Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4073 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

9.12.1826 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Johan Gunder Adler [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Velbaarne Hr Justitsraad Adler
Udskrift: A Monsieur / Monsieur Adler Conseiller de Justice, Secretaire de S.A.R, le Prince Chret[ie]n Frederic de Danemarc a Copenhague par Hambourg] [Papiret itu i navnet Chretien]

Resumé

Opsigelse af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Frederik optog hos Thorvaldsen, jf. gældsbevis af 1.4.1821.

[Translation]

Rom d 9de December 1826

Velbaaren Hr. Justitsraad!

Jeg har med fornøielse modtaget Deres Skrivelse af 17de October sidstleden, hvori De oversender mig en Anviisning paa 225 Scudi som Renter for et halvt Aar af Hans Kongelige Høihed Prindsens Obligation, hvilke 225 Scudi jeg iligemaade har modtaget og afskrevet paa Obligationen.

Min Hovedbeskiæftigelse for Øieblikket er et stort Arbeide, saa hvilket ieg ikke blot vil anvende min Tid, men ogsaa, ihvor kostbart det end vil blive, har i Sinde at anv[ende] den formue jeg hidindtil har samlet mig. Arbeidet er en Seiersgudinde paa en med 2 Heste forspendte Triomfvogn hvilken jeg agter paa min egen Bekostning at lade støbe i Bronze i overnaturlig størrelse. Da saaledes Contanter hvert Øeblik er mig nødvendige og jeg fra alle Sider inddrager mit Udestaaende, tør jeg bede Deres Velbaarenhed anmode H.K.H. om at sætte mig istand til efterhaanden, naar mine Udgifter fordre det, at kunne disponere over Obligationens paalydende Sum 9000 Scudi, hvilke jeg saaledes, naturligviis med 3 Maaneders Varsel fra dette Brevs Modtagelse af, ønskede at blive sat i Besiddelse af. De mig sidst tilsendte Renter ville saaledes være de sidste og Rentbetalingen med dem være ophørt; ligesom mit Ønske er, at Huset Torlonia maa blive befuldmægtiget til at udbetale mig naar min øeblikkelige Trang gjør det nødvendigt. –

I det jeg beder Deres Velbaarenhed underrette H.K.H. Prindsen herom tør jeg tillige anmode Dem om at tilskrive mig et Par Ord om dette Brevs Modtagelse, ligesom og om at overbringe Deres Kongelige Høiheder Prindsens og Prindsessens min underdanigste Hilsen.

Deres Velbaarenheds
ærbødige og hengivne
Albert Thorvaldsen

Generel kommentar

Der findes et udkast til dette brev. Indholdsmæssigt er der ikke nævneværdige forskelle bortset fra visse høflighedsformularer, der ikke ses i udkastet.
Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Arkivplacering
Rigsarkivet, J.G. Adlers privatarkiv, Breve fra andre.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Thiele III, p. 325.
Emneord
Bronzestøbning · Christian 8.s lån hos Thorvaldsen · Pengeudlån og veksler · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens økonomi
Personer
Caroline Amalie · Christian 8. · Giovanni Raimondo Torlonia
Værker
Sidst opdateret 08.06.2017 Print