No. 4151 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Afsenderstedet fremgår af brevet.

4.2.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Son Altesse Royal Le Prence Christian Frederich Prence hereditaire de Danmarc a Copenhague
per Germania

Resumé

Thorvaldsen meddeler, hvilke kunstværker der kan være færdige til hjemsendelse i foråret 1827. Desuden opsiger han det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Frederik optog hos ham i 1821. Begrundelsen er, at han vil skabe et museum for egne og andres kunstværker.

[Translation]

Rom den 4d Febr: 1827

Med stor Fornøielse har jeg underdanigste modtaget Deres Kongelige Høiheds ærede Skrivelse af 25 Novembre, hvo[r]af jeg seer det har behaget Hans Majestæt at befale, at en Fregat skal afsendes til Livorno for at afhente en Deel af mine Arbeider: Vær forsikk[r]et, at jeg skal stræbe at benytte denne Leilighed saa godt som muligt. I Marmor vover jeg imidlertid ei at love mere færdigt til at afgaa, end Deres Kongelige Høiheds egen og Deres Gemalindes Buster, de tvende Cariatider for Trongemakket, og en Døbefong, som jeg ønsker at forære til en Kirke i Island. Det giør mig usigeligt ondt, at jeg ei er færdig med Portraitstatuen af Hendes Kongelige Høihed. Jeg har engang begyndt derpaa, men formedelst Sygdom var jeg nødt til at lade den staae ufuldendt, og den er endelig som en Følge deraf falden sammen og vorden ubrugelig. Imidlertid haaber jeg snart igien at begynde paa et Arbeide, der for mig er saa interessant, og hvilket jeg giør mig en Ære af at udføre. Jeg har meddelt Hr Freund den Artikel i Deres Kongelige Høiheds Brev, der angaar ham, og han har sagt mig, at han selv vil have den Ære at svare derpaa. Hr Bissen er flittig, og viser meget Talent i det han producerer. Det glæder mig at høre den Fremgang, de to unge Billedhuggere giøre, hvilke Deres Kongelige Høihed i Deres Brev omtaler, det vil vist ikke feile paa en god Fremgang for Ku[n]sten og dens Dyrkere under en Prindses Bestyrelse der viser saamegen Indsigt og ædel Villie som Deres Kongelige Høihed.
Hr Schmidt, der nylig er vendt tilbage fra Neapel, samt har medbragt en smuk Samling af Tegninger, hvilke han der har giordt, jeg har tilmeldt Deres Yttring hans Finantser angaaende, som særdeles har glædet ham. – Jeg takker Deres Kongelige Høihed underdanigst for at De en Tid lang har bebyrdet Dem med Bestyrelsen af den mig tilhørende Summa Penge, jeg har sikkert ikke kunde finde noget bedre Sted at placere dem. Jeg har imidlertid taget mig den Frihed at tilskrive H Justit[s]raad Adler desangaaende, da jeg nu tænker at giøre Brug af denne Summa tilligemed al det Øvrige, jeg har erhvervet mig. Min Hensigt er nemlig at lade støbe et Monument i Bronze, forestillende Seiersgudinden i naturlig Størrelse paa en Triumphvogn trukken af to eller fire Heste. Jeg har desuden mange andre Arbeider, som jeg har udført eller vil udføre i Marmor paa egen Bekostning. Naar jeg hertil lægger min Samling af antike og moderne Kunstsager, der daglig formerer sig, saa haaber jeg istedetfor Penge at efterlade en temmelig udvalgt Samling. –
Jeg har den Ære med dyb Erkiendtlighed for Deres Kongelige Høiheds mig udviste Velvillie at underskrive mig underdanigste

Albert Thorvaldsen

Generel kommentar

Der findes fem udkast til dette brev, se:

I femte udkast af senest 4.2.1827 er tilføjet en afsluttende sætning, der mangler i dette færdige brev. Den lyder således:

“Naar jeg hertil lægger min Samling af antike og moderne Kunstsager, der daglig formerer sig, saa haaber jeg istedetfor Penge at efterlade en temmelig udvalgt Samling, hvorved jeg ogsaa efter min Død haaber at virke til det Skiønnes og en ægte Konstdannelses Udbredelse.” Kursiveringen er tilføjet.

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kongehusarkivet.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Gengivet og omtalt hos Thiele III, p. 305-306, 325 og 327.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Christian 8.s lån hos Thorvaldsen · Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Pengeudlån og veksler · Portrætbuster, samtidige personer · Portrætstatuen af Caroline Amalie · Portrætstatuer, samtidige personer · Relieffer, kristen mytologi · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsen og Island · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens økonomi
Personer
Johan Gunder Adler · H.W. Bissen · Caroline Amalie · Christen Christensen · Frederik 6. · Hermann Ernst Freund · F.C. Krohn · Ole Jørgen Schmidt
Værker
Sidst opdateret 14.11.2016 Print