Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1657 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Odense

9.3.1817 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Etatsraad Hansen! Vedlagt tilstilles mit Giensvar paa Academiets Forespørgsel af 22de angaaende Hornemanns Attelier. Sagen selv kan jo afgiøres ved min Nærværelse i Kiøbenhavn i Slutningen af Maaneden.
Hornemann flytter jo ikke fra sin nuværende Bolig førend Michelsdag. Dette kan ogsaa favorisere Tingen med Müllers Enkes Udflytning som man altsaa ej behøver at overiile ihvorvel hun ej burde blive der længere end til Flyttedagen i Maj. Jeg kan ikke begribe at Faren skulde være saa stor for en sindssvag Kone, naar De seer Svigersønnen maae De sige ham at han maae præparere hende derpaa, men han vil nok ej have Hende i Huset det er vist tillige en Omstændighed som have Indflydelse paa dette Foregivende
Resultatet af Forhandlingen om Rawerts Værk er altsaa at Academiet ej befatter sig dermed. Det havde udentvivl intet skadet om saa heele Værket var blevet brugt i Huusholdningen. Vilde man opbevare Anmærkningerne[?] formoder jeg at det nok kunde erholdes hos de mathematiske Professorer, men jeg seer ikke nødvendigheden [xxxxxxx] Det lærer ellers Baden ikke at undlade at tage Copie af Bilagene –
Jeg ønsker at Academiet foreløbigen vil tage det i Overvejelse om Lærebøgers Anskaffelse i de forskiellige Videnskaber. Justr. Schouv maatte forstaae hvilke han troer at kunne anbefale for Historien og Kunsthistorien. Secretairen kunde tale med de mathemathiske Professorer om den gavnligste i Geometrien og giøre Academiet Forslag i saa Henseende. I Perspektiven findes vel og en – og hvilke der ej haves kunde maaske ved Præmier fremkaldes – Dog herom meere mundtligen–
Skrivelsen fra Dresdener Academiet remitteres. Det første der kunde tilstilles Academiet fra os var Fortegnelsen over vores Udstilling. Jeg tænker der kommer vel vakre ting i Aar[?]. Dahl og Mygind have begge Landskaber at fremstille – Eckersbergs store Stykke og fleere senere Arbejder, og som jeg haaber Receptionsstykket vil være den største Prydelse – Fra Lund i Italien forventes en Altartavle til en Kirke i Fyen, forestillende Christus med Disciplene i Emaus, hvilken er afsendt med Skibslejlighed fra Livorno i de sidste Dage af Januar. Saavel Lund som Baron Schubart, fra hvilke jeg har havt Breve (fra Januar Maaned) nævne dette Stÿkke som det første Vidnesbyrd om at Lund bestræber sig for at antage en ny og mere levende Colorit. Hvis han saaledes vedbliver er det vist med Grund at Baron Schubart har det sikre Haab om Lund at han skal stige betydeligen i Fuldkommenhed som Kunstner, thi egentligen var det kun bedre og mere levende Tinter der manglede Lund. Jeg har af denne faaet Bekræftelse paa Thorvaldsens Hensigt at forlade Italien i Begyndelsen af Sommeren for at tilbringe den øvrige Deel af Aaret og næste Vinter i Kiøbenhavn, maatte det blot, som jeg med Vished tør haabe, opfyldes, hvor glad vil ikke De og jeg være dertil. De vil vist præparere alt saadan at han strax kan lægge Haand paa Værket saavel til Slottets som Raadhusets Ziir. Attelieret som nu bliver at istandsætte maatte vel ej heller tages i Brug af andre førend Thorvaldsens Ankomst, og altsaa Gulvlægningen udsættes[.] De ville sige til Møller, som har tilskrevet mig desangaaende, at jeg ved min Ankomst nærmere vedtalte ham
Jeg bestemmer endnu ej Dagen til min Ankomst i Kiøbenhavn men jeg tænker det bliver i den sidste Uge af Marts før d. 28
Jeg nævner mig med særdeles Højagtelse Deres

De paadriver vel Sagen
om Kronings Medaillen –
til min Ankomst
 
Odense d 9 Marts 1817
Velvilligste
 
Christian Frederik
Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 51
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Råd- og Domhuset · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Kunstakademiets boliger · Thorvaldsens bopæle
Personer
J.L. Lund · Herman Schubart · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 23.01.2014 Print