24.11.1826

Afsender

C.F. Hansen

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Et mærke efter et rødt laksegl, hvorover der står “Hansen”.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. / Hr. Etatsråd Thorwaldsen / Ridder af flere Orden p.p. / à Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

En liste over de kunstværker, som Thorvaldsen mangler at færdiggøre til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot, og som C.F. Hansen håber kan blive hjemsendt med en fregat foråret 1827.

Dokument

Høystærede Ven;

Efter en lang Taushed vogner ieg endelig en Gang, for at Melde Dem den for mig saa glædelige Tanke, forinden ieg forlader denne Verdens SkuepladsI, at see Frue Kirke fuldendtII, da KongenIII har befalet den skal være ferdig om et Aar, og haaber ieg endnu at leve saa længe, Og sendes i denne Andledning, til for AaretIV en FragatV til Livorno for at indtage, og gaa lige tilbage med de Sager der af Deres Mesterhaand er forfærdiget til samme der vil tiene til en uskatterligVI Prydelse for et af mine betydeligste ArbeiderVII, hvor om tilbage Errindringen af Deres for mig saa smigrende Yttring om samme ved Deres nærværelse hos osVIII, endnu mere har formeret min Lyst til at see den ferdig. Mens De vil gode Herr EtatsraadIX have i behagelig Errindring, alt hvad der ManglerX mig fra Deres Haand, til dette mit og heele Nationens Ønskes opnaaelse, og som ieg er Stolt af at ingen anden har Deel i end De, naar denne Stadens Hoved KirkeXI reiser sig i sin Pragt, om ikke af Matterielle Kostbarheder, saa dog af Konst – Og nu træder ieg frem med min Liste over alt det som Mangler mig, ef[t]er min Vens gode LøfteXII. Nemlig først og fremmes Christus FigurenXIII og de 12 ApostlerXIV, hvor ønskelig vilde det ey være om første ved Indvielsen af Kirken kunde viise sig i sin fulde Glands, af MarmorXV, da det vil være forbunden med mange Vanskeligheder, at faa den paa sit Stæd naar Kirken først er i Brug, og Alteret er ferdig – KongenXVI yttrede nylig for mig om dette, paa ingen maade var muelig ? hvorpaa ieg ey kunde eller turde Svare noget bestemt, ligeledes var Talen om at Apostlerne burde være af Marmor. Her har gaaet det Rygte, at De skulde have yttret det Ønske, at de blev Støbt af BronceXVII hvor stykket kunde haves for 2000 Frank, dette har ieg draget i tvivl, at kunde være kommet fra Dem, da Broncen aldrig vilde staa i saa ønskelig Harmonie med Kirken, som naar de var af Marmor, og har ieg Aarsag at troe at det er Kongens Ønske, at de Tid efter anden skulde udføres i Marmor, og for det første begyndes med et par. Mens i saa Fald vil det komme an paa om De har FormXVIII af dem, for at beholde en Afstøbning derXIX. Hvad Basrelieffen i FrontespidsenXX betreffer, da var det ønskelig naar den i sin Tid kunde blive af brendt Leer, eller overmaade tyndt Metal da helst vilde Udladningen af det doriske Gesims ey kunde bære den maße af MetalXXI. Har De været saa god kiære Herr Etatsraad, at sørge for de 2de. Candilabre til AlteretXXII ? og har De tænkt noget paa DaabenXXIII ? BasrelieffenXXIV bag Colonnerne udvendig vil ieg kun Svagt berøre, da Kirken kan tages i Brug uden samme, Entskiøndt den vilde bidrage meget til at forskiønne Portalet, og da den kommer i Tørre kan den gierne være af Stuck – Nu har ieg udkrammet al min nød hvad Kirken angaar. Hvad SlottetXXV betreffer, da ønsker ieg at faa de 2de CariatiderXXVI til Thron Gemakket, og hvad der er ferdig af den Store Marmor BasreliefXXVII kunde og beqvem komme med ved denne gode Leylighed – De vil vist tænke ieg forlanger vel meget ? Mens De vil som Konstner tillige føle hvor meget det maa være mig Magtpaaligende i mod mit Livets Aften at see denne Kirke ferdig, Prydet med Deres Mesterværker, dette kun kan Oplive mine sidste Dage der i øvrigt ey er saa ganske blide – De vil saa vel fra Slots CommißionenXXVIII, som fra Kirke CommißionenXXIX faa BrevXXX om alt dette, Mens hvor kiært vilde det være mig at see nogle faa LinierXXXI fra Deres Haand, hvor i De frit kunde yttre mig Deres Tanker om alt denne Sag betreffende –
Mine Børn og alle øvrige Bekiendtere bede at hilse, og ieg har den Ære at forblive med Sand Hoyagtelse

