No. 4063 af 10318
Afsender Dato Modtager
C.F. Hansen [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Et mærke efter et rødt laksegl, hvorover der står “Hansen”.

24.11.1826 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. / Hr. Etatsråd Thorwaldsen / Ridder af flere Orden p.p. / à Rom

Resumé

En liste over de kunstværker, som Thorvaldsen mangler at færdiggøre til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot, og som C.F. Hansen håber kan blive hjemsendt med en fregat foråret 1827.

Se original [Translation]

Høystærede Ven;

Efter en lang Taushed vogner ieg endelig en Gang, for at Melde Dem den for mig saa glædelige Tanke, forinden ieg forlader denne Verdens Skueplads, at see Frue Kirke fuldendt, da Kongen har befalet den skal være ferdig om et Aar, og haaber ieg endnu at leve saa længe, Og sendes i denne Andledning, til for Aaret en Fragat til Livorno for at indtage, og gaa lige tilbage med de Sager der af Deres Mesterhaand er forfærdiget til samme der vil tiene til en uskatterlig Prydelse for et af mine betydeligste Arbeider, hvor om tilbage Errindringen af Deres for mig saa smigrende Yttring om samme ved Deres nærværelse hos os, endnu mere har formeret min Lyst til at see den ferdig. Mens De vil gode Herr Etatsraad have i behagelig Errindring, alt hvad der Mangler mig fra Deres Haand, til dette mit og heele Nationens Ønskes opnaaelse, og som ieg er Stolt af at ingen anden har Deel i end De, naar denne Stadens Hoved Kirke reiser sig i sin Pragt, om ikke af Matterielle Kostbarheder, saa dog af Konst – Og nu træder ieg frem med min Liste over alt det som Mangler mig, ef[t]er min Vens gode Løfte. Nemlig først og fremmes Christus Figuren og de 12 Apostler, hvor ønskelig vilde det ey være om første ved Indvielsen af Kirken kunde viise sig i sin fulde Glands, af Marmor, da det vil være forbunden med mange Vanskeligheder, at faa den paa sit Stæd naar Kirken først er i Brug, og Alteret er ferdig – Kongen yttrede nylig for mig om dette, paa ingen maade var muelig ? hvorpaa ieg ey kunde eller turde Svare noget bestemt, ligeledes var Talen om at Apostlerne burde være af Marmor. Her har gaaet det Rygte, at De skulde have yttret det Ønske, at de blev Støbt af Bronce hvor stykket kunde haves for 2000 Frank, dette har ieg draget i tvivl, at kunde være kommet fra Dem, da Broncen aldrig vilde staa i saa ønskelig Harmonie med Kirken, som naar de var af Marmor, og har ieg Aarsag at troe at det er Kongens Ønske, at de Tid efter anden skulde udføres i Marmor, og for det første begyndes med et par. Mens i saa Fald vil det komme an paa om De har Form af dem, for at beholde en Afstøbning der. Hvad Basrelieffen i Frontespidsen betreffer, da var det ønskelig naar den i sin Tid kunde blive af brendt Leer, eller overmaade tyndt Metal da helst vilde Udladningen af det doriske Gesims ey kunde bære den maße af Metal. Har De været saa god kiære Herr Etatsraad, at sørge for de 2de. Candilabre til Alteret ? og har De tænkt noget paa Daaben ? Basrelieffen bag Colonnerne udvendig vil ieg kun Svagt berøre, da Kirken kan tages i Brug uden samme, Entskiøndt den vilde bidrage meget til at forskiønne Portalet, og da den kommer i Tørre kan den gierne være af Stuck – Nu har ieg udkrammet al min nød hvad Kirken angaar. Hvad Slottet betreffer, da ønsker ieg at faa de 2de Cariatider til Thron Gemakket, og hvad der er ferdig af den Store Marmor Basrelief kunde og beqvem komme med ved denne gode Leylighed – De vil vist tænke ieg forlanger vel meget ? Mens De vil som Konstner tillige føle hvor meget det maa være mig Magtpaaligende i mod mit Livets Aften at see denne Kirke ferdig, Prydet med Deres Mesterværker, dette kun kan Oplive mine sidste Dage der i øvrigt ey er saa ganske blide – De vil saa vel fra Slots Commißionen, som fra Kirke Commißionen faa Brev om alt dette, Mens hvor kiært vilde det være mig at see nogle faa Linier fra Deres Haand, hvor i De frit kunde yttre mig Deres Tanker om alt denne Sag betreffende –
Mine Børn og alle øvrige Bekiendtere bede at hilse, og ieg har den Ære at forblive med Sand Hoyagtelse

Kiøbenhavn den 24de November 1826

Deres ganske hengivne

CF Hansen

P:S: I dette Øyeblik faar ieg Slots Commißionens Brev til underskrift og lader mit medfølge. Med næste Post faar De det fra Frue Kirkes Commißionen

Generel kommentar

Dette brev blev sendt til Thorvaldsen sammen med brev af 22.11.1826 fra Slotsbygningskommissionen.
Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering
m11 1826, nr. 81
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 291-293.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Bestillinger, ikke antagne og urealiserede · Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Relieffer, antik mytologi · Relieffer, kristen mytologi · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsens samarbejde med arkitekter · Thorvaldsens værker, fragt af · Thorvaldsens værker, rykkere for
Personer
Frederik 6. · Kirkebygningskommissionen · Slotsbygningskommissionen
Værker
Sidst opdateret 21.05.2019 Print