Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1605 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Odense

28.12.1816 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Etatsraad Hansen! Jeg tilstiller Dem Exemplaret af Statuterne vedlagt Brevet til Prinds Metternich. Denne Pakke og Brevet med Statuter og Reglement til Academiet i Wien maae lægges sammen i én Pakke og forsynes med Academiets Segl og den samme Udskrift til PrindsMetternich, som findes paa mit Brev. Dernæst ville de De overantvorde det heele til den østrigske Kejserlige Charge d’Affaire Ridder Bircks[?], som udentvivl bedst besørger det.
De omtaler i Deres Brev de store Bekostninger ved Indretningen af Müllers Værelser til to Partier. Hovedsagen er at faa Hornemanns Kiøkken istand til næste Flyttedag, thi den anden Boligs Bortgivelse kan og maae nødvendigvis bie til man finder Udveje til den større Bekostning da Kongen, og Kronprindsessen især, ønsker at Fritsch skal have disse Værelser saa troer jeg ellers nok at der vil findes megen Villighed i at hielpe med en Sum til sammes Indretning, enten engang for alle eller til Laans, jeg har forbeholdet mig at giøre en Forestilling herom til Kongen og ønsker, naar der skal virkes i den Sag at faae de modificerte Overslag tilbage. Det er ellers falden mig ind om ikke Fritsch som enlig Person kunde være tient med Værelserne som de nu ere eller med liden Oppudsning kunne blive og om Hornemann og han som ere Venner ej kunde enes om det nuværende Kiøkken, da sparedes for Tiden alle Bekostninger og begge vare hiulpne. Sligt afhandles bedst mundtligen med Fritsch og ved ham med Hornemann (der i øvrigt er meget utilfreds over ej at have faaet heele Lejligheden)om De ville indlede saadant og giøre dette Forsøg førend videre foretages ved Sagen –
Thorvaldsens Billedhugger Værksted, som i hans Fraværelse kan benyttes af Møller, bør saa meget meere sættes i brugbar Stand som man bør have grundet Haab at see hiin store Kunstner her til Sommer –
Kan Bekostningerne ses dækkede paa anden Maade saa meget des bedre, hvis ikke vil de 450 Rgbdr vel kunne udredes. Kun at Rentekammeret vil skaffe andre Vinduer osv for dets Vedkommende. Gulvet maatte vel være det sidste med Hensyn til dets mulige Brug til Billedhugger Værksted i det førsteAar –
Jeg finder Afhændelsen af Bibliothekets Doubletter for leveret Priis tilraadelig og jeg er gandske eenig i denne Sums Anvendelse eere til Bedste for Samlingerne. Baden har benævnt Suetia antiqua & hodierna som en Acquisition der var at giøre paa GehConfr Bertouchs Auction, hvorom Academiet vel tager en Beslutning, mueligen at den kan faaes der for meget godt Kiøb
Jeg har intet hørt fra Kongen til Forestillingen om Tillæg til Academiets nuværende Professorer ej heller om Heüers Rejse. Muligen at De for Jessen kan faae nogen Oplysning om disse Gienstande –
Jeg ønskede meget at see Dem; Hr Etatsraad paa Deres Giennemrejse her i Odense og ligeledes at vide med Bestemthed om og naar De kommer, thi Graabrødre Kirken skulde enten nedrives eller anvendes. Et afgiørende og paalideligt Skiøn over samme er det jeg attraaer førend Resolution falder og jeg vil holde samme tilbage saalænge jeg har Haab om at see Dem her, men De maatte give os en heel Dag i det mindste og det skal personligen være mig inderlig kiert at see Dem hos mig, De ville maaske modtage et Værelse her paa Slottet, hvilket vil være saa meget des behageligere for Deres


Odense d. 28 Decbr 1816
Forbundne og velvillige
Christian Frederik
Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 47
Emneord
Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Kunstakademiets boliger
Personer
Caroline · Frederik 6. · C.D. Fritzsch · Christian Horneman
Sidst opdateret 23.01.2014 Print