The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2548 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

25.5.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Thorvaldsen firmly declines the proposal of the Building Commission for Christiansborg Palace that the Academy’s collection of plaster casts of Thorvaldsen’s works be placed at Christiansborg Palace. Instead, the Academy should be given more space at Charlottenburg so that Thorvaldsen’s collection can be placed close to the collection of antique casts and be of benefit to the students. The Building Commission for Christiansborg Palace may, if desired, have its own plaster casts made from the moulds that the Academy is now paying for. The composition Jupiter, Minerva and Nemesis, cf. A316, will be placed at Christiansborg Palace and another pediment will be executed for the Town Hall and Court House, for which statues of the Greek legislators Solon and Lycurgus will also be made. Thorvaldsen is pleased that Hermann Ernst Freund has been given other assignments as compensation for the work that Thorvaldsen has been asked to assume. Thorvaldsen asks for the first instalment on the Alexander Frieze, cf. A503, and the two caryatids, cf. A55 and A56, for a previously arranged sum to cover his travelling expenses, and for advance payment for new works for the Church of Our Lady, Christiansborg Palace, and the Town Hall and Court House.

[Translation]

Commissionen har behaget under 27 Dec. f.A. at tilskrive mig og tilkiendegive mig dens Bestemmelse at overdrage mig Udførelsen af en Christus Figur i Marmor til Alteret i Slotskirken, ligesom og 2de Chariatider og Frisen: Alexanders Indtog i Babylon: i Marmor udføres –

Iøvrigt yttrer Commissionen Attraae til at erholde Gibs Afstøbninger af mine ældre Arbeider – Kunstacademiet lader dem for Øieblikket afforme, og modtager Afstøbninger tilligemed Formerne – Saaledes kan da fra Academiet i Fremtiden Afstøbninger erholdes til Slottets Decoration –

Commissionens Tilbud at indrømme Plads til at optage Academiets Samling i Slottet da Academiet ikke selv har Plads dertil, er et Bevis paa Dens Redebonhed til at komme Academiet til Hielp – Ønskeligere maatte det dog sikkert være om Academiet gaves Leilighed til Udvidelse af sit eget Locale, for at sætte Antiksalen i Forbindelse med Samlingen der saaledes kunde tiene Academiets Elever til Veiledning. Commissionens Medvirkning til dette Øiemed naar Leilighed gives, smigrer jeg mig med i Haab om et heldigt Udfald

Da Commissionen har bifaldet mit Forslag at anvende Compositionen for Raad og Domhusets Fronton til Slottets Fronton, skal jeg ifølge Deres Begiering afgive en anden Composition for Domhuset ligesom og besørge de 2de. Lovgiveres Solons og Lykurgs Statuer – Den særdeles Interesse disse Bygninger vækker hos mig til at biedrage efter Evne til deres Forskiønnelse, og saavidt mueligt give mit Arbeide Varighed hvor det er udsat for Veirligets Paavirkning, har bestemt mig til ved min Ankomst til Rom at giøre Forsøg med at lade Modeller i Leer brænde. Naar dette lykkes som jeg formoder, vil en betydelig Bekostning vinde imod Brugen af Steen, og Anvendelsen af Plastikken som nøie staar i Forbindelse med Architecturen, derved lettes.

Comissionens Hensigt at fremme mit Ønske ved at overdrage Freund noget Arbeide der kunde bære hans Navn er mig særdeles kiær, da han derved erstattes Savnet i Udførelsen af Apostlerne til Frue Kirke som var ham overdraget men nu senere tillagt mig for at give disse fuldkommen Overenstemmelse i Stilen med Christus Figuren for Høialtret

Hvad angaar Commissionens Begiering at underrettes om hvad Forskud maatte være nødvendigt for at iværksætte de mig overdragne Arbeider, og hvad Omkostning med Reisen maatte være forbunden da giver jeg mig den Frihed i Henhold til Commissionens Skrivelse af 20 July 1818 at andrage paa 1ste Termins Udbetaling for Frisen til Slottet som er under Arbeide og Chariatiderne som næsten ere færdige

Summa – 5000 Spec.

Dernæst i Henhold til Commissionens Skrivelse af 16 Febr. 1816 ang. Reisen m.m.
Reiseomkostning hertil
9 Maaneders Ophold .
Reiseomkostninger tilbage
700 Spec
900
700 –
 
} 2300 Spec

De 5000 Spec. ombedes anviist paa Schultheis Banquier i Rom, hvorimod jeg attraaer at have her de 2300 Spec. og da jeg staaer i Begreb med at afreise skulde jeg ærbødigst udbede mig Sagen snarest mueligt berigtiget –

I Henseende til de øvrige Arbeider som ere mig overdragne da vil jeg ikke kunne angive nogen fast Sum til Udbetaling i Forskud, men henstiller til Commissionen det Forslag at aabne mig en Kredit hos bemeldte Schulteis i Rom paa 4. a 5.000 Spec. til efterhaanden at kunne hæves, for at bestride de Udgivter som maatte være forbundne med Anskaffelse af Materiale og med at lønne flere unge Kunstnere som jeg under min Veiledning agter at bruge til disse Arbeider – hvorved en hensigtsmæssig Oeconomie kan opnaaes da disse unge Mænd mere see paa Leilighed til at lære, end til at have fuld Løn for Arbeidet –

Det Indtryk de omtalte Pragtbygninger have efterladt hos mig vil være mig en Spore til at sørge for ufortøvet ved min Ankomst til Rom at iværksætte og snarest fremme de mig betroede Arbeider til deres Forskiønnelse med den Omhyggelighed fra Konstens Side og den Omsorg i oeconomisk Henseende jeg anseer mig at skylde mit Fædreland

Kiøbenhavn 25 May 1820 A Thorvaldsen

Archival Reference
Rigsarkivet, Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen, Sager vedr. Thorvaldsen og Dalhoff, A. Thorvaldsen sager, II. Sager til C-Journalen 1820-1833, journalnummer C 372.
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Peder Malling
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 290 (her fejlagtigt dateret 25.5.1826).
Other references

  • Frederik Weilbach: ‘C.F. Hansens Christiansborg, af Slotsbygningskommissionens Papirer’, Fra Arkiv og Museum, serie 2, bind 2, hefte 2-3, København 1935, p. 134.

Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Commission for the Copenhagen Town Hall and Courthouse · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Christiansborg Palace and Church, H.E. Freund’s Works of Art · Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Hall of Antiquities · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Journey to Denmark, July-October 1819 · Journey to Rome, August-December 1820 · Thorvaldsen's Cooperation with Architects · Thorvaldsen's Works, Commissioning · Thorvaldsen's Works, Payment · Thorvaldsen's Works, Payment in Instalments
Persons
Hermann Ernst Freund · Kunstakademiet, København · Mariano Schultheiss
Works
Last updated 03.01.2017 Print