Kiøbenhavn den 24de November 1826

Deres ganske hengivne

CF Hansen

P:S: I dette Øyeblik faar ieg Slots Commißionens BrevXXXII til underskrift og lader mit medfølge. Med næste Post faar De det fra Frue Kirkes CommißionenXXXIII

Oversættelse af dokument

Esteemed friend,

After a long silence I wake up once, to inform you of the pleasant thought to me, before I leave the scene of this world, to see the Church of Our Lady finished, as the King has ordered it to be finished in a year, and I hope to live as long. Because of this a frigate will be sent to Leghorn in spring to take on board the things and return directly with what has been made by your master hand for the church, and which will serve as inestimable ornament to one of my most important works. The memory of your flattering speech to me about it, when you were here, has still more increased my wish to see it finished. However, dear Sir, you will bear in mind all that is still missing from your hand to secure the fulfilment of my wish and the whole nation’s, and which I am proud that no one but you has a share in when the cathedral of the town rises in its glory, if not of material treasures then artistically. – And now I come forward with my list of all that is missing to me according to the promise of my good friend. Namely the figure of Christ and the 12 Apostles. How desirable it would be if the first mentioned at the consecration of the church could appear in its full glory in marble as it involves many difficulties to get it in place once the church is in use and the altar has been finished – The King recently asked me whether this would not be possible in some way? To which I could not or dared not give a definite answer, there was also talk that the Apostles should be of marble. It has been rumoured that you should have expressed the wish for them to be cast in bronze, where they could be acquired for 2000 Franc apiece. I have challenged that this should have been your wish as the bronzes would never stand in such desirable harmony with the church as they would when they were of marble. And I have reason to believe it to be the King’s wish that little by little they should be executed in marble, initially beginning with a couple. However, in that case it depends on whether you have a cast of them, to keep a cast there. About the bas-relief in the pediment it would be desirable if when time comes it could be of burnt clay or extremely thin metal as otherwise the projection of the Doric cornice would not be able to carry that volume of metal. Have you been so kind, dear Sir to take care of the two candelabra for the altar? And have you thought of [the angel of] baptism? I shall merely devote a few words to the bas-relief behind the exterior colonnades as the church may be taken into use without it, although it would much contribute to the embellishment of the portal and as it will be dry it may be of stucco. I have now come out with all my needs concerning the church. As for the Palace I wish to have the two caryatids for the throne apartment, and what has been finished of the large marble bas-relief might conveniently be included at this good opportunity. – You will certainly think that I demand rather a lot? However, being an artist, you will also realize how important it is to me in my declining years to see this church finished, ornamented by your masterpieces, this can only brighten up my last days, which incidentally are not so mild. You will receive letters about all this from the Building Commission for Christiansborg Palace as well as from the Building Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen. But how dear to me it would be to see a few lines from your hand, in which you speak your open mind about everything concerning this matter. –
My children and all other acquaintances send their regards and I have the honour to remain yours sincerely

CF Hansen

Copenhagen, November 24th 1826

P.S. This moment the letter from the Building Commission for Christiansborg Palace is submitted to me for signature, and I enclose mine. By next post you will get the one from the Building Commission for the Church of Our Lady.

Generel kommentar

Dette brev blev sendt til Thorvaldsen sammen med brev af 22.11.1826 fra Slotsbygningskommissionen.
Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering

m11 1826, nr. 81

Thiele

Gengivet hos Thiele III, p. 291-293.

