The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2895 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler [+]

Sender’s Location

Plombieres

8.9.1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Frederik optog hos Thorvaldsen, jf. gældsbevis af 1.4.1821.

See Original

Plombieres d 8 Septbr. 1821.

Høivelbaarne

Hr. Etatsraad Thorwaldsen

Ridder pp.

Hans Høihed Prindsen har befalet mig at tilstille Deres Høivelbaarenhed vedfølgende Anviisning paa Scudi 225. som Beløbet af Renten for et halvt Aar fra 1 April til 1 Octb., af Høisammes Obligation. De ville behag[e] at tegne paa Obligationen at Renten indtil 1te Oct. 1821 er betalt.

Jeg kan ikke udføre denne Hans Høiheds Befaling uden tillige med et Par Ord at give Dem Underretning om Høisammes og Gemalindes Befindende. Medens HH. Prindsen har fortsat sine Vandringer i Schweiz i Capt. Falsens Selskab har HdH. Prindsessen, efter Dr. Butinis Raad [i] Geneve, tilbragt fire Uger ved disse Bade, som jeg haaber vil bekomme hende vel, og da Hofmarschal Kaas er bleven tilbage i Geneve for ved en ordentlig Kur at retablere sin Sundhed, er det blevet mit Lod at følge Damerne herhen, hvor man just ikke skal klage over for megen Moerskab. Nu er vor Tid ude; i Morgen reise vi herfra over Bruntrat tilbage til Schweiz, hvor vi enten i Neuschatel eller Bern haabe at træffe Prindsen og Prindsesse Juliane, som den 1. Septb. er ankommen til Schafhausen. Samtlige Høiheder begive sig derefter til Geneve og efter nogle Ugers Ophold tage vi over Lyon til Paris, hvor Deres Høiheder agte at tilbringe Vinteren. Om Prindsesse Juliane følger med derhen, veed jeg endnu ikke.

Jeg har havt den Fornøielse at assistere ved Festen, d. 10. Aug. i Luzern, hvorom HH. vil have givet Dem udførlig Underretning. Monumentet er vel udført og tager sig fortreffeligt ud. Festen i og for sig selv var lidt flau, hvortil en uophørlig Skylregn ikke bidrog lidet. Hans Høihed skriver mig at han har gjort en yderst interessant Reise, men den har været meget besværlig og har taget stærkt paa Prindsen.

Jeg anbefaler mig i Deres vedvarende Venskab og tegner mig med udmærket Høiagtelse

Hr. Etatsraad

Deres oprigtigt hengivne
Adler

Prindsessen og Damerne paalægge mig at hilse paa det venskabeligste.

General Comment

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Archival Reference
m7 1821, nr. 66
Subjects
Christian 8.'s Loan at Interest · Loans and Bills of Exchange · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Christian 8.
Last updated 11.05.2021 Print