Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4064 af 10318
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

25.11.1826 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Udtrykker ønsker for, hvilke af Thorvaldsens kunstværker der hjemsendes foråret 1827, samt koordinerende information.

Se original

H. Etatsraad Thorvaldsen! Den Beslutning Hs Majestæt har fattet ad Aare at sende en Fregat ind i Middelhavet til Livorno for at afhente de fra Deres Haand færdige Kunstsager der skulle pryde Kongeborgen og Metropolitankirken foranlediger mig til betimeligen at yttre det Ønske at denne skiønne men sieldne Lejlighed maatte benyttes saa fuldstændigen som mueligt, at nemlig alt hvad der til den Tid kan fuldfærdiges i Marmor maae være til rede at vorde afsendt med Fregatten.
Jeg nævner saaledes isærdeleshed Christus Figuren i Marmor og Frisen Alexanders Indtog, ligeledes i Marmor – Selv ønskede jeg meget at modtage min Gemalindes og min egen Portrait Büste med Skulder og Bryst, saaledes som de forrige Aar oversendte Büster af Kongen og Dronningen, udført i Marmor –
Jeg nævner ligeledes Portrait Statuen af min Gemalinde hvilken kun kunde være i Gibs, men som vilde have usigelig Værd for mig, modelleret af Deres Haand.
Væsentligt er det for hele Expeditionen at vide naar de færdige Kunstsager kunne være færdige til Forsendelse i Livorno og herom ville De saasnart mueligt underrette Slots Commissionen paa det at Tiden naar Fregatten skulde ankomme i Livorno derefter kan fastsættes – Hensigten er hidtil at lade den afgaae saa tidlig at den i Maj kunde ankomme sammesteds, men væsentligst er det at den ej lider Ophold der ved at vente paa sin Ladning.
Academiet venter ved Deres og Freunds Omsorg at de Afstøbninger af Deres Kunstværker som endnu staae tilbage at afsendes befordres til Livorno med samme Lejlighed og oversendes med Fregatten forsaavidt de kunne rummes i samme –
Jeg bærer ingen Tvivl om at Billedhugger Freund jo følger denne vigtige Transport til Livorno og det vilde for ham være den bequemmeste Maade at rejse hiem paa naar han fulgte med Fregatten –
Hvis han nogensinde skulde udføre hans fortienstfulde Composition af den nordiske Mythologie maatte det dog være i Norden og han vil ej glemme at ham her er forbeholden Ansættelse og Attelier, naar han vender tilbage.
Jeg anbefaler Dem gientagende Academiets Artist Bissen som jeg haaber anvender sin Tid vel og gaaer frem paa Kunstens Bane –
Vi have at glæde os ved den Fremgang som tvende unge Billedhuggere giøre, af egen Drift og Genie, da de, som bekiendt, mangle Anviisning i denne Kunst, i det Academiet ikke har nogen Billedhugger blandt dets herværende Professorer; den fortrinligste af disse tvende unge Mænd er Christensen, hvis første Forsøg fuldkommen kunne sættes i Ligning med Bissens, og den anden Krohn der har modelleret en meget smuk academie-Figur i Basrelief for Penge-Præmien –.
Ikke bærer jeg nogen Tvivl om hvor velgiørende og mægtig de Forbilleder af Deres Haand som disse unge Kunstnere have for Øje virke til deres Uddannelse, hvor meget meere vil de vinde ved i Tiden at arbejde under Deres Vejledning. Maatte dette end engang kunne skee i Kiøbenhavn; hvormeget dette er mit Ønske veed De tilfulde –
Architect Schmidts Ansøgning om gientagen Understøttelse vil ved Aarets Slutning blive taget i Betragtning af Directionen for Fonden ad usus publicos og jeg formoder at han kan vente sig nogen Understøttelse derfra.
De ville hilse Freund og de øvrige danske Kunstnere som befinde sig i Rom –
Selv ville De altid H. Etatsraad Thorvaldsen mindes mig som Deres

Kiøbhvn d 25 Novb 1826 velvilligste
Christian Frederik
Generel kommentar

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering
m11 1826, nr. 82
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 293-295, omtalt p. 300.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Kunstakademiet · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Nordisk mytologi · Opfordringer til at komme til Danmark (1820-1838) · Portrætbuster, samtidige personer · Portrætstatuen af Caroline Amalie · Portrætstatuer, samtidige personer · Relieffer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere
Personer
H.W. Bissen · Caroline Amalie · Christen Christensen · Fonden ad usus publicos · Frederik 6. · Hermann Ernst Freund · F.C. Krohn · Kunstakademiet, København · Marie Sophie Frederikke · Ole Jørgen Schmidt · Slotsbygningskommissionen
Værker
Sidst opdateret 03.06.2016 Print