The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8987 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

15.2.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift ses på museets kopi af brevet.

Abstract

Thorvaldsen confirms receipt of the letter saying that a frigate will be sent to Italy in order to collect his artworks and collections. He is pleased about the successful bronze casting of _Christian 4., cf. A152. There is also sad news about the untimely death of the German Princess Luise von Mecklenburg-Strelitz and illness in the Stampe family.

[Translation]

Allernaadigste Konge!

Det var mig en sand Glæde ved Hr Müller at modtage Deres Majestæts naadige Skrivelse, hvoraf jeg seer med fornøielse at der kommer en Fregat til Middelhavet i Sommer, med hvilken Deres Majestæt tillader mig at hiemsende mine Kunstsager. I alt dette seer jeg nye Beviser paa Deres Majestæts Naade for mig, hvilke jeg telfulde paaskiønner, og for hvilke jeg aflægger min allerunderdanigste Taksigelse.

At saavel Deres Majestæt selv som vor ophøiede Dronning og den øvrige Kongelige Familie nyde det bedste Velbefindende, glæder mig udsegeleg. Jeg har haft flere gange den ære at helse paa Storhertugenden af Mecklenborg Strelitz som yttrede sin Glæde over de gode Efterretninger jeg bragte Hende fra Deres Majestæt, den gode Hertugende er nu Reist herfra, Hun har haft et Sørgeligt Ophold her i Rom med at tabbe sen Datter; jeg tager ret megen Deel i den bedrøvelse, som dette Dødsfald maa forraasage Moderen og Søsteren, vor høie Kronprindsesse.

At Christian d 4des Statüe er lykkedes saae godt i Støbningen, har været mig meget behageligt at erfare; det Basrilief, som Deres Majestæt ønsker udført af mig til Sarkophagen, skal det være mig en Glæde at modellere, saasnart jeg faaer Maalet tilsendt. Hvad angaaer Tegningen til den afdøde Prindsesse Gravminde, da er den bleven mig viist af Oberst Paulsen, og jeg har meddeelt ham min Mening om den.

Min Reise til Italien har været ret Lykkelig, men efter min Ankomst til Rom var jeg i nogen Tiid meget syg; nu er min Sundheds Tilstand Gudskeelov igeen god og jeg har begyndt det nye Aar med at arbeide flittigt.

Der er allerede begyndt paa Indpakningen af mine Sager: et Arbeede, hvelket Hr. Bravo har den Godhed at hielpe mig med. Jeg agter at hiemsende alt hvad jeg har, og inden Juli Maanet skal det alt staae beredt i Livorno tel at endskebes.

Baron Stampes Familie har i den senere Teed disværre været meget plaget af Sygdom; Moderen og fornemmeligen den ældste Datter er endnu meget angreben. Baronessen har mig bedet at brenge Deres Majestæt hendes allerunderdanigste Helsen.

Idet jeg endnu engang af Hiertet takker for al den Naade, Deres Majestæt har for mig, slutter jeg med det Ønske, at Gud vel bevare Deres Majestæt og hele den Kongelige Familie.

Rom d. 15 Febbrajo 1842

Allerunderdanigste
Albert Thorvaldsen

General Comment

There exist six drafts of the final letter dated 15.2.1842 (read more about Thorvaldsen’s writing difficulties in the article Thorvaldsen’s Letter Writing Process):

Archival Reference
Rigsarkivet. Kabinetssekretariatet, Ujournaliserede sager. Kopi på THM m28A I, nr. 43.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Omtalt hos Thiele I, p. 178-180.
Subjects
Bronze Casting · Monument to Christian 4., Roskilde Cathedral · Funerary Monuments · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1842 · Portrait Statues, Historical Persons · Journey to Rome, May-September 1841 · Reliefs, Allegories · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen's Health · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Johan Bravo · Caroline Amalie · Charlotte Frederikke · Frederik 7. · Caroline von Mecklenburg-Strelitz · Luise von Mecklenburg-Strelitz · Marie von Mecklenburg-Strelitz · Ludvig Müller · Fritz Paulsen · Christine Stampe · Elise Stampe · Henrik Stampe
Works
Last updated 07.07.2017 Print