No. 2428 af 10318
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Kassel

8.11.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Christian Frederik har overvejet midlertidigt at afbryde sin store udenlandsrejse for at tage til København og deltage i Akademiforsamlingen, hvor Thorvaldsen for en gangs skyld også deltager. Planen er dog skrinlagt af hensyn til Caroline Amalie, der af lægerne er rådet til et vinterophold i et varmere klima. Christian Frederik håber i stedet at kunne være Akademiet og kunstnerne til gavn i Italien, blandt andet ved at fremskynde hjemsendelsen af gipsafstøbninger efter Thorvaldsen kunstværker. Hansen og Thorvaldsen må gerne komme med forslag til forbedringer af Kunstakademiets indretning og sende disse til Frederik 6., ligesom Hansen også gerne må føre et særligt tilsyn med Akademiets økonomi. Christian Frederik selv er inspireret af flere tyske kunstsamlinger og overvejer et nyt lokale til Den Kongelige Malerisamling, hvor han gerne ser kunsten ophængt kronologisk efter skoler.

Se original
Hr Etatsraad Hansen! Alt for længe har jeg savnet Tidender fra Dem i Sandhed et Savn som jeg maae beklage, thi Deres Breve have altid havt største Interesse for mig i det de kom fra en Mand jeg har Aarsag at højagte og om hvis Venskab jeg holder mig forvisset, og deres Indhold vedkom stedse Gienstande af Vigtighed for det Kunstens Samfunds Vel der var lige kiert og lige magtpaaliggende at fremme – Jeg turde og burde før have tilskreven Dem men jeg vidste Dem fraværende fra Kiøbenhavn uden egentligen at vide hvor De var rejst hen og senere haabede jeg om føje Tid at see Dem igien og efter mit inderligste Ønske at tilbringe Vinteren med Dem i Kiøbenhavn De kan nok indsee at fleere Grunde maatte kalde mig hiem, min Søns Nærværelse og min Omsorg for Academiet ikke mindre, jeg havde lovet mig saa meget af vore nu fuldtallige Forsamlinger hvori en Thorvaldsen deeltager, saa at jeg frem for alle havde ønsket at min Plads ej maatte staae ledig i Vinter; vor Gips og Model Skole maatte tænkte jeg, faae nyt Liv nu Thorvaldsens Nærværelse og ved Lunds grundige Undervisning; Kappelyst maatte opstaae mellem Eleverne for at fortiene den store Kunstners Bifald og at ej mindre denne, at fremkalde Geniet, at see Artisten indgaae engang værdige Elever af Thorvaldsen saaledes som vi i Architecturskolen har seet Deres Elever, kiere Hr Etatsraad, dette alt maatte naturligviis forøge min Lyst til at vende tilbage til en Virke Kreds, som jeg ikke kan andet end have kier – Ikke desto mindre er det dog blevet anderledes – Min Gemalindes, ved Brugen af Emserbadet styrkede Helbred er endnu ej saa fuldkommen efter Ønske at Hun uden Ængstelighed kunde begive sig i denne sildige Aarstid til vort raae og kolde Norden. Vor gode Konge hvis Omsorg for Hendes Bedste jeg oprigtigen paaskiønner var den første der tilbød Rejsens Forlængelse hvis Lægerne skulde tilraade et Ophold i varmere Climater som tientligt Middel til fuldkommen Helbredelse og Lægerne, navnlig Hufeland i Berlin har paa det bestemteste tilraadet Rejsen til Italien og Vinterophold i Neapel. Saaledes seer jeg et længe næret Ønske opfyldt men, jeg tilstaaer det, ikke under Omstændigheder der tilfredsstiller samme, uforberedet, og savnende Thorvaldsen, ja selv Baron Schubart, i Italien – Imidlertid jeg bør sige mig at Italien med sin skiønne Natur og Kunst er samme iaar som ifior og nyde vil jeg med Erkiendtlighed det Gode der tilbydes, maaske kun engang i Livet. jeg vil glæde mig ved at finde Brøndsted, Koch, Freund, Jensen sammesteds jeg haaber at være Kunstnerne til Nytte og jeg skal ikke forsømme noget der kan geraade Academiet eller Kunstnerne i Fædrelandet til Gavn Afstøbningerne af Thorvaldsens Mesterværker skal jeg paadrive og ønsker et en Fregat maatte afhente samme næste Sommer i Livorno –
Ved Academiet bør jeg holde mig forvisset om at alt gaaer sin stadige Gang frem til Dygtighed og højere Uddannelse; men jeg ønskede meget at tage den beroligelse med mig til Kunsternes egentlige Hiemstavn at uagtet min Fraværelse den gode Lejlighed ikke gaaer unyttet bort som Thorvaldsens Nærværelse frembyder til en ny Oplivelse for de højere Frihaandstegningsskoler og for Eleverne i Modellering. Jeg tænker mig det desuden som meget ønskeligt at De og Thorvaldsen ledet ved Erfaring, den eene som mangeaarig Lærer, den anden som Professor ved et fremmed Academie og selv Kunstner midt i Kunstens Hovedstad kunne udfinde forskiellige Forbedringer ved Academiet og jeg har foreløbigen bedet Kongen, til hvem jeg anbefalet Kunstnersamfundet, at han vil laane Øre til hvad De i Forening med Directeuren maatte andrage til Academiets Bedste. Saaledes tør jeg haabe at min Fraværelse i det mindste kan vorde uskadelig for Academiet – Tilsynet med den finansielle Forvaltning har Erfaring ifior lært os at være nødvendig, jeg anbefaler Dem i Særdeleshed at paaagte denne Deel af Bestyrelsen og at hidlede et Valg af Revisoren der ikke blot summere op men see efter om Indtægt og Udgivter er opført i rette Tid overensstemmende med Budgettet – Academie Beslutningerne fra i Aar i April, maae kun disse til Rettesnor –
Jeg har tilskrevet Kongen at hvis Thorvaldsen behøvede større Locale til sine Arbejder i Vinter da vare den for Conservateur Møller indrettede Arbejdsstue det Locale som egentligen hørte til Billedhuggerens Bolig og som burde indrømmes ham saasnart som Overhofmarshallen midlertidigen kunne forskaffe Møller anden Lejlighed – For Prof. Lunds Vaaning indtil han ved Thorvaldsens Afrejse kan benytte dennes Værelser, sørger jeg. Jeg har iøvrigt anbefalet denne beskedne Kunstner til Hs Majestæts Naade og til den Opmuntring som han fortiener i Besynderlighed ved at tildeeles Arbejde. De sørger nok for Forstudien paa Anscarius, i dette Aar har han troer jeg intet bekommet – Angaaende Altertavlen til Frue Kirke lod jeg i Brevet til Kongen indflyde Hvad bemeldte Altartavle angaaer, som paa en Maade er bestilt for Lund, da kunde jeg foreslaae, hvis man hellere vil have den malet af Eckersberg, at lade dem begge male hver sin og at vælge den bedste til Frue Kirke den anden til en anden Kirke. Da have de begge Fortieneste og ald Klage over Forurettelse falder bort. Jeg haaber at De bifalder og understøtter dette Forslag.
Det er vel erindret at Thorvaldsens Rejse Omkostninger, godtgiøres ham. Han havde da jeg talte [med] denne herlige Kunstner i Ems stor Lyst til at arbejde saa snart han ankom til Kiøbenhavn og nu vil jeg ej omtvivle at der jo allerede ere nye Skabninger formede af hans Haand at skue i hans Værksted.
Jeg kunde endnu fortælle Dem en deel om Dresden og om de Samlinger jeg ellers har set i Sommer dog udsætter jeg dette til vi engang mundtlig vedtales. Dahl er den første Landskabsmaler i Dresden, et af hans Arbejder som jeg har tilforn handlet mig skal komme paa Udstillingen
Nødvendigheden at tænke paa passende Locale til Kongens Gallerie, inddeelt i fleere Sale efter Skolerne bliver mig altid mere indlysende. Hvad om den øverste Etage i Museets Bygning ved Kirken indrettedes hertil? Eller og hvor det nu er naar Kunstkammeret flyttedes i sin Tid?
Dog jeg maae slutte, men endnu et Ønske: gid jeg til Foraaret faar Dem [at se] i Italien! og indtil den Stund lev saavel som det ønsker Dem Deres

