Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9020 af 10293
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Lolland-Falsters Stifts-Tidende
NN
[+]

Afsendersted

Nykøbing Falster.

3.2.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Opfordringer til at bidrage til landsindsamlingen til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke gentages nu også i provinsaviser udenfor Jylland. Projektets ophavsmænd nævnes sammen med de af Thorvaldsens relieffer, der blev udført til monumentet.

Se original

Som allerede af flere offentlige Blade er bekjendt, vil der på Skanderborg Slotsbakke blive oprejst en Mindestøtte for vor almenelskede afdøde Konge Frederik den Sjette, til hvilket Værks Fuldførelse der ved frivillige Bidrag er indkommet fra Jyllands Kjøbstads– og Landbeboere circa 4000 Rbd. Imidlertid vil dette Monument, efter det Udkast Conferentsraad Thorvaldsen og Prof. Hetsch dertil have givet, langt overstige ovennævnte Sum, og den under 4 August s. A. af de bidragydende udvalgte Comitee, bestaaende af DHrr. Oberst de Rosenberg, Justitsraaderne Blichfeldt og With samt Major Ingwersen og Kammerraad Wulff, har derfor besluttet at indbyde Enhver i Landets øvrige Provindser, som med velvilligt Bidrag maatte attraae at deeltage i Stiftelsen af dette Monument, der saaledes bliver et sandt nationalt Minde. Til dette Øiemeds Opnaaelse er der i disse Dage for Lollands-Falsters Stifts Vedkommende udsendt Lister til Circulation blandt Godseierne, i Kjøbstæderne ved Byfogderne og paa Landet ved Provsterne.

Da vist Mange med Glæde ville bidrage til at der reises en Mindestøtte for en sit Folk så hengiven og det saa elsket Konge som Frederik den Sjette, hvilken han være vor efterkommere et varigt minde om den Kjærlighed og Taknemmelighed han har erhvervet sig af os, har Indsenderen troet at efterkomme Fleres Ønske, ved her at meddele følgende Oplysninger, der ere grundede paa local Kundskab og en Meddelselse fra Oberst Rosenberg.

Mindestøtten vil blive anbragt på det Sted, hvor det af Historien fra ældre Tider bekjendte Skanderborg Slot har staaet. Ikke alene hører som af Flere bekjendt, Omegnen af Skanderborg til de smukkeste Steder i Jylland, men fornemmelig er den Plads, hvorpaa Mindet skal anbringes, særdeles skjønt og romantisk beliggende. Slotspladsen er endnu omgivet af Ruiner af Voldene og disse ere igjen omgivne deels af Skove og deels af Søer. Mindestøtten vil blive alterformig og ovenpaa samme Kongens Buste anbragt. Basreliefferne af Thorvaldsen vil blive Emblemer paa Stavnsbaandets Løsning, Underviisningsvæsenets og Kunsternes Opkomst samt Stænderinstitutionen. Pladsen, hvor Monumentet skal staae, er alt paabegyndt at tildannes, saaledes at der omkring dette bliver et meget smukt Skov- og Blomster-Anlæg.

Thorvaldsen vil, af Kjærlighed til den afdøde Konge, gratis udføre Modellerne til de Basrelieffer, som skulle anbringes på Monumentet.

X.

Ved at optage ovenstaaende Meddelelse kunne vi ikke undlade at tilføie, at ligesom det er vor Overbeviisning, at også ret mange af dette Stifts Beboere med Glæde ville gribe Leiligheden til at bidrage til Oprettelsen af en Mindestøtte for Danmarks forevigede, høitfortjente og uforglemmelige Konge, saaledes haabe vi også, at Ingen, fordi han ikke har Evne til at give Meget, vil afholde sig fra at give Lidet. Hovedsagen er dog her, at Alle, der erkjende Frederik den Sjettes Værd, ville give Noget, og give af et erkjendtligt Hjerte; de enkelte Bidrags Størrelse maa ved dette, som ved ethvert nationalt Foretagende, blive en Bisag.

Generel kommentar

Dette er et debatindlæg bragt i Lollands-Falsters Stiftstidende d. 3.2.1842, omhandlende Frederik 6.’s monument på Skanderborg Slotsbanke. Se referenceartiklen for mere herom. At opfordringerne til at bidrage til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke nu også blev publiceret i lokalaviser skal måske ses i lyset af de indtil videre beskedne bidrag, der var indkommet til projektet, men også fordi Frederik 6.-kommissionen havde et udtrykt ønske om, at monumentet skulle være et nationalt monument og ikke kun være finansieret af jyske bidragydere. Artiklen affødte et modsvar se 21.2.1842.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Lolland-Falsters Stiftstidende 3.2
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke · Monumenter, samtidige personer
Personer
Jens Blichfeldt · Frederik 6.-kommissionen · G.F. Hetsch · Johannes Ingwersen · Gottfried Rosenberg · Bertel Thorvaldsen · J.P. With · Hans Wulff
Værker
Sidst opdateret 19.11.2018 Print