The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4123 of 10247
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Afsenderstedet fremgår af brevet.

4.2.1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Son Altesse Royal Le Prence Christian Frederich Prence hereditaire de Danmarc a Copenhague
per Germania

Abstract

Thorvaldsen sends a list of the works that can be ready for transportation to Denmark in the spring of 1827. He also calls in the loan which Christian (8.) Frederik took from him in 1821 on the ground that he wants to create a museum for his own works of art and those of others.

[Translation]

Rom den 4d Febr: 1827

Med stor Fornøielse har jeg underdanigste modtaget Deres Kongelige Høiheds ærede Skrivelse af 25 Novembre, hvo[r]af jeg seer det har behaget Hans Majestæt at befale, at en Fregat skal afsendes til Livorno for at afhente en Deel af mine Arbeider: Vær forsikk[r]et, at jeg skal stræbe at benytte denne Leilighed saa godt som muligt. I Marmor vover jeg imidlertid ei at love mere færdigt til at afgaa, end Deres Kongelige Høiheds egen og Deres Gemalindes Buster, de tvende Cariatider for Trongemakket, og en Døbefong, som jeg ønsker at forære til en Kirke i Island. Det giør mig usigeligt ondt, at jeg ei er færdig med Portraitstatuen af Hendes Kongelige Høihed. Jeg har engang begyndt derpaa, men formedelst Sygdom var jeg nødt til at lade den staae ufuldendt, og den er endelig som en Følge deraf falden sammen og vorden ubrugelig. Imidlertid haaber jeg snart igien at begynde paa et Arbeide, der for mig er saa interessant, og hvilket jeg giør mig en Ære af at udføre. Jeg har meddelt Hr Freund den Artikel i Deres Kongelige Høiheds Brev, der angaar ham, og han har sagt mig, at han selv vil have den Ære at svare derpaa. Hr Bissen er flittig, og viser meget Talent i det han producerer. Det glæder mig at høre den Fremgang, de to unge Billedhuggere giøre, hvilke Deres Kongelige Høihed i Deres Brev omtaler, det vil vist ikke feile paa en god Fremgang for Ku[n]sten og dens Dyrkere under en Prindses Bestyrelse der viser saamegen Indsigt og ædel Villie som Deres Kongelige Høihed.
Hr Schmidt, der nylig er vendt tilbage fra Neapel, samt har medbragt en smuk Samling af Tegninger, hvilke han der har giordt, jeg har tilmeldt Deres Yttring hans Finantser angaaende, som særdeles har glædet ham. – Jeg takker Deres Kongelige Høihed underdanigst for at De en Tid lang har bebyrdet Dem med Bestyrelsen af den mig tilhørende Summa Penge, jeg har sikkert ikke kunde finde noget bedre Sted at placere dem. Jeg har imidlertid taget mig den Frihed at tilskrive H Justit[s]raad Adler desangaaende, da jeg nu tænker at giøre Brug af denne Summa tilligemed al det Øvrige, jeg har erhvervet mig. Min Hensigt er nemlig at lade støbe et Monument i Bronze, forestillende Seiersgudinden i naturlig Størrelse paa en Triumphvogn trukken af to eller fire Heste. Jeg har desuden mange andre Arbeider, som jeg har udført eller vil udføre i Marmor paa egen Bekostning. Naar jeg hertil lægger min Samling af antike og moderne Kunstsager, der daglig formerer sig, saa haaber jeg istedetfor Penge at efterlade en temmelig udvalgt Samling. –
Jeg har den Ære med dyb Erkiendtlighed for Deres Kongelige Høiheds mig udviste Velvillie at underskrive mig underdanigste

Albert Thorvaldsen

General Comment

There exist five drafts of this letter, see:

In the fifth draft dated not later than 4.2.1827 a concluding sentence has been added which is missing in this final letter. It runs as follows:

“When I add to this my collection of antique and modern objects of art, which increases daily, then instead of money I hope to leave a rather select collection, by which also after my death I hope to work for the propagation of beauty and a true understanding of art.) [Italics added.]

See the related article Christian 8.s Loan from Thorvaldsen.

See also the related article Transportation of Thorvaldsen’s Artworks to Copenhagen 1828 for a detailed list of the works which were included in the shipment and other facts concerning the transportation.

Archival Reference
Rigsarkivet, Kongehusarkivet.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Gengivet og omtalt hos Thiele III, p. 305-306, 325 og 327.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Danish Royal Family · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Christian 8.'s Loan at Interest · Baptismal Font to Brahetrolleborg Church · Gifts from Thorvaldsen, Artworks · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Loans and Bills of Exchange · Portrait Busts, Contemporary Persons · Portrait Statue of Caroline Amalie · Portrait Statues, Contemporary Persons · Reliefs, Christian Mythology · Statues, Classical Mythology · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen and Iceland · Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Johan Gunder Adler · H.W. Bissen · Caroline Amalie · Christen Christensen · Frederik 6. · Hermann Ernst Freund · F.C. Krohn · Ole Jørgen Schmidt
Works
Last updated 14.11.2016 Print