Emneord

Personer

Værker

A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A86 Peter, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A87
A89 Johannes, Primo 1824 - Senest 1827, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A91
A93 Philip, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A93
A96 Thomas, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A96
A98 Jakob den Ældre, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A98
A99 Bartholomæus, 2.8.1823 - 21.12.1823, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A101
A103 Paulus, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A103
A105 Judas Thaddæus, Ca. 28.3.1842 - 10.4.1842, inv.nr. A105
A108 Andreas, 1.3.1842, inv.nr. A108
A64 En liggende dreng, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A64
A63 En gammel skriftklog, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A63
A62 En mor med sit barn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A62
A61 En søn med sin far, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A61
A60 En ung mand, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A60
A59 Johannes Døberen, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A59
A65 En dreng, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A66
A67 En jæger, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A67
A68 To børn, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sin søn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A70
D828 Kandelaber, inv.nr. D828
A112 Dåbens engel, knælende, Antagelig 1829, inv.nr. A112
A559 Indtoget i Jerusalem, Tidligst september 1839 - Senest november 1839, inv.nr. A559
A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, marts 1812 - juni 1812, inv.nr. A503

Kommentarer

 1. C.F. Hansen, der havde rundet sit halvfjerdsindstyvende år, klager hele fire gange i dette brev over, at han nok snart dør og derfor håber snart at se Thorvaldsens udsmykningsopgaver til sine byggeprojekter færdige:
  1) “forinden ieg forlader denne Verdens Skueplads”
  2) “haaber ieg endnu at leve saa længe”
  3) “i mod mit Livets Aften”
  4) “mine sidste Dage der i øvrigt ey er saa ganske blide”
  Pressionen prellede af på Thorvaldsen, der i brev af 7.2.1827 venskabeligt-drillende svarede igen med ordene:
  ”[Deres skrivelse som] jeg med stor Fornøielse har modtaget, da ieg deraf seer, at De lever frisk og vel”.
  C.F. Hansen levede da også yderligere 19 år, og så både Vor Frue Kirke, Råd- og Domhuset, samt Christiansborg Slot stå færdige.

 2. Efter branden i 1807 genopførte C.F. Hansen Vor Frue Kirke i nyklassicistisk stil i perioden 1811-1829.

 3. Dvs. Frederik 6.

 4. Dvs. foråret.

 5. Det blev dog ikke den i brevet omtalte fregat (Minerva), der hjemtog Thorvaldsens kunst i foråret 1827, men i stedet det danske handelsskib Therese, der alligevel skulle til Tunesien med en såkaldt “presentladning” til beyen af Tunis, Al-Husayn II ibn Mahmud, læs mere herom i referenceartiklerne Barbareskstaterne og Thorvaldsen og Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828.

 6. U-skatterlig, ifølge Ordbog over det danske Sprog i betydningen “uvurderlig; i særdeles høj grad værdifuld, udmærket, fremragende; som er af saa stort værd eller høj værdi, at det (næsten) ikke kan vurderes højt nok”.

 7. Dvs. Vor Frue Kirke, København, se også referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 8. Dvs. Thorvaldsens Danmarksophold 1819-1820.

 9. Thorvaldsen blev udnævnt til “virkelig etatsråd” 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 10. På dette tidspunkt manglede endnu det væsentligste, nemlig Kristus, jf. A82, og de tolv apostle, jf. Peter, A86, Matthæus, A87, Johannes, A89, Jakob den Yngre, A91, Philip, A93, Thomas, A96, Jakob den Ældre, A98, Bartholomæus, A99, Simon Zelotes, A101, Paulus, A103, Judas Thaddæus, A105 og Andreas, A108.

 11. Vor Frue Kirke skulle fungere som såkaldt “Metropolitankirke”, dvs. den kirke i hovedstaden, hvor ikke bare almindelige gudstjenester, men også de for statens vigtigste religiøse højtider skulle afholdes. Metropolitankirken var der, hvor “metropolitten”, dvs. biskoppen, prædikede, jf. Kirkebygningskommissionen: Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn, Før og Efter Branden i Aaret 1807, København 1818, p. 4.

