Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8987 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

15.2.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift ses på museets kopi af brevet.

Resumé

Bekræfter at have modtaget brev om, at en fregat sendes til Italien for at afhente Thorvaldsens kunst og samlinger. Glæder sig over den vellykkede bronzestøbning af Christian 4., jf. A152. Derudover sørgelige efterretninger om den tyske prinsesse Luise von Mecklenburg-Strelitzs alt for tidlige død samt om sygdom i familien Stampe.

[Translation]

Allernaadigste Konge!

Det var mig en sand Glæde ved Hr Müller at modtage Deres Majestæts naadige Skrivelse, hvoraf jeg seer med fornøielse at der kommer en Fregat til Middelhavet i Sommer, med hvilken Deres Majestæt tillader mig at hiemsende mine Kunstsager. I alt dette seer jeg nye Beviser paa Deres Majestæts Naade for mig, hvilke jeg telfulde paaskiønner, og for hvilke jeg aflægger min allerunderdanigste Taksigelse.

At saavel Deres Majestæt selv som vor ophøiede Dronning og den øvrige Kongelige Familie nyde det bedste Velbefindende, glæder mig udsegeleg. Jeg har haft flere gange den ære at helse paa Storhertugenden af Mecklenborg Strelitz som yttrede sin Glæde over de gode Efterretninger jeg bragte Hende fra Deres Majestæt, den gode Hertugende er nu Reist herfra, Hun har haft et Sørgeligt Ophold her i Rom med at tabbe sen Datter; jeg tager ret megen Deel i den bedrøvelse, som dette Dødsfald maa forraasage Moderen og Søsteren, vor høie Kronprindsesse.

At Christian d 4des Statüe er lykkedes saae godt i Støbningen, har været mig meget behageligt at erfare; det Basrilief, som Deres Majestæt ønsker udført af mig til Sarkophagen, skal det være mig en Glæde at modellere, saasnart jeg faaer Maalet tilsendt. Hvad angaaer Tegningen til den afdøde Prindsesse Gravminde, da er den bleven mig viist af Oberst Paulsen, og jeg har meddeelt ham min Mening om den.

Min Reise til Italien har været ret Lykkelig, men efter min Ankomst til Rom var jeg i nogen Tiid meget syg; nu er min Sundheds Tilstand Gudskeelov igeen god og jeg har begyndt det nye Aar med at arbeide flittigt.

Der er allerede begyndt paa Indpakningen af mine Sager: et Arbeede, hvelket Hr. Bravo har den Godhed at hielpe mig med. Jeg agter at hiemsende alt hvad jeg har, og inden Juli Maanet skal det alt staae beredt i Livorno tel at endskebes.

Baron Stampes Familie har i den senere Teed disværre været meget plaget af Sygdom; Moderen og fornemmeligen den ældste Datter er endnu meget angreben. Baronessen har mig bedet at brenge Deres Majestæt hendes allerunderdanigste Helsen.

Idet jeg endnu engang af Hiertet takker for al den Naade, Deres Majestæt har for mig, slutter jeg med det Ønske, at Gud vel bevare Deres Majestæt og hele den Kongelige Familie.

Rom d. 15 Febbrajo 1842

Allerunderdanigste
Albert Thorvaldsen

Generel kommentar

Der findes i alt seks udkast til nærværende brev af 15.2.1842 (læs evt. mere om Thorvaldsens skrivevanskeligheder i artiklen Thorvaldsens brevskrivningsproces):

Arkivplacering
Rigsarkivet. Kabinetssekretariatet, Ujournaliserede sager. Kopi på THM m28A I, nr. 43.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Omtalt hos Thiele I, p. 178-180.
Emneord
Bronzestøbning · Christian 4.s monument, Roskilde Domkirke · Gravmæler, andre · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842 · Portrætstatuer, historiske personer · Rejsen til Rom, maj-september 1841 · Relieffer, allegorier · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens helbred · Thorvaldsens værker, fragt af
Personer
Johan Bravo · Caroline Amalie · Charlotte Frederikke · Frederik 7. · Caroline von Mecklenburg-Strelitz · Luise von Mecklenburg-Strelitz · Marie von Mecklenburg-Strelitz · Ludvig Müller · Fritz Paulsen · Christine Stampe · Elise Stampe · Henrik Stampe
Værker
Sidst opdateret 07.07.2017 Print