4.2.1827

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Afsenderstedet fremgår af brevet.

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Son Altesse Royal Le Prence Christian Frederich Prence hereditaire de Danmarc a Copenhague
per Germania

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen meddeler, hvilke kunstværker der kan være færdige til hjemsendelse i foråret 1827. Desuden opsiger han det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Frederik optog hos ham i 1821. Begrundelsen er, at han vil skabe et museum for egne og andres kunstværker.

Dokument

Rom den 4d Febr: 1827

Med stor Fornøielse har jeg underdanigste modtaget Deres Kongelige Høiheds ærede Skrivelse af 25 NovembreI, hvo[r]af jeg seer det har behaget Hans MajestætII at befale, at en FregatIII skal afsendes til Livorno for at afhente en Deel af mine Arbeider: Vær forsikk[r]et, at jeg skal stræbe at benytte denne Leilighed saa godt som muligt. I Marmor vover jeg imidlertid ei at love mere færdigt til at afgaa, end Deres Kongelige Høiheds egen og Deres GemalindesIV BusterV, de tvende CariatiderVI for TrongemakketVII, og en DøbefongVIII, som jeg ønsker at forære til en Kirke i IslandIX. Det giør mig usigeligt ondt, at jeg ei er færdig med PortraitstatuenX af Hendes Kongelige HøihedXI. Jeg har engang begyndt derpaa, men formedelst Sygdom var jeg nødt til at lade den staae ufuldendt, og den er endelig som en Følge deraf falden sammenXII og vorden ubrugelig. Imidlertid haaber jeg snart igien at begynde paa et Arbeide, der for mig er saa interessant, og hvilket jeg giør mig en Ære af at udføre. Jeg har meddelt Hr FreundXIII den ArtikelXIV i Deres Kongelige Høiheds Brev, der angaar ham, og han har sagt mig, at han selv vil have den Ære at svare derpaaXV. Hr BissenXVI er flittig, og viser meget Talent i det han producerer. Det glæder mig at høre den Fremgang, de to unge BilledhuggereXVII giøre, hvilke Deres Kongelige Høihed i Deres Brev omtaler, det vil vist ikke feile paa en god Fremgang for Ku[n]sten og dens Dyrkere under en Prindses BestyrelseXVIII der viser saamegen Indsigt og ædel Villie som Deres Kongelige Høihed.
Hr SchmidtXIX, der nylig er vendt tilbage fra NeapelXX, samt har medbragt en smuk Samling af TegningerXXI, hvilke han der har giordt, jeg har tilmeldt Deres Yttring hans FinantserXXII angaaende, som særdeles har glædet ham. – Jeg takker Deres Kongelige Høihed underdanigst for at De en Tid lang har bebyrdet Dem med BestyrelsenXXIII af den mig tilhørende Summa Penge, jeg har sikkert ikke kunde finde noget bedre Sted at placere dem. Jeg har imidlertid taget mig den Frihed at tilskriveXXIV H Justit[s]raad AdlerXXV desangaaende, da jeg nu tænker at giøre Brug af denne Summa tilligemed al det Øvrige, jeg har erhvervet mig. Min Hensigt er nemlig at lade støbe et Monument i Bronze, forestillende SeiersgudindenXXVI i naturlig Størrelse paa en Triumphvogn trukken af to eller fire Heste. Jeg har desuden mange andre ArbeiderXXVII, som jeg har udført eller vil udføre i Marmor paa egen Bekostning. Naar jeg hertil lægger min Samling af antike og moderne KunstsagerXXVIII, der daglig formerer sig, saa haaber jeg istedetfor Penge at efterlade en temmelig udvalgt SamlingXXIX. –
Jeg har den Ære med dyb Erkiendtlighed for Deres Kongelige Høiheds mig udviste Velvillie at underskrive mig underdanigste

Albert Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Rome, February 4th 1827

