The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3029 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

24.5.1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Hans Henrik Gunnerus [+]

Recipient’s Location

Halden

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen svarer på Hans Henrik Gunnerus’ brev. Thorvaldsen har medfølelse for Gunnerus’ ulykkelige situation og vil imødekomme hans anmodning om hjælp. Han skænker derfor Gunnerus et relief, Caritas, jf. A598, og vil hurtigst muligt få det sendt af sted.

[Translation]
Velbyrdige hr. Hans Henrik Gunnerus  
i Frederiksteen i Norge.  


Jeg har imodtaget Deres Velbyrdigheds Skrivelse af 30te Marts d.A.

Den Tilstand, hvori Deres Velbyrdighed, Fader og Forsøger for en talrig Familie, for Tiden befinder Dem, har bedrøvet mig, og jeg besluttede strax, forsaavidt det staaer i mine indskrænkede Evner, at bestræbe mig for at raade Bod paa samme.

Iblandt de Arbejder, som paa nærværende Tid befinde sig i mine Værksteder, er der en Basrelief med tre Figurer, forestillende hvad Italiænerne sædvanligen benævne en Carità, nemlig en Groupe af en Moder med tvende Børn, som jeg troer, maaske kunde tjene til bemeldte Hensigt. Det er udført i den skjønneste Carariske Marmor, høit 1 Alen 2 Tom., bredt 19 Tommer danske Maal. Jeg afstaar Dem herved med fuldkommen Ejendomsret bemeldte Basrelief i Marmor, som skal afgaae vel indpakket med Allerførste til Livorno, hvor den Danske Vice-Consul Hr. Marassi, Ridder af Dannebrog, som jeg derom tilskriver, vil aftale det Fornødne med Deres Landsmand Hr. Stub (som nu er etableret i Livorno), paa det bemeldte Kasse som snarest kan blive spederet enten directe til en Havn i det sydlige Norge eller og til Helsingøer. Jeg overlader det til Deres Velbyrdighed, om De maaskee selv, for endydermere at paaskynde Speditionen fra Livorno af, vilde tilskrive enten Hr. Marassi eller Hr. Stub et Par Ord derom.

Det ville ubeskrivelig glæde mig, hvis jeg ved bemeldte mit Arbejde kunde bidrage til at lindre Deres og kjære Families Tilstand.

Anbefalende mig Deres venlige Ihukommelse, er
jeg stedse

Rom, d. 24 Mai 1822

  Deres Velbyrdigheds
  hengivne Ven og Tjener
  Albert Thorvaldsen.


P.S.

For at meddele Deres Velbyrdighed strax en Idée om den omskrevne Basrelief, indslutter jeg endnu her det Kobberstik af samme, som hr. Amsler i Fjor udførte.

General Comment

Brevet er en gengivelse af den trykte version i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, der udkom 21. september 1822. Under overskriften “Thorvaldsen, som Menneskeven” blev brevet gengivet i sin fulde længde, sammen med en længere beskrivelse af omstændighederne vedrørende Thorvaldsens donation af relieffet Caritas, jf. A598, til den fængslede Hans Henrik Gunnerus.

Brevet findes ligeledes som brevudkast af koncipist med væsentlige forskelle til det afsendte og her trykte brev. Begge versioner af brevet er del af en længere brevkorrespondance, der strækker sig over en årrække fra 1822 til 1833. For nærmere gennemgang af forløbet og Thorvaldsens donation, se referenceartikel.

Archival Reference
Originalbrevets arkivplacering er ukendt. Her gengivet fra Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, København 1822, nr. 76 p. 1202-1203.
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 147, med undtagelse af det afsluttende P.S.
Subjects
Gifts from Thorvaldsen, Artworks · Reliefs, Allegories · Reliefs, Christian Mythology · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Donation to Hans Henrik Gunnerus · Charity from Thorvaldsen Requested
Persons
Samuel Amsler · Gerhard Stub
Works
Last updated 17.11.2015 Print