The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2810 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Rom

1.4.1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af gældsbeviset.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Gældsbevis. Christian (8.) Frederik låner 9000 scudi med en årlig rente på fem procent af Thorvaldsen. Renter og afdrag er løbende noteret på gældsbeviset.

See Original

Jeg Underskrevne vedkjender og tilstaaer herved, Dags Dato af Hr Etatsraad og Professor Albert Thorwaldsen, Ridder af Danebrogen pp at have modtaget til Laans den Summa 9000 Scudi Romani, siger Ni Tusind romerske Scudi paa efterskrevne Vilkaar, som jeg forpligter mig til fra min Side paa det nøiagtigste at opfylde:
1.) Bemeldte Ni Tusinde romerske Scudi forblive uopsigelige i eet Aar fra Dato, nemlig indtil den 1te. April 1822; efter denne Tids Forløb kunne de med tre Maaneders foregaaende Varsel opsiges til Betaling fra enten af Siderne og skulle da uvægerligen vorde betalte.
2.) Fra Dags Dato og indtil forberørte Ni Tusinde Scudi i Overeensstemmelse med §. 1, vorde Hr. Etatsraad Thorwaldsen tilbagebetalte tilsvarer jeg ham af denne Summa en aarlig Rente af fem pro cento, hvilken Rente udbetales ham her i Rom, hvert Aars April og October Maaned, hver Gang med det Halve, eller 225, siger To Hundrede og fem og Tyve Scudi Romani.
3.) I Tilfælde af Afvigelse fra foranførte Forpligtelser, forholdes efter de gjældende Kongelige Danske Love og Anordninger.
Til Bekræftelse har jeg egenhændigen underskrevet denne Obligation og forsynet samme med mit hostrykte Segl.

Rom d. 1e. April 1821. –

Christian Frederik
Prinds af Danmark

[på brevets anden side antagelig påskrevet af bankierfirmaet Torlonia:]
Payé le 26 Juin 1829 la Somme a Deux Mille Ecus

Romains   Torlonia. 2000

Le 8. Octobre do – Payé la Somme de Deux Mille

        Ecus Romains 2000

Le 20 Octobre 1831 Payé la Somme de Cinq Mille
Ecus Romains poursolde, & fait double
quittance à part pour[cen]sent, & même

payement   5000
    z 9000 –
    [med Thorvaldsens hånd:] Alberto Thorvaldsen


[på brevets tredje side med Thorvaldsens hånd:]
Renter indtil 1e. Oct. 1821 er Betalt
Renter indtil 1e. April 1822 12 betalt
Renter indtil 1 Octobre 1822 er betalt
Renter indtil 1e. April 1823 er betaldt
Renter indtil 1 Oct 1823 er betalt
Renter indtil 1e April 1824 er betalt
Renter er betald til 1. Otb 1824
Renter er betald til 1 April 1825
Renter er betald til 1 Otber 1825
Renter intel 1e. April 1826 er betalt

General Comment

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 3030, 4o, fotostatkopi m29 III, nr. 3
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Christian 8.'s Loan at Interest · Loans and Bills of Exchange · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Humour · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Marino Torlonia
Last updated 14.11.2016 Print