Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4149 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Senest 4.2.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 4.2.1827.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Femte og sidste udkast til brev af 4.2.1827.

Se original [Translation]

Med stor Fornøielse har jeg underdanigst modtaget Deres Kongelige Høiheds ærede Skrivelse af 25de November, hvoraf jeg seer, det har behaget Hans Majestæt at befale, at en Fregat skal afsendes til Livorno for at afhente en Deel af mine Arbeider: Vær forsikkret, at jeg skal stræbe at benytte denne Leilighed saa godt som muligt. I Marmor vover jeg imidlertid ei at love mere færdigt til at afgaae, end Deres Kongelige Høiheds egen og Deres Gemalindes Buster, de tvende Caryatider for Trongemakket, og en Døbesteen, som jeg ønsker at forære til en Kirke i Island. Det giør mig usigeligt ondt, at jeg ei er færdig med Portraitstatuen af Hendes Kongelige Høihed. Jeg har engang begyndt derpaa, men formedelst Sygdom var jeg nødt til at lade den staae ufuldendt, og den er endelig som en Følge deraf falden sammen og vorden ubrugelig. Imidlertid haaber jeg snart igien at begynde paa et Arbeide, der for mig er saa interessant, og hvilket jeg giør mig en Ære af at udføre. – Jeg har meddelt Hr Freund den Artikel i Deres Kongelige Høiheds Brev, der angaaer ham, og han har sagt mig, at han selv skal have den Ære at svare derpaa. Bissen er flittig, og viser meget Talent i det han producerer. Det glæder mig at høre den Fremgang, de to unge Billedhuggere giøre, hvilke Deres Kongelige Høihed i Deres Brev omtaler, det vil vist ikke feile paa en god Fremgang for Kunsten og dens Dyrkere under en Prindses Bestyrelse der viser saa megen Indsigt og ædel Villie som Deres Kongelige Høihed. Hr Schmidt, der nylig er vendt tilbage fra Neapel, samt har medbragt en smuk Samling af Tegninger, hvilke han der har giort, har jeg tilmeldt Deres Yttring hans Finantser angaaende, som særdeles har glædet ham. – Jeg takker Deres Kongelige Høihed underdanigst for at De en Tid lang har bebyrdet Dem med Bestyrelsen af den mig tilhørende Summa Penge, jeg kunde sikkert ikke finde noget bedre Sted at placere den. Jeg har imidlertid taget mig den Frihed at tilskrive Justitsraad Adler desangaaende, da jeg nu tænker at giøre Brug af denne Summa tilligemed af det Øvrige, jeg har erhvervet mig. Min Hensigt er nemlig at lade støbe et Monument i Bronze, forestillende Seiersgudinden i naturlig Størrelse paa en Triumphvogn trukken af to eller fire Heste. Jeg har desuden mange andre Arbeider, som jeg har udført eller vil udføre i Marmor paa egen Bekostning. Naar jeg hertil lægger min Samling af antike og moderne Kunstsager, der daglig formerer sig, saa haaber jeg istedetfor Penge at efterlade en temmelig udvalgt Samling, hvorved jeg ogsaa efter min Død haaber at virke til det Skiønnes og en ægte Konstdannelses Udbredelse. – Jeg har den Ære med dyb Erkiendtlighed for Deres Kongelige Høiheds mig udviste Velvillie at underskrive mig underdanigst

Generel kommentar

Dette er femte og sidste udkast til brev af 4.2.1827, se kommentarerne til indholdet dér.

Se også referenceartiklerne Thorvaldsens brevskrivningsproces og Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

Arkivplacering
m28, nr. 96
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist NN
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Christian 8.s lån hos Thorvaldsen · Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Pengeudlån og veksler · Portrætbuster, samtidige personer · Portrætstatuen af Caroline Amalie · Portrætstatuer, samtidige personer · Relieffer, kristen mytologi · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsen og Island · Thorvaldsen som kunstsamler · Thorvaldsens hjælpsomhed · Thorvaldsens økonomi
Personer
Johan Gunder Adler · H.W. Bissen · Caroline Amalie · Hermann Ernst Freund · Ole Jørgen Schmidt
Værker
Sidst opdateret 04.11.2016 Print