With great pleasure I have most humbly received your Royal Highness’ favour of November 25th, from which I see it has pleased His Majesty to order a frigat to be sent to Leghorn to fetch part of my works: Be assured that I shall strive to make the best possible use of this opportunity. However, in marble I dare not promise more objects finished to dispatch but your Royal Highness’ own and your wife’s busts, the two Caryatids for the throne room, and a baptismal font, which I wish to give to a church in Iceland. I am terribly sorry not to have finished the portait statue of Her Royal Highness. I have started it once, but because of illness I was forced to leave it unfinished and it has finally fallen in as a consequence of this and it has become useless. I hope, however, to begin this piece of work again soon, which is so interesting to me, and which I shall take pride in executing. I have informed Mr Freund of the paragraph in your Royal Highness’ letter, which regards him and he has told me that he himself will have the honour of answering it. Mr Bissen is diligent and demonstrates much talent in what he produces. I am pleased to hear about the progress the two young sculptors make, whom your Royal Highness mentions in your letter, there will certainly be no want of good progress for art and its devotees under the management of a prince who shows so great insight and noble intention as your Royal Highness.
Mr Schmidt, has recently returned from Naples and has brought with him a lovely collection of drawings, which he has made there. I have informed him of your remark regarding his finances, which has pleased him immensely. – I most humbly thank your Royal Highness for having troubled yourself for a long time with the management of the sum of money belonging to me, I could probably find no better place to put it. However, I have taken the liberty to write to Mr Adler, the Counsellor, about this, as I am now planning to use this sum as well as all what else I have acquired. For it is my intention to have a monument cast in bronze, representing Victoria life-sized on a chariot drawn by two or four horses. Besides, I have many other works, which I have executed or intend to execute in marble at my own expense. When I add to this my collection of antique and modern objects of art, which increases daily, then instead of money I hope to leave a rather select collection. –
I have the honour with sincere gratitude for Your Royal Highness’ kindness to me most humbly to sign myself

Albert Thorvaldsen[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Der findes fem udkast til dette brev, se:

I femte udkast af senest 4.2.1827 er tilføjet en afsluttende sætning, der mangler i dette færdige brev. Den lyder således:

“Naar jeg hertil lægger min Samling af antike og moderne Kunstsager, der daglig formerer sig, saa haaber jeg istedetfor Penge at efterlade en temmelig udvalgt Samling, hvorved jeg ogsaa efter min Død haaber at virke til det Skiønnes og en ægte Konstdannelses Udbredelse.” Kursiveringen er tilføjet.

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

Rigsarkivet, Kongehusarkivet.

Thiele

Gengivet og omtalt hos Thiele III, p. 305-306, 325 og 327.

Emneord

Personer

Værker

A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A86 Peter, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A87
A89 Johannes, Primo 1824 - Senest 1827, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A91
A93 Philip, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A93
A96 Thomas, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A96
A98 Jakob den Ældre, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A98
A99 Bartholomæus, 2.8.1823 - 21.12.1823, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A101
A103 Paulus, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A103
A108 Andreas, 1.3.1842, inv.nr. A108
A105 Judas Thaddæus, Ca. 28.3.1842 - 10.4.1842, inv.nr. A105
A753 Christian (8.) Frederik, Antagelig 7.1.1821 - Antagelig 13.1.1821, inv.nr. A753
A754 Caroline Amalie, Tidligst 30.12.1820 - 1821, inv.nr. A754
A164 Caroline Amalie, 1827, inv.nr. A164
A48 Victoria, 1827, inv.nr. A48

Kommentarer

 1. Brev af 25.11.1826 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 2. Dvs. Frederik 6.

 3. Det blev dog ikke den i brevet omtalte fregat (Minerva), der hjemtog Thorvaldsens kunst i foråret 1827, men i stedet det danske handelsskib Therese, der alligevel skulle til Tunesien med en såkaldt “presentladning” til beyen af Tunis, Al-Husayn II ibn Mahmud, læs mere herom i referenceartiklerne Barbareskstaterne og Thorvaldsen og Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828.

 4. Den danske kronprinsesse Caroline Amalie

 5. Dvs.:

  Se også referenceartiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.

 6. Karyatider, 1813. Marmorversionerne til tronsalen, Christiansborg gik til grunde ved slottets brand 1884, se i stedet gipsafstøbningerne A55 og A56.
  Læs mere om karyatiderne i referenceartiklerne Thorvaldsens forbindelse med Polen og Bestillingen til Christiansborg.

