The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3828 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med aftryk af det danske rigsvåben.

24.9.1825 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Mr le Chevr A. Thorvaldsen / Sculpteur di S.M. le Roi de / Danemarck / à Rome
Poststemplet: “DANEMA[RCK] PAR HAMBOURG” endvidere er skrevet med anden hånd: “fr Ital Grenze”.

Abstract

De fleste af Thorvaldsens kunstværker er ankommet i god behold til København, dog har nogle af gipsafstøbningerne, og navnlig statuen Hebe, lidt skade. Amor med lyren vækker lykke blandt damerne. Desuden betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Frederik optog hos Thorvaldsen, jf. gældsbevis af 1.4.1821.

See Original

Kjøbenhavn d 24 Septb 1825

Høivelbaarne Herr Etatsraad

Høistærede Herr Ven!

Jeg oversender Dem herved de til 1st Octb. d.A. forfaldne Renter af Hans Høiheds Obligation i en Anviisning paa 225 Scudi paa DHerr Torlonia Co. Jeg beder med sædvanligt Pedanterie at De vil notere Betalingen af denne Rente paa selve Obligationen.

Vi have i den senere Tid været beskjæftigede med at udpakke de med Briggen Ste Croix hjemkomne Sager og først i Dag ere vi blevne færdige dermed. Alt er fortræffeligt conserveret, naar undtages Gibsafstøbningerne til Academiet, hvoraf nogle, især Hebe, have lidt meget, men hvorom jeg vil overlade Vedkommende at aflægge Rapport. Jeg har faaet Tilladelse at aabne Grev Rantzau’s Casser, saavelsom den til nu afdøde Gunnerus bestemte Carità; deres Indhold er ligesaa velbeholdent som skjønt; især gjør Amorinen furore; jeg har min Ulykke med at holde Damerne fra at klappe og caressere ham.

Kjøbenhavn er nu saa lykkelig at eie en skjøn Samling af Deres Arbeider, deels i Marmor, deels i Gibs. De vække nyt Liv hos Kunstnerne og ville i mange Retninger vække Sands for Kunsten.

Fick og Thiele ere hjemkomne. Den første har bragt mig sin Hilsen fra Dem, som jeg er Dem meget taknemmelig for. Hvad han har sagt mig om Deres Ønske, at lade de til det Udvendige af Frue Kirke bestemte Arbeider støbe i Bronze, har jeg meddeelt Knudsen. Hans Høihed hilser Dem og jeg forbliver med Venskab og Hengivenhed Deres ærbødige

Adler

General Comment

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.
Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference
m10 1825, nr. 99
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Christian 8.'s Loan at Interest · Emotional reactions to sculptures · Gifts from Thorvaldsen, Artworks · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1825 · Loans and Bills of Exchange · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Christian 8. · Johan Christian Fick · Hans Henrik Gunnerus · Kunstakademiet, København · Conrad Rantzau · Just Mathias Thiele · Giovanni Raimondo Torlonia
Works
Last updated 16.09.2015 Print