No. 2437 af 10318
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Frankfurt

14.11.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Christian Frederik begræder, at Thorvaldsen er i København, når nu han selv snart er i Rom, og at deres veje på den måde er krydsedes. Han vil besøge Thorvaldsens værksted, selvom “Sielen mangler” og beundre “Aanden” i hans værker. Christian Frederik opfordrer Thorvaldsen til at modellere buster af hele den kongelige familie.

Se original

Kiære Hr. Professor og Ridder Thorvaldsen! Ikke kan jeg vende mig mod Syden, fra det Land hvis Kunstnersamfund De nu glæder og gavner ved deres Nærværelse og hvor De maaskee stundom savner mig, mod de blidere Himmelegne som sædvanligviis besidder Dem og hvor jeg nu bitterligen vil savne Dem, uden at tilkiendegive Dem hvor smerteligt det er mig at see mine kiereste Forhaabninger saaledes skuffede, thi hvor De er i Vinter og hvor jeg gierne var kommet forhindre Omstændighederne mig fra at komme og hvor jeg kommer og altid har ønsket at komme der vil det nu være mig mindre behageligt fordi De ej er der. Deres Værksted besøger jeg men Sielen mangler der, dog Aanden er præget i Deres Værker og den skal jeg gienfinde og beundre.
Jeg skal ikke undlade fra Rom at underrette Dem om hvorledes jeg har fundet Arbejderne i Deres Værksted Afstøbningerne o.s.v. fremmede.
At ønske Dem tilbage til April Maaned, da vi giøre et længere Ophold i Rom, vilde være altfor egoistisk til at jeg turde tillade mig saadant Ønske paa Fædrenelandets Bekostning der saa gierne seer Dem i Danmark, hellere vilde jeg ønske at De maatte gefalde Dem saa godt i Kiøbenhavn og at Deres Arbejder sammesteds maatte holde Dem der til efter min Hiemkomst, til 1’ August. Sommeren er vist nok behageligere og sundere i Danmark end i Italien og det er skiønnest at rejse til hiine Egne mod Efteraaret. Vi rejse vel seent, men Vinteren bliver ikke mindre behagelig derfor, Januar Februar endeel af Marts i Neapel, størstedeelen af April i Rom, og indtil medio Maj i Florenz, siden tænker jeg over Majland og giennem Schweitz tilbage.
Gid De maatte have fundet alt efter Ønske paa Charlottenborg! Behøver De større Attelier da vilde der være Raad dertil.
Jeg troer vist at det vilde være Kongen og Dronningen behageligt om De udbad sig at modellere den Kongelige Familie og ligeledes beder jeg Dem, ved Lejlighed, før Deres Afrejse at modellere min Søns Büste og at lade den forme for min Regning. Hvor De skal kunne modellere min Gemalindes og min Büste vil afhænge af Omstændighederne, gid det endnu maatte være mueligt i Kiøbenhavn. Hils Prof. Lund om jeg maae bede Dem, jeg haaber at han er tilfreds med den Lejlighed jeg har formaaet at skaffe ham. Jeg har talt hans Sag paa det bedste hos Kongen og bedet om Arbeide for ham. Lev saa vel og tilfreds som det af Hiertet ønskes Dem af Deres
Forbundne og velvilligste
Frankfurt d. 14 Novbr 1819
Christian Frederik
De veed nok at Baron Schubart er saa god at følge os til Italien.

Arkivplacering
m6 1819, nr. 51
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 33-34.
Andre referencer

  • Albert Fabritius, Finn Friis & Else Kornerup (ed.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, 1815-1821, II, 2. halvbind, København 1973.
Emneord
Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Kunstakademiet · Christian 8.s udenlandsrejse 1818-1822 · Danmarksopholdet 1819-20 · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Rejsebeskrivelser · Rejsen til Rom, august-december 1820 · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens værksteder
Personer
Caroline · Frederik 6. · Frederik 7. · J.L. Lund · Marie Sophie Frederikke · Herman Schubart · Vilhelmine
Værker
Sidst opdateret 03.01.2017 Print