Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2548 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

25.5.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Afviser venligt men bestemt Slotsbygningskommissionens ønske om, at Kunstakademiets samling af gipsafstøbninger efter Thorvaldsens kunstværker bliver opstillet på Christiansborg Slot. Snarere bør Akademiet få tildelt flere rum i Charlottenborg, så Thorvaldsen-samlingen kan opstilles i nærheden af den antikke afstøbningssamling i Antiksalen og virke til gavn for de studerende. Slotsbygningskommisssionen kan eventuelt få fremstillet sine egne nye gipsafstøbninger til slottets dekoration af de forme, som Akademiet nu bekoster. Kompositionen Jupiter, Minerva og Nemesis, jf. A316, vil blive opsat på Christiansborg Slot og en anden fronton udført til Råd- og Domhuset, ligesom også statuer af de græske lovgivere Solon og Lykurgos vil blive udført dertil. Glæder sig over, at Hermann Ernst Freund får tildelt andet arbejde som erstatning for det Thorvaldsen er blevet bedt om at overtage. Beder om første afdrag på Alexanderfrisen, jf. A503, og de to karyatider, jf. A55 og A56, om et tidligere aftalt beløb til dækning for sine rejseomkostninger, samt om forudbetaling for de kommende, nye arbejder til Vor Frue Kirke, Christiansborg Slot og Råd- og Domhuset.

[Translation]

Commissionen har behaget under 27 Dec. f.A. at tilskrive mig og tilkiendegive mig dens Bestemmelse at overdrage mig Udførelsen af en Christus Figur i Marmor til Alteret i Slotskirken, ligesom og 2de Chariatider og Frisen: Alexanders Indtog i Babylon: i Marmor udføres –

Iøvrigt yttrer Commissionen Attraae til at erholde Gibs Afstøbninger af mine ældre Arbeider – Kunstacademiet lader dem for Øieblikket afforme, og modtager Afstøbninger tilligemed Formerne – Saaledes kan da fra Academiet i Fremtiden Afstøbninger erholdes til Slottets Decoration –

Commissionens Tilbud at indrømme Plads til at optage Academiets Samling i Slottet da Academiet ikke selv har Plads dertil, er et Bevis paa Dens Redebonhed til at komme Academiet til Hielp – Ønskeligere maatte det dog sikkert være om Academiet gaves Leilighed til Udvidelse af sit eget Locale, for at sætte Antiksalen i Forbindelse med Samlingen der saaledes kunde tiene Academiets Elever til Veiledning. Commissionens Medvirkning til dette Øiemed naar Leilighed gives, smigrer jeg mig med i Haab om et heldigt Udfald

Da Commissionen har bifaldet mit Forslag at anvende Compositionen for Raad og Domhusets Fronton til Slottets Fronton, skal jeg ifølge Deres Begiering afgive en anden Composition for Domhuset ligesom og besørge de 2de. Lovgiveres Solons og Lykurgs Statuer – Den særdeles Interesse disse Bygninger vækker hos mig til at biedrage efter Evne til deres Forskiønnelse, og saavidt mueligt give mit Arbeide Varighed hvor det er udsat for Veirligets Paavirkning, har bestemt mig til ved min Ankomst til Rom at giøre Forsøg med at lade Modeller i Leer brænde. Naar dette lykkes som jeg formoder, vil en betydelig Bekostning vinde imod Brugen af Steen, og Anvendelsen af Plastikken som nøie staar i Forbindelse med Architecturen, derved lettes.

Comissionens Hensigt at fremme mit Ønske ved at overdrage Freund noget Arbeide der kunde bære hans Navn er mig særdeles kiær, da han derved erstattes Savnet i Udførelsen af Apostlerne til Frue Kirke som var ham overdraget men nu senere tillagt mig for at give disse fuldkommen Overenstemmelse i Stilen med Christus Figuren for Høialtret

Hvad angaar Commissionens Begiering at underrettes om hvad Forskud maatte være nødvendigt for at iværksætte de mig overdragne Arbeider, og hvad Omkostning med Reisen maatte være forbunden da giver jeg mig den Frihed i Henhold til Commissionens Skrivelse af 20 July 1818 at andrage paa 1ste Termins Udbetaling for Frisen til Slottet som er under Arbeide og Chariatiderne som næsten ere færdige

Summa – 5000 Spec.

Dernæst i Henhold til Commissionens Skrivelse af 16 Febr. 1816 ang. Reisen m.m.
Reiseomkostning hertil
9 Maaneders Ophold .
Reiseomkostninger tilbage
700 Spec
900
700 –
 
} 2300 Spec

De 5000 Spec. ombedes anviist paa Schultheis Banquier i Rom, hvorimod jeg attraaer at have her de 2300 Spec. og da jeg staaer i Begreb med at afreise skulde jeg ærbødigst udbede mig Sagen snarest mueligt berigtiget –

I Henseende til de øvrige Arbeider som ere mig overdragne da vil jeg ikke kunne angive nogen fast Sum til Udbetaling i Forskud, men henstiller til Commissionen det Forslag at aabne mig en Kredit hos bemeldte Schulteis i Rom paa 4. a 5.000 Spec. til efterhaanden at kunne hæves, for at bestride de Udgivter som maatte være forbundne med Anskaffelse af Materiale og med at lønne flere unge Kunstnere som jeg under min Veiledning agter at bruge til disse Arbeider – hvorved en hensigtsmæssig Oeconomie kan opnaaes da disse unge Mænd mere see paa Leilighed til at lære, end til at have fuld Løn for Arbeidet –

Det Indtryk de omtalte Pragtbygninger have efterladt hos mig vil være mig en Spore til at sørge for ufortøvet ved min Ankomst til Rom at iværksætte og snarest fremme de mig betroede Arbeider til deres Forskiønnelse med den Omhyggelighed fra Konstens Side og den Omsorg i oeconomisk Henseende jeg anseer mig at skylde mit Fædreland

Kiøbenhavn 25 May 1820 A Thorvaldsen

Arkivplacering
Rigsarkivet, Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen, Sager vedr. Thorvaldsen og Dalhoff, A. Thorvaldsen sager, II. Sager til C-Journalen 1820-1833, journalnummer C 372.
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Peder Malling
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 290 (her fejlagtigt dateret 25.5.1826).
Andre referencer

  • Frederik Weilbach: ‘C.F. Hansens Christiansborg, af Slotsbygningskommissionens Papirer’, Fra Arkiv og Museum, serie 2, bind 2, hefte 2-3, København 1935, p. 134.

Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Kunstakademiet · Bestillingen til Råd- og Domhuset · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Christiansborg Slot og Kirke, H.E. Freunds kunstværker · Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Kunstakademiet, Antiksalen · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Rejsen til Danmark, juli-oktober 1819 · Rejsen til Rom, august-december 1820 · Thorvaldsens samarbejde med arkitekter · Thorvaldsens værker, bestilling af · Thorvaldsens værker, betaling for · Thorvaldsens værker, betaling i rater
Personer
Hermann Ernst Freund · Kunstakademiet, København · Mariano Schultheiss
Værker
Sidst opdateret 03.01.2017 Print