No. 4150 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

4.2.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift, da der er tale om et brevudkast.

Resumé

Fjerde udkast til brev af 4.2.1827.

Se original [Translation]

Rom den 4d Febr: 1827

Med stor Fornøielse har jeg underdanigste modtaget Deres Kongelige Høiheds ærede Skrivelse af 25 Novembre, hvoraf jeg seer det har behaget Hans Majestæt at befale, at en Fregat skal afsendes til Livorno for at afhente en Deel af mine Arbeider: Vær forsikkret, at jeg skal stræbe at benytte denne Leilighed saa godt som muligt.

I Marmor vover jeg imidlertid ei at love mere færdigt til at afgaa, end Deres Kongelige Høiheds egen og Deres Gemalindes Buster, de tvende Cariatider for Trongemakket, og en Døbefong, som jeg ønsker at forære til en Kirke i Island. Det giør mig usigeligt ondt, at jeg ei er færdig med Portraitstatuen af Hendes Kongelige Høihed. Jeg har engang begyndt derpaa, men formedelst Sygdom var jeg nødt til at lade den staae ufuldendt, og den er endelig som en Følge deraf falden sammen og vorden ubrugelig. Imidlertid haaber jeg snart igien at begynde paa et Arbeide, der for mig er saa interessant, og hvilket jeg giør mig en Ære af at udføre. Jeg har meddelt Hr Freund den Artikel i Deres Kongelige Høiheds Brev, der angaar ham, og han har sagt mig, at han selv vil have den Ære at svare derpaa. Hr Bissen er flittig, og viser meget Talent i hans Arbeider. Det glæder mig at høre den Fremgang, de to unge Belledhuggere giøre, hvilke Deres Kongelige Høihed i Deres Brev omtaler, det vil vist ikke feile paa en god Fremgang for Kunsten og dens Dyrkere
fremgang

Generel kommentar

Dette er fjerde udkast til brev af 4.2.1827, se kommentarerne til indholdet dér.

Se også referenceartiklerne Thorvaldsens brevskrivningsproces og Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

Arkivplacering
m35 I, nr. 8
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Christian 8.s lån hos Thorvaldsen · Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Portrætbuster, samtidige personer · Portrætstatuen af Caroline Amalie · Portrætstatuer, samtidige personer · Relieffer, kristen mytologi · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsen og Island
Personer
H.W. Bissen · Caroline Amalie · Frederik 6. · Hermann Ernst Freund
Værker
Sidst opdateret 04.11.2016 Print