No. 9044 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Efter 1.2.1842, senest 15.2.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevudkastet er ikke dateret. Det er et forlæg til brev af 15.2.1842, og skrevet efter at den tyske prinsesse Luise von Mecklenburg-Strelitz var død den 1.2.1842.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift, da der er tale om et udkast.

Resumé

Sjette udkast til brev af 15.2.1842. Udkastet er væsentligt længere end det afsendte brev.

Se original [Translation]

Allernaadigste Konge!

Det var mig en sand Glæde ved Hr Müller at modtage en Skrivelse fra Deres Majestæts egen Haand, og ikke mindre kærkommen var mig den Meddelelse deri indeholdtes, at der i Sommer vil blive sendt en Fregat til Middelhavet, med hvilken Deres Majestæt tillader mig at hjemsende mine Kunstsager. I alt dette seer jeg nye Beviser paa Deres Majestæts Naade for mig, hvilket jeg til fulde paaskiønner, og for hvilke jeg aflægger min allerunderdanigste Taksigelse.

At saavel Deres Majestæt selv som vor ophøiede Dronning og den øvrige Kgl Familie nyde det bedste Velbefindende, glædede det mig ved D. M. Skrivelse at forvisses om. Her er det en stor Sorg, Hds Høihed Storhertuginden af Mecklenburg-Strelitz har havt: at miste sin Datter; jeg tager ret megen Deel i den Bedrøvelse, som dette Dødsfald maa foraarsage Moderen og Søsteren, vor høie Kronprindsesse. Jeg havde for nogen Tid siden den Ære at hilse paa Storhertuginden, der ved denne Leilighed yttrede sin Glæde over de gode Efterretninger fra Kiøbenhavn.

At Christian d 4des Statue er lykkedes saa godt i Støbningen, har været mig meget behageligt at erfare; det Basrelief, som Deres Majestæt ønsker udført af mig til Sarkophagen, skal det være mig en Glæde at modellere, saasnart jeg faaer Maalet tilsendt. Hvad angaaer Tegningen til den afdøde Prindsesses Gravminde, da er den blevet mig viist af Oberst Paulsen, og jeg har meddeelt ham min Mening om den.

Min Reise i afvigte Sommer igiennem Tyskland og Schweitz til Italien gik lykkeligt for sig, men efter min Ankomst til Rom var jeg i nogen Tid meget syg; nu er min Sundheds Tilstand Gudskeelov igeen god og jeg har begyndt det nye Aar med at arbeide flittigt. Saaledes har jeg i Januar Maaned modelleret et Basrelief forestillende Christus i Krybben, og Skizzen til Judas Taddæus’s Statue, hvilken vil blive gjort colosalt, saasnart Andreas’s Statue, der fortiden udføres af Galli under mit Tilsyn, er færdig. Desuden har jeg været sysselsat med at retouchere nogle af mine ældre for længere Tid siden af Kongen af Würtemberg og til England bestilte Marmor-Basreliefer, der snart skulle bortsendes. Dernæst er det min Hensigt at modellere de 4 store Propheter til Frue Kirke og at begynde paa en Række af Basrelieffer, der skulle fremstille Hovedmomenterne i Christi Liv og slutte sig til det ovennævnte af Christi Fødsel. Til den for Christiansborg Slot udførte Vulcans Statue bliver i mit Studio en Marmorblok tilhugget.

Der er allerede begyndt paa Indpakningen af mine Sager: et Arbeide, hvilket Hr Bravo har den Godhed at hielpe mig med. Jeg agter at hiemsende alt hvad jeg nogenledes kan undvære her: mit Bibliothek, mine Malerier, min Samling af Gemmer og Mynter, og alle de i mine Studier staaende Værker, deels i Gips, deels i Marmor, som ikke allerede haves i Kiobenhavn; af disse sidste ere adskillige kun præparerede og bestemte til, hiemme, om Gud vil, at fuldføres af mig. Inden Juli Maaned skal det alt staae beredt i Livorno til at indskibes.

Baron Stampes Huus, hvilket under mit nærværende Ophold i Rom har været mig som et Hiem, har i den senere Tid desværre været meget plaget af Sygdom; Moderen og fornemmeligen den ældste Datter er endnu meget angrebne. Baronessen har bedet mig at bringe Deres Majestæt hendes allerunderdanigste Hilsen.

Idet jeg endnu engang af Hiertet takker for al den Naade, Deres Majestæt har for mig, slutter jeg med det Ønske, at Gud vil bevare Deres Majestæt og hele den Kgl Familie.

allerund[erdanigste]

Generel kommentar

Der findes i alt seks udkast til det afsendte brev af 15.2.1842 (læs evt. mere om Thorvaldsens skrivevanskeligheder i artiklen Thorvaldsens brevskrivningsproces):
 

Arkivplacering
m28A II, nr. 24
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist NN
Thiele
Gengivet i Thiele IV p. 178-180.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Bestillinger, ikke antagne og urealiserede · Bronzestøbning · Christian 4.s monument, Roskilde Domkirke · Gravmæler, andre · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842 · Marmorhugning · Portrætstatuer, historiske personer · Rejsen til Rom, maj-september 1841 · Relieffer, allegorier · Relieffer, kristen mytologi · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens assistenter · Thorvaldsens bogsamling · Thorvaldsens brevskrivningsproces · Thorvaldsens gemmesamling · Thorvaldsens helbred · Thorvaldsens malerisamling · Thorvaldsens møntsamling · Thorvaldsens værker, fragt af
Personer
Johan Bravo · Caroline Amalie · Charlotte Frederikke · Pietro Galli · Caroline von Mecklenburg-Strelitz · Luise von Mecklenburg-Strelitz · Marie von Mecklenburg-Strelitz · Ludvig Müller · Fritz Paulsen · Christine Stampe · Elise Stampe · Henrik Stampe · Wilhelm 1.
Værker
Sidst opdateret 31.08.2017 Print