24.9.1825

Sender

Johan Gunder Adler

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med aftryk af det danske rigsvåben.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Mr le ChevrI A. Thorvaldsen / Sculpteur di S.M. le Roi de / Danemarck / à Rome
Poststemplet: “DANEMA[RCK] PAR HAMBOURG” endvidere er skrevet med anden hånd: “fr Ital GrenzeII”.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

De fleste af Thorvaldsens kunstværker er ankommet i god behold til København, dog har nogle af gipsafstøbningerne, og navnlig statuen Hebe, lidt skade. Amor med lyren vækker lykke blandt damerne. Desuden betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Frederik optog hos Thorvaldsen, jf. gældsbevis af 1.4.1821.

Document

Kjøbenhavn d 24 Septb 1825

Høivelbaarne Herr EtatsraadIII

Høistærede Herr Ven!

Jeg oversender Dem herved de til 1st Octb. d.A. forfaldne Renter af Hans HøihedsIV ObligationV i en Anviisning paa 225 Scudi paa DHerr Torlonia CoVI. Jeg beder med sædvanligt Pedanterie at De vil notereVII Betalingen af denne Rente paa selve Obligationen.

Vi have i den senere Tid været beskjæftigede med at udpakke de med Briggen Ste Croix hjemkomne SagerVIII og først i Dag ere vi blevne færdige dermed. Alt er fortræffeligt conserveret, naar undtages Gibsafstøbningerne til AcademietIX, hvoraf nogle, især HebeX, have lidt meget, men hvorom jeg vil overlade Vedkommende at aflægge Rapport. Jeg har faaet Tilladelse at aabne Grev Rantzau’sXI CasserXII, saavelsom den til nu afdøde GunnerusXIII bestemte Carità;XIV deres Indhold er ligesaa velbeholdent som skjønt; især gjør AmorinenXV furore; jeg har min Ulykke med at holde DamerneXVI fra at klappe og caressereXVII ham.

Kjøbenhavn er nu saa lykkelig at eie en skjøn Samling af Deres Arbeider, deels i MarmorXVIII, deels i GibsXIX. De vække nyt LivXX hos Kunstnerne og ville i mange Retninger vække Sands for Kunsten.

FickXXI og ThieleXXII ere hjemkomneXXIII. Den første har bragt mig sin Hilsen fra Dem, som jeg er Dem meget taknemmelig for. Hvad han har sagt mig om Deres Ønske, at lade de til det Udvendige af Frue KirkeXXIV bestemte ArbeiderXXV støbe i BronzeXXVI, har jeg meddeelt KnudsenXXVII. Hans HøihedXXVIII hilser Dem og jeg forbliver med Venskab og Hengivenhed Deres ærbødige

Adler

General Comment

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.
Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference

m10 1825, nr. 99

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A39 Hebe, 1816, inv.nr. A39
A598 Caritas, 1810, inv.nr. A598
A59 Johannes Døberen, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sit barn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A66
A67 En jæger, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A67
A68 To børn, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sin søn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A70
A786 Amor med lyren, 1818, inv.nr. A786

Commentaries

 1. Dvs. chevalier. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Henover teksten “Grenze” er skrevet “fra 12”. Antagelig en angivelse af portobetalinger idet “fra” kunne være en forkortelse for det italienske “francobollo”, dvs. frimærke.

 3. Thorvaldsen blev udnævnt til “virkelig etatsråd” 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 4. Den danske kronprins Christian (8.) Frederik.

 5. Jf. Christian (8.) Frederiks gældsbevis af 1.4.1821.

 6. Bankierfirmaet Torlonia, som varetog mange af Thorvaldsens pengesager.

 7. Thorvaldsen skulle selv notere rigtigheden af den udbetalte halvårlige rente på gældsbeviset, jf. også brev fra Johan Gunder Adler af 8.9.1821.

 8. Jf. referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825.

 9. Jf. referenceartiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 10. Jf. Hebe, A39.

 11. Den danske greve, overskænk og gehejmestatsminister Conrad Rantzau.

 12. Kasserne nr. 47 og 48 indeholdende portrætbusten Conrad Rantzau, marmorversion, antagelig Schloss Breitenburg, Holstein, jf. A211, og Amor med lyren, marmorversion, antagelig Mezotnes Pils, Bauska, Letland, jf. A786, jf. referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825.

 13. Den norske toldkasserer Hans Henrik Gunnerus. Thorvaldsen donererede i brev af 24.5.1822 relieffet Caritas, jf. A598, til Gunnerus. For mere om Thorvaldsens donation, se referenceartiklen.

 14. Relieffet Caritas, marmorversion, fattigblokken, Vor Frue Kirke, København, jf. A598.

 15. Amor med lyren, marmorversion, antagelig Mezotnes Pils, Bauska, Letland, jf. A786.

 16. Sandsynligvis den danske prinsesse Caroline Amalie, der siden fik den lille Amor med lyren, jf. A786, “i pleje”, jf. Conrad Rantzau, 22.3.1827, samt hendes hofdamer.

 17. Dvs. karessere i betydningen kærtegne, kysse, klappe og kæle for, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 18. Jf. referenceartiklen Bestillingen til den danske kongefamilie, samt Fortegnelse over de ved det Kongelige Academie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, 1826, kat.nr. 144-183, i referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

 19. Jf. referenceartiklen Bestillingen til Kunstakademiet, samt Fortegnelse over de ved det Kongelige Academie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, 1826, kat.nr. 144-183, i referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

 20. Mødet med Thorvaldsens kunstværker vakte ikke nyt liv, men afmagt i kunstnergenerationen efter Thorvaldsen, jf. Ernst Jonas Bencard: ‘Generationen uden egenskaber’ in: Afmagt, Dansk billedhuggerkunst 1850-1900, København 2002, p. 9-35.

 21. Den danske overkrigskommissionær og auktionsdirektør Johan Christian Fick.

 22. Den danske forfatter, sekretær, museumsmand og bibliotekar Just Mathias Thiele.

 23. Dvs. fra Rom. Begge var afsted i perioden 1824-1825.

 24. Jf. referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 25. Thorvaldsen, Johannes Døberens prædiken, bronze, over hovedindgangen, Vor Frue Kirke, København, jf. A59 til A70.

 26. Først i 1928 blev hele gruppen støbt i bronze, efter at det danske klima havde nedbrudt først en version i brændt ler, dernæst en i marmor, jf. Vor Frue Kirkes hjemmeside.

 27. Muligvis kancellideputeret Christian Knudsen (1752-1813), der var medlem af Slotsbygningskommissionen.

 28. Den danske kronprins Christian (8.) Frederik.

Last updated 16.09.2015