The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8980 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

After 1.2.1842, before 15.2.1842 [+]

Dating based on

Brevudkastet er ikke dateret. Det er et forlæg til brev af 15.2.1842, og skrevet efter at den tyske prinsesse Luise von Mecklenburg-Strelitz var død den 1.2.1842.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om et udkast.

Abstract

Sixth draft of the letter dated 15.2.1842. The draft is considerably longer than the final letter.

See Original [Translation]

Allernaadigste Konge!

Det var mig en sand Glæde ved Hr Müller at modtage en Skrivelse fra Deres Majestæts egen Haand, og ikke mindre kærkommen var mig den Meddelelse deri indeholdtes, at der i Sommer vil blive sendt en Fregat til Middelhavet, med hvilken Deres Majestæt tillader mig at hjemsende mine Kunstsager. I alt dette seer jeg nye Beviser paa Deres Majestæts Naade for mig, hvilket jeg til fulde paaskiønner, og for hvilke jeg aflægger min allerunderdanigste Taksigelse.

At saavel Deres Majestæt selv som vor ophøiede Dronning og den øvrige Kgl Familie nyde det bedste Velbefindende, glædede det mig ved D. M. Skrivelse at forvisses om. Her er det en stor Sorg, Hds Høihed Storhertuginden af Mecklenburg-Strelitz har havt: at miste sin Datter; jeg tager ret megen Deel i den Bedrøvelse, som dette Dødsfald maa foraarsage Moderen og Søsteren, vor høie Kronprindsesse. Jeg havde for nogen Tid siden den Ære at hilse paa Storhertuginden, der ved denne Leilighed yttrede sin Glæde over de gode Efterretninger fra Kiøbenhavn.

At Christian d 4des Statue er lykkedes saa godt i Støbningen, har været mig meget behageligt at erfare; det Basrelief, som Deres Majestæt ønsker udført af mig til Sarkophagen, skal det være mig en Glæde at modellere, saasnart jeg faaer Maalet tilsendt. Hvad angaaer Tegningen til den afdøde Prindsesses Gravminde, da er den blevet mig viist af Oberst Paulsen, og jeg har meddeelt ham min Mening om den.

Min Reise i afvigte Sommer igiennem Tyskland og Schweitz til Italien gik lykkeligt for sig, men efter min Ankomst til Rom var jeg i nogen Tid meget syg; nu er min Sundheds Tilstand Gudskeelov igeen god og jeg har begyndt det nye Aar med at arbeide flittigt. Saaledes har jeg i Januar Maaned modelleret et Basrelief forestillende Christus i Krybben, og Skizzen til Judas Taddæus’s Statue, hvilken vil blive gjort colosalt, saasnart Andreas’s Statue, der fortiden udføres af Galli under mit Tilsyn, er færdig. Desuden har jeg været sysselsat med at retouchere nogle af mine ældre for længere Tid siden af Kongen af Würtemberg og til England bestilte Marmor-Basreliefer, der snart skulle bortsendes. Dernæst er det min Hensigt at modellere de 4 store Propheter til Frue Kirke og at begynde paa en Række af Basrelieffer, der skulle fremstille Hovedmomenterne i Christi Liv og slutte sig til det ovennævnte af Christi Fødsel. Til den for Christiansborg Slot udførte Vulcans Statue bliver i mit Studio en Marmorblok tilhugget.

Der er allerede begyndt paa Indpakningen af mine Sager: et Arbeide, hvilket Hr Bravo har den Godhed at hielpe mig med. Jeg agter at hiemsende alt hvad jeg nogenledes kan undvære her: mit Bibliothek, mine Malerier, min Samling af Gemmer og Mynter, og alle de i mine Studier staaende Værker, deels i Gips, deels i Marmor, som ikke allerede haves i Kiobenhavn; af disse sidste ere adskillige kun præparerede og bestemte til, hiemme, om Gud vil, at fuldføres af mig. Inden Juli Maaned skal det alt staae beredt i Livorno til at indskibes.

Baron Stampes Huus, hvilket under mit nærværende Ophold i Rom har været mig som et Hiem, har i den senere Tid desværre været meget plaget af Sygdom; Moderen og fornemmeligen den ældste Datter er endnu meget angrebne. Baronessen har bedet mig at bringe Deres Majestæt hendes allerunderdanigste Hilsen.

Idet jeg endnu engang af Hiertet takker for al den Naade, Deres Majestæt har for mig, slutter jeg med det Ønske, at Gud vil bevare Deres Majestæt og hele den Kgl Familie.

allerund[erdanigste]

General Comment

There exist six drafts of the final letter dated 15.2.1842 (read more about Thorvaldsen’s writing difficulties in the article Thorvaldsen’s Letter Writing Process):
 

Archival Reference
m28A II, nr. 24
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis NN
Thiele
Gengivet i Thiele IV p. 178-180.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Commissions, not Accepted and Unrealized · Bronze Casting · Monument to Christian 4., Roskilde Cathedral · Funerary Monuments · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1842 · Marble Carving · Portrait Statues, Historical Persons · Journey to Rome, May-September 1841 · Reliefs, Allegories · Reliefs, Christian Mythology · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Book Collection · Thorvaldsen's Letter Writing Process · Thorvaldsen's Collection of Gems · Thorvaldsen's Health · Thorvaldsen's Collection of Paintings · Thorvaldsen's Collection of Coins · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Johan Bravo · Caroline Amalie · Charlotte Frederikke · Pietro Galli · Caroline von Mecklenburg-Strelitz · Luise von Mecklenburg-Strelitz · Marie von Mecklenburg-Strelitz · Ludvig Müller · Fritz Paulsen · Christine Stampe · Elise Stampe · Henrik Stampe · Wilhelm 1.
Works
Last updated 31.08.2017 Print