 12. Dvs. Thorvaldsens løfte. Kirkebygningskommissionen og Thorvaldsen indgik på et møde i København en aftale om, at Thorvaldsen skulle udføre de tolv apostle såvel som Kristus til Vor Frue Kirke. Se brev af 20.5.1820 fra Kirkebygningskommissionen til Thorvaldsen.

 13. Kristus, jf. A82.

 14. De tolv apostle, jf. Peter, A86, Matthæus, A87, Johannes, A89, Jakob den Yngre, A91, Philip, A93, Thomas, A96, Jakob den Ældre, A98, Bartholomæus, A99, Simon Zelotes, A101, Paulus, A103, Judas Thaddæus, A105 og Andreas, A108.

 15. Kristus i marmor blev først opstillet i Vor Frue Kirke foråret 1839. Frem til da stod opstillet gipsafstøbninger af Kristus og de tolv apostle.

 16. Dvs. Frederik 6.

 17. Thorvaldsen ønskede aldrig at udføre apostlene i bronze. Derimod ønskede han, at udendørs-skulpturgruppen til kirkens trekantgavl, Johannes Døberens prædiken, jf. En liggende dreng, A64, En gammel skriftklog, A63, En mor med sin søn, A62, En søn med sin far, A61, En ung mand, A60, Johannes Døberen, A59, En dreng, A65, En farisæer, A66, En jæger, A67, To børn, A68, En mor med sit barn, A69, En hyrde, A70, blev udført i det vejrbestandige materiale bronze, jf. brev af 7.2.1827.

 18. Dvs. en afstøbningsform.

 19. “Der”, dvs. i værkstedet i Rom. Thorvaldsen beholdt selv originalmodellerne, som marmorversionerne senere blev hugget efter, og han afsendte gipsafstøbninger af Kristus og de tolv apostle til Vor Frue Kirke med hjemsendelsen 1828.

 20. Dette kunstværk til kirkens frontispice eller trekantgavl, Johannes Døberens prædiken, jf. A64, A63, A62, A61, A60, A59, A65, A66, A67, A68, A69, A70, blev ikke udført som et relief, men som en række af fritstående skulpturer.

 21. Thorvaldsen forklarer i brev af 7.2.1827, at skulpturgruppen til kirkens trekantgavl, sagtens kan udføres i det tunge, men vejrbestandige materiale bronze, da figurerne kan hæftes til væggen med stænger i stedet for at skulle stå og tynge på gesimsen. Prisen vil være næsten den samme som i brændt ler.

 22. Thorvaldsen havde modtaget bestilling på to kandelabre i marmor. Disse skulle flankere Kristus-figuren. Det blev dog ikke Thorvaldsen, men i stedet den tyske arkitekt G.F. Hetsch, der i samarbejde med den danske bronzestøber Jørgen Dalhoff, 1828 udførte, ikke to, men fire store kandelabre i bronze til alteret i Vor Frue Kirke, jf. D828.

 23. Dvs. Dåbens engel knælende, jf. A112.

 24. Indtoget i Jerusalem, jf. A559, placeret bag søjlefronten over hovedindgangen til Vor Frue Kirke.

 25. Dvs. Christiansborg Slot, som C.F. Hansen opførte i perioden 1803-1828, se også referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 26. Karyatider, marmorversioner, jf. A55 og A56, tronsalen, Christiansborg Slot. Gik til grunde ved slottets brand i 1884.

 27. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, 1818-1834, A831 til A850. Gik delvist til grunde ved slottets brand i 1884.

 28. Dvs. Slotsbygningskommissionen.

 29. Dvs. Kirkebygningskommissionen.

 30. Jf.:
 31. Jf. brev af 7.2.1827 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.

 32. Jf. brev af 22.11.1826 fra Slotsbygningskommissionen til Thorvaldsen.

 33. Jf. brev af 28.11.1826 fra Kirkebygningskommissionen til Thorvaldsen.

Sidst opdateret 21.05.2019