for at rejse til Napoli og Sicilien. Herfra fortsatte han i juli 1833 til Athen, hvor han kom til at bo frem til 1850.

 14. Kristus, marmor, Vor Frue Kirke, København, jf. A82.

 15. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884, jf. artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 16. Dåbens engel knælende, marmor, Vor Frue Kirke, København, jf. A112.

 17. Døbefont, marmorversion, Reykjavik Domkirke, Island, jf. A555,1, A555,2 , A555,3, A555,4.

 18. Ganymedes med Jupiters ørn, marmor, A44.

 19. * Ganymedes rækker skålen, marmorversion, A854.

 20. Merkur som Argusdræber, marmorversion, A873.

 21. Mars og Amor, marmorversion, A6.

 22. De to relieffer, der var modelleret i København 1819-1820 og dernæst marmorhugget i Rom, var:

 23. Nessus og Deianira, marmor, A480.

 24. * Christian (8.) Frederik, marmorversion, jf. A753.

 25. Johannes Døberens prædiken, terrakotta, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. A64, A63, A62, A61, A60, A59, A65, A66, A67, A68, A69, A70, og jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 26. Hest, del af Poniatowski-monumentet, antagelig gipsafstøbning, jf. A125, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 27. Nicolaus Copernicus, gipsafstøbning, jf. A113, som Thorvaldsen dog valgte ikke at hjemsende i denne ombæring, da den muligvis, med sine 277,2 cm i højden, ville være stor til Kunstakademiets lokaler, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 28. George Gordon Byron, gipsafstøbning, A132, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 29. Tobias helbreder sin blinde Fader i Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, gipsafstøbning, jf. A613, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 30. Følgende gipsafstøbninger af Thorvaldsens “små” relieffer blev sendt til Kunstakademiet i København i 1833. Se også artiklen Bestillingen til Kunstakademiet:

 31. Dvs. en gipsafstøbning af festonen på portalen til Pantheon, Rom, ca. 120 e.Kr.
  Festonen forestiller en blomster- og frugtguirlanden, der hænger på to kandelabre, og den gentages i alt seks gange på portalen.

 32. Thorvaldsen hjemsendte gipsafstøbninger af de bedst bevarede trofæer samt en del af gesimsen af Trajansøjlens piedestal.

  Giovanni Battista Piranesi, Trajansøjlens piedestal og base

  Giovanni Battista Piranesi, gesimsen på Trajansøjlens piedestal

  Trajansøjlen er en marmorsøjle i Rom, rejst i 113 e.Kr. til ære for den romerske kejser Trajan (ca. 53-117). På søjlen er en billedfrise med fremstilling af Trajans to Dakerkrige i hhv. 101-102 og 105-106.

 33. Gipsafstøbningen af det antikke relief af en hest og en menneskefigur i Villa Albani i Rom er endnu uidentificeret.
  I Villa Albani opbevaredes blandt andet en række antikke relieffer, som den danske arkæolog, numismatiker, filolog Georg Zoëga havde katalogiseret, jf. Li bassirilievi antichi di Roma, vol. I-II, Rom 1808, jf. Thorvaldsens Bibliotek, M155.

 34. Artemis og Apollon dræber Niobes børn, relief fra en sarkofag, marmor, romersk, ca. 150 e.Kr., Museo archeologico nazionale di Venezia, inv.nr. 24.

 35. C.F. Hansen havde foreslået, at relieffet Caritas, jf. A598, blev indfattet i en marmorpiedestal og indrettet til fattigblok:

  “da dets første Bestemmelse var Godgiørenhed, saa forekommer det mig formedelst dets ubetydelige Størelse at det kunde anbringes indlagt i en Marmor Piedestal, der kunde indrettes til en Fattiges Blok, enten i Slotskirken eller i Fruekirke.”

 36. Caritas, marmor, Fattigblokken, Vor Frue Kirke, København, jf. A598. Se også artiklen Thorvaldsens værkdonation til Hans Henrik Gunnerus.

 37. Dvs. Christiansborg Slotskirke.

 38. Dvs. efteråret 1833. Thorvaldsen valgte dog at blive i Rom og kom først til København i efteråret 1838.

 39. Dvs. “give sin mening til kende om”, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 40. Disse C.F. Hansen-tegninger af Caritas-relieffets mulige indfatning er endnu uidentificerede.

Sidst opdateret 04.09.2019