25.11.1826

Afsender

Johan Gunder Adler

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med utydeligt aftryk.
Poststempler: DANEMARCK PAR HAMBOURG / 14 DECE[MBRE]

Modtager

Hermann Ernst Freund

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur Freund / Sculpteur de S.M.I le Roi de / Danemarck à / Rome / attelier du Chev.II Thorwaldsen / für[?] Itali[.] Grenz

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kunstakademiet i København ønsker flere afstøbninger efter Thorvaldsens kunstværker. De kan hjemsendes med fregat i foråret 1827.

Dokument

Kjøbenhavn d. 25 Novb 1826

Jeg har, kjæreste Herr Freund, ladet Deres Brev af 22 JulyIII saalænge ubesvaret fordi jeg haabede at kunde blive istand til at give Dem nogen Underretning om Deres mythologiske FriiseIV, men man er endnu ikke i det ReneV desangaaende. Jeg ved kun, at Deres Tegning har fundet KjenderesVI BehawVII og at AcademietVIII med Varme har anbefalet Sagen til Slots Commissionen;IX denne har endnu ikke fattet nogen Beslutning. –
H. MajestætX har resolveret at en FregatXI skal afsendes til Middelhavet i næste Aars April eller Maj Maaned for at indtage hvad der af Thorvaldsens Arbeider er færdigt til SlottetXII. Ved denne Leilighed kunde man maaske faa Thorvaldsens colossale CopernicusXIII, doXIV HestXV og Basreliefet til Consalvis GravmæleXVI hjem til AcademietXVII, men kun af det sidstnævnte Arbeid har A.XVIII Afstøbning. Skulde Academiet have Afstøbning af de to første, maatte det vel være en af de Afstøbninger, der allerede ere tagne, thi der existerer jo ingen Form af dem, og at lade en ny Form tage paa Academiets Regning vilde efter PrindsensXIX Mening blive for kostbart. De vil let begribe at man ønsker Afstøbninger af begge de colossale Arbeider og jeg beder Dem derfor lade mig vide om de kunde faaes, uden at lade tage nye Forme, og hvad de omtrent med Casser og Emballage kunne koste thi da vi have Tiden for os, ønsker Prindsen at høre Academiets Mening forend han ordonnererXX dem.
Hvad i Almindelighed Afstøbninger af Thorvaldsens Arbeide angaaer, da formener Prindsen at der [er] truffet en bestemt Aftale, efter hvilken Academiet skulde faa Afstøbninger af alle Arbeiderne; jeg erindrer ogsaa at BrøndstedXXI har havt i Commission at arrangere det fornødne i denne Anledning, men jeg veed intet nøiagtigt eller detailleret derom.
Hvad den unge DalhofXXII angaaer, da har han i sin Tid været anbefalet til det Reiersenske FondsXXIII og har af samme – saavidt vides – faaet nogen Understøttelse. Skulde Academiet kunde gjøre noget for ham, maatte han indkomme med en Ansøgning jo før jo hellere. Prindsen vil da paa bedste Maade tage sig af den.
Jeg beder Dem hilse Thorvaldsen, ThorlaciusXXIV, vor gode ChiaveriXXV og hvem de ellers møder[?]XXVI

Deres Adler

Generel kommentar

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 257, 2º

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A113 Nicolaus Copernicus, 1822, inv.nr. A113
A612 Gravmæle over Ercole Consalvi, 1825, inv.nr. A612
A123 Józef Poniatowski, 1826-1827, inv.nr. A123

Kommentarer

 1. Dvs. “Sa Majesté”, Hans Majestæt.

 2. Dvs. “chevalier”. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Dette brev af 22.7.1826 er endnu uidentificeret.

 4. Hermann Ernst Freund, Ragnarokfrisen, 1822-1841, fuldført af H.W. Bissen, Marskaltaffelsal, Christiansborg Slot. Frisen brændte med slottet 1884.
  Læs mere om frisens mange år undervejs i Dansk Biografisk Leksikon.

 5. Dvs. at komme på det rene med, bringe i orden, se betydning 5.4 af adjektivet “ren” i Ordbog over det danske Sprog.

 6. Disse kunstkendere er endnu uidentificerede.

 7. Dvs. behag.

 8. Dvs. Kunstakademiet i København.

 9. Dvs. Slotsbygningskommissionen.

 10. Dvs. Frederik 6.

 11. Det blev dog ikke den i brevet omtalte fregat (Minerva), der hjemtog Thorvaldsens kunst i foråret 1827, men i stedet det danske handelsskib Therese, der alligevel skulle til Tunesien med en såkaldt “presentladning” til beyen af Tunis, Al-Husayn II ibn Mahmud, læs mere herom i referenceartiklerne Barbareskstaterne og Thorvaldsen og Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828.

 12. Dvs. Christiansborg Slot, jf. referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 13. Dvs. Nicolaus Copernicus, 1822, jf. A113.

 14. Dvs. “do.” dvs. “det samme”, dvs. “kolossal”.

 15. Dvs. hesten til rytterstauen af Józef Poniatowski, 1826-1827, jf. A123. Se også A124.

 16. Dvs. Gravmæle over Ercole Consalvi, 1825, jf. A612.

 17. Kunstakademiet havde bestilt en komplet samling af Thorvaldsens kunstværker til dets afstøbningssamling, jf. referenceartiklen Bestillingen til Kunstakademiet. Man havde allerede modtaget en hel del med Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825.

 18. Dvs. Kunstakademiet i København.

 19. Dvs. Christian (8.) Frederik.

 20. Dvs. give befaling eller ordre om, se Ordbog over det danske Sprog.

 21. Den danske arkæolog, filolog og hofagent P.O. Brøndsted.

 22. Den danske modellør og kunsthåndværker Jørgen Dalhoff.

 23. Dvs. Det eller Den Reiersenske Fond, en dansk fond oprettet 1796 ved testamente af Niels Lunde Reiersen (1742-1795). Oprindeligt tjente fonden til “Manufakturvæsenets og Industriens Udvidelse og Forøgelse”, jf. Den store danske.

 24. Den danske filolog Børge Thorlacius.

 25. Dansk konsul i Rom Luigi Chiaveri.

 26. Ordet er ikke ganske sikkert tydet.

Sidst opdateret 03.06.2019