Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2535 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

20.4.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Frederik 6. [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift, da der er tale om Thorvaldsens kopi af brevet.

Resumé

Foreslår en gennemgribende omstrukturering og omplacering af Den kongelige Malerisamling, Det kongelige Kunstkammer, Det kongelige Bibliotek samt Det kongelige Kunstakademis samling af gipsafstøbninger efter antikker og efter Thorvaldsens kunstværker; en omstrukturering, der omfatter en flytning af Botanisk Have samt inddragelse af havens bygninger og lokaler.

Se original [Translation]

Copie

Til Kongen!

Den Opmærksomhed og den huldrige Forsorg D.M. allernaadigst yder Kunsten i Fædrelandet, og den særdeles Velvillie hvormed Forslag til dens Fremskridt og almindelige Udbredelse, optages, giver mig Haab om at et Forslag jeg til dette Øiemed allerunderdanigst her vil udvikle, maatte vinde D Majestæts allernaadigste Biefald.

Den herlige Samling af Malerier som D.M. er i Besiddelse af og som nu er adspredt paa de Kongl. Slotte og her i Galleriet ved Kunstkamret, maatte med skiønsomt Valg forenet, udgiøre noget fuldstændigt. Man har hidtil savnet et passende Locale til et saadant Malergallerie.

Kunstacademiet som D.M. har givet umiskiendelige Beviser paa Deres Kongl. Naade, savner og Plads til Udvidelse af sin Statue Samling, som det nu er i Begreb med at forøge med Afstøbninger af nyere fundne græske Antikke og af mine i Rom udførte Arbeider.

Mit allerunderdanigste Forslag har saaledes til Hensigt at see disse Savn for Malergalleriet og for Kunstacademiet afhiulpne.

Særdeles ønskeligt for Kunstacademiet vilde det være at det Kongl. Malergallerie sattes dermed i nøie Forbindelse. En saadan Forening gav og Malerie Samlingen en høiere Betydning til gavnlig Veiledning for Academiets Kunstnere og kunde selv give Anledning til almindeligere udbredt KunstSands ved at sætte Galleriet i Forbindelse med Academiets Udstillinger til frie Anskuelse for Publicum.
En lykkelig Omstændighed synes at begunstige denne Forening.

Den botaniske Haves Bestyrere maatte intet hellere ønske end at kunde anvises et andet Locale til Anlægget, da det nærværende, efter Vedkommendes Yttring, er meget indskrænket og her ikke er nogen Udvidelse at vente, som dog kunde fordres for at holde Skridt med Videnskabens Fremskridt – især mangles et Arborêt.

Naar Saaledes det Locale som den botaniske Have nu indtager, der i sin Tid tilhørte Charlottenborg, kunde anvises til Kunstgallerier i Forbindelse med Kunstacademiet, hvorved og et Museum kunde erstattes som efter Forlydende var paatænkt indrettet i Rudera af Christiansborg Slots Udbygninger der nu ere nedbrudte vilde det herligste Resultat af denne Forening kunne ventes, uden synderlig Bekostning for Malergalleriet, da den botaniske Haves Bygning mod Nyehavn med nogen Forandring dertil kunde anvendes og saaledes den Anstand tilveiebringes, som D.M. ved Deres huldrige Omsorg for Kunsten har til Øiemed, til Hæder for Majestæten og Nationen.

Endnu et Savn vil ved denne Foranstaltning afhielpes.

D. Majestæts udmærkede Bibliothek fordrer ligeledes efter hvad jeg har fornummet en Udvidelse hvortil den beste Leilighed gives naar Malergalleriet flyttes og denne Plads indrømmes Bibliotheket. Ligesom og endmere Plads vilde vindes naar en Indskrænkning i Kunstkammer Beholdningen fandt Sted, der sikkert maatte være ønskeligt for at skille de Sager som fra Kunst og Alderdoms Side have sand Interesse, fra en stor Deel uvæsentlige Sager, der nedsætte Samlingens Værd, og egentligen ikke høre derhen.

Paa den botaniske Haves Flytning beroer altsaa ikke alene dens eget Tarv, men og Kunstacademiets – det Kongl. Malergalleries – og det Kongl. Bibliotheks væsentlige Interesse.

Dersom det nye Anlæg af en botanisk Have kunde sættes i Forbindelse med den offentlige Promenade som paa flere fremmede Steder er Tilfældet, f. Ex. Jardin des plantes i Paris, vilde dette udentvivl være ønskeligst og beqvemmest. Dog ligger videre Forslag desangaaende udenfor min Competance.

Jeg overlader Sagen allerunderdanigst til Deres Majestæts allernaadigste Prøvelse. Jeg har anseet det min Pligt at udtale mine Følelser for D.M. om hvad jeg i denne Henseende efter Overbevisning, i min Kunstner Synskreds ansaae gavnligt for mit Fædreland.

Khavn 20 April 1820 –

allerunderdanigst

Thorwaldsen

Generel kommentar

Læs mere om sagen i artiklen Et forslag til kongen.

Arkivplacering
m28A II, nr. 10
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist Peder Malling
Emneord
Bestillingen til Kunstakademiet · Gipsafstøbninger, antikke · Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Kunstakademiet, Antiksalen · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Kunstakademiets udstillinger · Kunstnermiljøet i København · Museer og kunstsamlinger uden for Rom · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Kunstakademiet, København
Sidst opdateret 25.04.2017 Print