Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4039 af 10246
Afsender Dato Modtager
Kirkebygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med et L og et uidentificeret motiv.

28.11.1826 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Cavallier Alberto Thovaldsen / Scultore celebre / Palazzo Tomaso, Via Sistina / a / Roma
Tilskrift: Til / Hr Etatsraad og Professor Thorvaldsen / Ridder af Dannebrog og af Jern-/Krone Ordenen
Poststempel: DANNEMARCK PAR HAMBOURG

Resumé

Udtrykker store forventninger til skulpturerne til Vor Frue Kirke og ønsker samtidig oplysninger om, hvor meget det vil koste Thorvaldsen at indpakke og afsende kunstværkerne fra Rom til Livorno i forbindelse med den planlagte hjemsendelse foråret 1827.

Se original

Naar Hr. Etatsraaden modtager disse Linier, vil De efter al Formodning allerede have erholdt Brev fra Commissionen for Christiansborg Slot hvilket Brev med sidste Post herfra er afgaaet.
Det vil have underrettet Dem om, at Hans Majestæt Kongen allernaadigst har befalet, at i næste Aar skal udsendes en Fregat til at afhente fra Livorno de af Hr: Etatsraaden forfærdigede Kunstsager, som ere bestemte til Christiansborg Slot og til Frue Kirke her i Staden, og at denne Fregat skal være færdig til herfra at afgaae ved Fartens Aabning.
Med ovenmeldte Brev fra Slots Bygnings Commissionen fulgte tillige et Brev fra mig undertegnede Hansen, hvori jeg yttrede mig om det Specielle, som kunde angaae Kunstarbeiderne for Frue Kirke.
Undertegnede Commission, som ved denne Leilighed med Høiagtelse tilbyder Hr: Etatsraaden sin venskabeligste Hilsen, har til Indholdet af ovenmeldte tvende Breve dette at tilføie, at den paa det Bedste anbefaler Kirkens Sag med Hensyn til de for den bestemte Kunstarbeider til Deres Omhu og Forsorg, og glæder sig ved at kunne see den Tid imøde, da Kirken, som nu er istand til at modtage og prydes med de Skatte, som fra Deres Mesterhaand kunne ventes, derved vil blive et Mindesmærke baade for Deres sjældne Kunst og for Deres ædle Iver til at tænke og virke for Fædrenelandet og dets Ære.
Man er forvisset om, at ligesom Kirken vil have sine Hovedprydelser fra Deres Mesterhaand alene, saa vil den ogsaa blive i Norden et værdigt Minde om Deres udmærkede vidtomfattende Talenter.
I Henseende til Omkostningerne, som De formoder at kunne medgaae til Indpakning og Forsendelse til Livorno af de for Kirken bestemte Kunstsager, saavelsom hvad angaaer anden Pengesag disse Kunstsager vedkommende, da udbeder Commissionen sig Hr: Etatsraadens Yttring i behageligt Svar jo før jo hellere, paa det at man her ved Anviisning eller paa anden Maade kan foranstalte det Fornødne.
Commissionen for Frue Kirkes Gjenopbyggelse den 28 Novbr. 1826.

Malling CF Hansen Lassen

Generel kommentar

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering
m11 1826, nr. 83
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 293.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsens værker, fragt af
Personer
Frederik 6. · C.F. Hansen · Caspar Friderich Lassen · Ove Malling · Slotsbygningskommissionen
Værker
Sidst opdateret 27.04.2015 Print