8.11.1819

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Kassel

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Christian Frederik har overvejet midlertidigt at afbryde sin store udenlandsrejse for at tage til København og deltage i Akademiforsamlingen, hvor Thorvaldsen for en gangs skyld også deltager. Planen er dog skrinlagt af hensyn til Caroline Amalie, der af lægerne er rådet til et vinterophold i et varmere klima. Christian Frederik håber i stedet at kunne være Akademiet og kunstnerne til gavn i Italien, blandt andet ved at fremskynde hjemsendelsen af gipsafstøbninger efter Thorvaldsen kunstværker. Hansen og Thorvaldsen må gerne komme med forslag til forbedringer af Kunstakademiets indretning og sende disse til Frederik 6., ligesom Hansen også gerne må føre et særligt tilsyn med Akademiets økonomi. Christian Frederik selv er inspireret af flere tyske kunstsamlinger og overvejer et nyt lokale til Den Kongelige Malerisamling, hvor han gerne ser kunsten ophængt kronologisk efter skoler.

Dokument

Hr Etatsraad Hansen! Alt for længe har jeg savnet Tidender fra Dem i Sandhed et Savn som jeg maae beklage, thi Deres Breve have altid havt største Interesse for mig i det de kom fra en Mand jeg har Aarsag at højagte og om hvis Venskab jeg holder mig forvisset, og deres Indhold vedkom stedse Gienstande af Vigtighed for det Kunstens Samfunds Vel der var lige kiert og lige magtpaaliggende at fremme – Jeg turde og burde før have tilskreven Dem men jeg vidste Dem fraværende fra Kiøbenhavn uden egentligen at vide hvor De var rejst hen og senere haabede jeg om føje TidI at see Dem igien og efter mit inderligste Ønske at tilbringe Vinteren med Dem i Kiøbenhavn De kan nok indsee at fleere Grunde maatte kalde mig hiem, min SønsII Nærværelse og min Omsorg for AcademietIII ikke mindre, jeg havde lovet mig saa meget af vore nu fuldtallige ForsamlingerIV hvori en Thorvaldsen deeltagerV, saa at jeg frem for alle havde ønsket at min PladsVI ej maatte staae ledig i Vinter; vor Gips og Model Skole maatte tænkte jeg, faae nyt Liv nu Thorvaldsens Nærværelse og ved LundsVII grundige Undervisning; Kappelyst maatte opstaae mellem Eleverne for at fortiene den store KunstnersVIII Bifald og at ej mindre denne, at fremkalde Geniet, at see Artisten indgaae engang værdige Elever af Thorvaldsen saaledes som vi i Architecturskolen har seet Deres EleverIX, kiere Hr Etatsraad, dette alt maatte naturligviis forøge min Lyst til at vende tilbage til en Virke Kreds, som jeg ikke kan andet end have kier – Ikke desto mindre er det dog blevet anderledes – Min GemalindesX, ved Brugen af EmserbadetXI styrkede Helbred er endnu ej saa fuldkommen efter Ønske at Hun uden Ængstelighed kunde begive sig i denne sildige Aarstid til vort raae og kolde Norden. Vor gode KongeXII hvis Omsorg for Hendes Bedste jeg oprigtigen paaskiønner var den første der tilbød Rejsens Forlængelse hvis Lægerne skulde tilraade et Ophold i varmere Climater som tientligt Middel til fuldkommen Helbredelse og Lægerne, navnlig HufelandXIII i Berlin har paa det bestemteste tilraadet Rejsen til Italien og Vinterophold i Neapel. Saaledes seer jeg et længe næret Ønske opfyldt men, jeg tilstaaer det, ikke under Omstændigheder der tilfredsstiller samme, uforberedet, og savnende Thorvaldsen, ja selv Baron SchubartXIV, i Italien – Imidlertid jeg bør sige mig at Italien med sin skiønne Natur og Kunst er samme iaar som ifior og nyde vil jeg med Erkiendtlighed det Gode der tilbydes, maaske kun engang i Livet. jeg vil glæde mig ved at finde BrøndstedXV, KochXVI, FreundXVII, JensenXVIII sammesteds jeg haaber at være Kunstnerne til Nytte og jeg skal ikke forsømme noget der kan geraade Academiet eller Kunstnerne i Fædrelandet til Gavn AfstøbningerneXIX af Thorvaldsens Mesterværker skal jeg paadrive og ønsker et en Fregat maatte afhente samme næste SommerXX i Livorno –
Ved Academiet bør jeg holde mig forvisset om at alt gaaer sin stadige Gang frem til Dygtighed og højere Uddannelse; men jeg ønskede meget at tage den beroligelse med mig til Kunsternes egentlige HiemstavnXXI at uagtet min Fraværelse den gode Lejlighed ikke gaaer unyttet bort som Thorvaldsens Nærværelse frembyder til en ny Oplivelse for de højere Frihaandstegningsskoler og for Eleverne i Modellering. Jeg tænker mig det desuden som meget ønskeligt at De og Thorvaldsen ledet ved Erfaring, den eene som mangeaarig Lærer, den anden som Professor ved et fremmed AcademieXXII og selv Kunstner midt i Kunstens Hovedstad kunne udfinde forskiellige Forbedringer ved Academiet og jeg har foreløbigen bedet Kongen, til hvem jeg anbefalet Kunstnersamfundet, at han vil laane Øre til hvad De i Forening med DirecteurenXXIII maatte andrageXXIV til Academiets Bedste. Saaledes tør jeg haabe at min Fraværelse i det mindste kan vorde uskadelig for Academiet – Tilsynet med den finansielle Forvaltning har Erfaring ifior lært os at være nødvendig, jeg anbefaler Dem i Særdeleshed at paaagte denne Deel af Bestyrelsen og at hidlede et Valg af Revisoren der ikke blot summere op men see efter om Indtægt og Udgivter er opført i rette Tid overensstemmende med Budgettet – Academie Beslutningerne fra i Aar i April, maae kun disse til Rettesnor –
Jeg har tilskrevetXXV Kongen at hvis Thorvaldsen behøvede større Locale til sine Arbejder i Vinter da vare den for Conservateur MøllerXXVI indrettede Arbejdsstue det LocaleXXVII som egentligen hørte til Billedhuggerens BoligXXVIII og som burde indrømmes ham saasnart som OverhofmarshallenXXIX midlertidigen kunne forskaffe Møller anden Lejlighed – For Prof. LundsXXX VaaningXXXI indtil han ved Thorvaldsens AfrejseXXXII kan benytte dennes VærelserXXXIII, sørger jeg. Jeg har iøvrigt anbefalet denne beskedne Kunstner til Hs MajestætsXXXIV Naade og til den Opmuntring som han fortiener i BesynderlighedXXXV ved at tildeeles Arbejde. De sørger nok for Forstudien paa AnscariusXXXVI, i dette Aar har han troer jeg intet bekommet – Angaaende Altertavlen til Frue KirkeXXXVII lod jeg i Brevet til Kongen indflyde Hvad bemeldte Altartavle angaaer, som paa en Maade er bestilt for Lund, da kunde jeg foreslaae, hvis man hellere vil have den malet af EckersbergXXXVIII, at lade dem begge male hver sin og at vælge den bedste til Frue KirkeXXXIX den anden til en anden Kirke. Da have de begge Fortieneste og ald Klage over Forurettelse falder bort. Jeg haaber at De bifalder og understøtter dette Forslag.
Det er vel erindret at Thorvaldsens Rejse OmkostningerXL, godtgiøres ham. Han havde da jeg talte [med] denne herlige Kunstner i EmsXLI stor Lyst til at arbejde saa snart han ankom til Kiøbenhavn og nu vil jeg ej omtvivle at der jo allerede ere nye Skabninger formede af hans Haand at skue i hans Værksted.
Jeg kunde endnu fortælle Dem en deel om DresdenXLII og om de Samlinger jeg ellers har set i Sommer dog udsætter jeg dette til vi engang mundtlig vedtales. DahlXLIII er den førsteXLIV Landskabsmaler i Dresden, et af hans Arbejder som jeg har tilforn handlet mig skal komme paa UdstillingenXLV
Nødvendigheden at tænke paa passende Locale til Kongens GallerieXLVI, inddeelt i fleere Sale efter Skolerne bliver mig altid mere indlysende. Hvad om den øverste Etage i Museets Bygning ved Kirken indrettedes hertil? Eller og hvor det nu er naar Kunstkammeret flyttedes i sin Tid?
Dog jeg maae slutte, men endnu et Ønske: gid jeg til Foraaret faar Dem [at se] i Italien! og indtil den Stund lev saavel som det ønsker Dem Deres