forbundne og velvillige
Christian Frederik

Cassel d. 8 Novmber 1819


[tilføjet i margin:]
Den foreløbige Rejseplan er December i Florenz, Jan. Febr Marts i Neapel, fra Paaskeugen af og heele April i Rom, ja vel til medio Maj

[tilføjet i for oven og på hovedet:]
Angaaende Salonen har jeg tilskrevet Academiet at hvis der ingen Bestemmelse var lagt i fior og det ej blev bestemt at den skulde afholdes strax efter 31 Marts da kunde jeg haabe at bivaane samme i August Maaned.

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 62
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Albert Fabritius, Finn Friis & Else Kornerup (ed.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, 1815-1821, II, 2. halvbind, København 1973.
Emneord
Bestillingen til Kunstakademiet · Christian 8.s udenlandsrejse 1818-1822 · Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorat · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Kunstakademiets boliger · Kunstakademiets udstillinger · Kunstnermiljøet i København · Kunstnermiljøet i Rom · Rejsen til Danmark, juli-oktober 1819 · Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere · Thorvaldsen som underviser · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens værksteder
Personer
P.O. Brøndsted · Caroline Amalie · J.C. Dahl · Nicolai Dajon · Frederik 6. · Frederik 7. · Hermann Ernst Freund · C.A. Jensen · Jørgen Koch · Kunstakademiet, København · J.L. Lund · J.P. Møller · Herman Schubart · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 23.03.2017 Print