Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4037 af 10246
Afsender Dato Modtager
Johan Gunder Adler [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med utydeligt aftryk.
Poststempler: DANEMARCK PAR HAMBOURG / 14 DECE[MBRE]

25.11.1826 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Hermann Ernst Freund [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur Freund / Sculpteur de S.M. le Roi de / Danemarck à / Rome / attelier du Chev. Thorwaldsen / für[?] Itali[.] Grenz

Resumé

Kunstakademiet i København ønsker flere afstøbninger efter Thorvaldsens kunstværker. De kan hjemsendes med fregat i foråret 1827.

Kjøbenhavn d. 25 Novb 1826

Jeg har, kjæreste Herr Freund, ladet Deres Brev af 22 July saalænge ubesvaret fordi jeg haabede at kunde blive istand til at give Dem nogen Underretning om Deres mythologiske Friise, men man er endnu ikke i det Rene desangaaende. Jeg ved kun, at Deres Tegning har fundet Kjenderes Behaw og at Academiet med Varme har anbefalet Sagen til Slots Commissionen; denne har endnu ikke fattet nogen Beslutning. –
H. Majestæt har resolveret at en Fregat skal afsendes til Middelhavet i næste Aars April eller Maj Maaned for at indtage hvad der af Thorvaldsens Arbeider er færdigt til Slottet. Ved denne Leilighed kunde man maaske faa Thorvaldsens colossale Copernicus, do Hest og Basreliefet til Consalvis Gravmæle hjem til Academiet, men kun af det sidstnævnte Arbeid har A. Afstøbning. Skulde Academiet have Afstøbning af de to første, maatte det vel være en af de Afstøbninger, der allerede ere tagne, thi der existerer jo ingen Form af dem, og at lade en ny Form tage paa Academiets Regning vilde efter Prindsens Mening blive for kostbart. De vil let begribe at man ønsker Afstøbninger af begge de colossale Arbeider og jeg beder Dem derfor lade mig vide om de kunde faaes, uden at lade tage nye Forme, og hvad de omtrent med Casser og Emballage kunne koste thi da vi have Tiden for os, ønsker Prindsen at høre Academiets Mening forend han ordonnerer dem.
Hvad i Almindelighed Afstøbninger af Thorvaldsens Arbeide angaaer, da formener Prindsen at der [er] truffet en bestemt Aftale, efter hvilken Academiet skulde faa Afstøbninger af alle Arbeiderne; jeg erindrer ogsaa at Brøndsted har havt i Commission at arrangere det fornødne i denne Anledning, men jeg veed intet nøiagtigt eller detailleret derom.
Hvad den unge Dalhof angaaer, da har han i sin Tid været anbefalet til det Reiersenske Fonds og har af samme – saavidt vides – faaet nogen Understøttelse. Skulde Academiet kunde gjøre noget for ham, maatte han indkomme med en Ansøgning jo før jo hellere. Prindsen vil da paa bedste Maade tage sig af den.
Jeg beder Dem hilse Thorvaldsen, Thorlacius, vor gode Chiaveri og hvem de ellers møder[?]

Deres Adler

Generel kommentar

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 257, 2º
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Kunstakademiet · Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Gravmæler, relieffer · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Nordisk mytologi · Portrætstatuer, historiske personer
Personer
P.O. Brøndsted · Luigi Chiaveri · Christian 8. · Jørgen Dalhoff · Frederik 6. · Kunstakademiet, København · Slotsbygningskommissionen · Børge Thorlacius · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 03.06.2019 Print