forbundne og velvillige
Christian Frederik

Cassel d. 8 Novmber 1819


[tilføjet i margin:]
Den foreløbige Rejseplan er December i FlorenzXLVII, Jan. Febr Marts i NeapelXLVIII, fra Paaskeugen af og heele April i Rom, ja vel til medio MajXLIX

[tilføjet i for oven og på hovedet:]
Angaaende Salonen har jeg tilskrevet Academiet at hvis der ingen Bestemmelse var lagt i fior og det ej blev bestemt at den skulde afholdes strax efter 31 Marts da kunde jeg haabe at bivaane samme i August MaanedL.

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering

m30A, nr. 62

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Christian (8.) Frederik havde overvejet midlertidigt at afbryde sin store udenlandsrejse for at tage til København og møde Thorvaldsen, der opholdt sig dér fra 3.10.1819 til 11.8.1820, jf. Christian 8.s dagbog af 8.-9.10.1819 og 27.10.1819 samt rejseoptegnelse af 13.11.1819.

 2. Den danske prins Frederik (7.), der på det tidspunkt var 11 år gammel.

 3. Dvs. Kunstakademiet i København.

 4. Dvs. Akademiforsamlingen, hvor alle danske medlemmer af Kunstakademiet havde sæde under ledelse af direktør eller præses. Sager blev fremlagt og afgjort.