 7. Dvs. tronsalen på Christiansborg.

 8. Dvs. Døbefont, 1805-1807, marmorversion færdig senest 4.2.1827, Domkirken i Reykjavik, jf. A555,1.
  Se også referenceartiklen Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke.

 9. Gaven var oprindelig tiltænkt kirken i Miklabæ, Blönduhlið bygd, Island, hvor Thorvaldsens far, Gotskalk Thorvaldsen, var født, og hvor hans farfar, Thorvaldur Gottskalksson, havde været præst. Døbefonten blev i stedet opstillet i Reykjavik Domkirke.

 10. Dvs. Caroline Amalie, 1827, jf. A164. Hverken gipsafstøbning eller marmorversion blev udført, trods Christian (8.) Frederiks gentagne gange udtrykte ønske.
  Se også referenceartiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.

 11. Den danske kronprinsesse Caroline Amalie

 12. Dvs. at lermodellen var faldet sammen for Thorvaldsen. Læs mere om processen i referenceartiklen Thorvaldsens værkstedspraksis.

 13. Den danske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 14. Dvs.:
  “Jeg bærer ingen Tvivl om at Billedhugger Freund jo følger denne vigtige Transport til Livorno og det vilde for ham være den bequemmeste Maade at rejse hiem paa naar han fulgte med Fregatten –
  Hvis han nogensinde skulde udføre hans fortienstfulde Composition af den nordiske Mythologie maatte det dog være i Norden og han vil ej glemme at ham her er forbeholden Ansættelse og Attelier, naar han vender tilbage.”
  Jf. brev af 25.11.1826 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 15. Dette brev er endnu uidentificeret.

 16. Den danske billedhugger H.W. Bissen.

 17. Den danske medaljør og billedhugger Christen Christensen og den danske medaljør og billedhugger F.C. Krohn, jf. brev af 25.11.1826 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 18. Dvs. Christian (8.) Frederik i sin egenskab af præses for Kunstakademiet i København.

 19. Den danske arkitekt Ole Jørgen Schmidt.

 20. Dvs. Napoli. Ole Jørgen Schmidt havde 1827 modtaget støtte fra Fonden ad usus publicos til en rejse til Napoli, Herculaneum, Pompeji og Stabia.

 21. Disse tegninger fra rejsen til Napoli, Pompeji, Herculaneum og Stabia udgav Ole Jørgen Schmidt i Skizzer af Ornamenter og Arabesker efter antik Frescomaling samt Afbildninger i Marmor, brændt Ler og Bronce fra Pompeji, Herculanum og Stabiæ, iligemaade endeel græske, romerske og hetruriske, bind 1–9, København 1830, ligeledes med støtte fra Fonden ad usus publicos, jf. Weilbachs Kunstnerleksikon.

 22. Dvs. den økonomiske støtte som Ole Jørgen Schmidt modtog 1828 fra Fonden ad usus publicos til udgivelsen af tegningerne, jf. foregående kommentar.

 23. Her menes det pengelån på 9000 scudi, som Christian (8.) Frederik optog hos Thorvaldsen 1821, jf. gældsbevis af 1.4.1821.

 24. Jf. brev af 9.12.1826 fra Thorvaldsen til Johan Gunder Adler.

 25. Den danske kabinetssekretær Johan Gunder Adler.

 26. Thorvaldsen påbegyndte 1827 skitsen til Victoria, A48, men det var H.W. Bissen, der 31.3.1844 – 18.9.1848 realiserede kolossalstatuen i form af Victoria med sit firspand, opsat på taget af Thorvaldsens Museum.

 27. Disse andre arbejder er endnu uidentificerede.

 28. Se et katalog over Thorvaldsens kunstsamlinger her.
  Læs dokumenter vedrørende Thorvaldsens kunstsamlinger her

 29. Dette er et af de første beviser på, at Thorvaldsen var begyndt at overveje dannelsen af et Thorvaldsens Museum.

Sidst opdateret 14.11.2016