 5. Thorvaldsen var 1805 blevet udnævnt til professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademiet i København og havde derfor sæde i Akademiforsamlingen – selvom han altså ikke tog plads før nu.

 6. Christian (8.) Frederik havde plads i Akademiforsamlingen som præses for Kunstakademiet.

 7. Den danske maler J.L. Lund.

 8. Dvs. Thorvaldsens.

 9. Blandt andre de danske arkitekter Jørgen Koch, Peder Malling og Ole Jørgen Schmidt.

 10. Den danske prinsesse Caroline Amalie.

 11. Kurstedet Staatsbad Bad Ems ved floden Lahn i Tyskland, der besøgtes af mange prominente og berømte gæster.
   
  Christian Frederik og Caroline Amalie var i Bad Ems af to omgange, jf. Fabritius, Friis & Kornerup, op. cit., p. 611:
 12. Den danske kong Frederik 6.

 13. Den tyske læge Christoph Wilhelm Friedrich Hufeland (1762-1836).

 14. Den danske baron og diplomat Herman Schubart.

 15. Den danske arkæolog, filolog og hofagent P.O. Brøndsted.

 16. Den danske arkitekt Jørgen Koch.

 17. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 18. Den danske maler C.A. Jensen.

 19. Kunstakademiet havde bestilt en samling af gipsafstøbninger efter Thorvaldsens kunstværker, jf artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 20. Det blev dog først i sommeren 1825, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825.

 21. Dvs. Rom.

 22. Thorvaldsen var professor ved:
 23. Den danske billedhugger Nicolai Dajon, der var direktør for Kunstkakademiet i København 1818-1821.

 24. Jf. brev af 20.4.1820 fra Thorvaldsen til Frederik 6., hvori han foreslår en gennemgribende omrokering af en række institutioner.

 25. Dette brev af før 8.11.1819 fra Christian (8.) Frederik til Frederik 6. er endnu uidentificeret.

 26. Den danske maler og konservator J.P. Møller.

 27. J.P. Møller lånte sandsynligvis Thorvaldsens atelier på Charlottenborg umiddelbart før billedhuggerens ophold i Danmark 1819-1820, jf. artiklen Kunstakademiets boliger og jf. breve fra Christian (8.) Frederik til C.F. Hansen af:
 28. Jf. artiklen Kunstakademiets boliger.

 29. Overhofmarskallen anno 1819 er endnu uidentificeret.

 30. Den danske maler J.L. Lund.

 31. Dvs. bolig, jf. Ordbog over det danske sprog.

 32. Jf. Thorvaldsen-kronologien 11.8.1820.

 33. Jf. artiklen Kunstakademiets boliger.

 34. Den danske kong Frederik 6.

 35. Dvs. i særdeleshed, især, jf. 4.2 i Ordbog over det danske Sprog.

 36. Muligvis et forstudie til J.L. Lund: Kristendommens indførelse i Danmark, 1827, Statsrådsalen, Christiansborg Slot, hvorpå ærkebiskop og missionær i Norden, Ansgar (801-865), var fremstillet.

 37. Se kapitlet i Lunds biografi Forkastet altertavle til Vor Frue Kirke.

 38. Den danske maler C.W. Eckersberg.

 39. Det blev dog hverken en altertavle af J.L. Lund eller C.W. Eckersberg, der kom til at pryde Vor Frue Kirke, men derimod en skulptur af Thorvaldsen, nemlig Kristus, jf. A82.

 40. Thorvaldsen fik sine rejseomkostninger Rom-København-Rom godtgjort, jf. brev af 25.5.1820 fra Thorvaldsen til Slotsbygningskommissionen.

 41. Jf. Thorvaldsen-kronologien senest 9.9.1819.

 42. Christian Frederik var i Dresden 10.-14.7.1819, jf. Fabritius, Friis & Kornerup, op. cit., p. 611.

 43. Den norske maler J.C. Dahl.

 44. Dvs. den ypperste, vigtigste, værdigste, jf. først, 4, Ordbog over det danske Sprog.

 45. Jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Academie for de skiönne Kunster udstillede Kunstsager, København 1820, kat.nr. 1.

 46. Dvs. Den Kongelige Malerisamling, der på dét tidspunkt var en del af Det Kongelige Kunstkammer, og som var placeret på 2. sal i Kunstkammerbygningen (i dag Rigsarkivet) mellem Tøjhuset og Proviantgården på Slotsholmen, København.

 47. Det blev 14.-19.12.1819 i Firenze, jf. Fabritius, Friis & Kornerup, op. cit., p. 611.

 48. 9.1.-2.3.1820 i Napoli, jf. Fabritius, Friis & Kornerup, op. cit., p. 612.

 49. 23.3.-11.5.1820 i Rom, jf. Fabritius, Friis & Kornerup, op. cit., p. 612.

 50. Christian (8.) Frederik planlagde altså på dette tidspunkt at komme hjem til København i august 1820 (hvilket dog ikke skete før 1822), jf.:

Sidst opdateret 23.03.2017