Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4043 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Senest 9.12.1826 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 9.12.1826.

Johan Gunder Adler [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Udkast til brev af 9.12.1826.

Se original [Translation]

Velbaaren Hr. Justitsraad!

Jeg har modtaget Deres Skrivelse af 17de October sidstleden, hvori De oversender mig en Anviisning paa 225 Scudi som Renter for et halvt Aar af H.K.H. Prindsens Obligation, hvilke 225 Scudi jeg iligemaade har modtaget og afskrevet efter Deres Ønske afskrevet paa Obligationen.
Min Hovedbeskiæftigelse for Øieblikket er et stort Arbeide, paa hvilket ieg ikke blot vil anvende min Tid, men ogsaa, ihvor kostbart det end vil blive, har i Sind at anvende den Formue, jeg hidindtil har samlet mig. Arbeidet er en Seiersgudinde paa en med 2 Heste forspændt Vogn, hvilken jeg agter paa min egen Bekostning at lade støbe i Bronze. Da saaledes Contanter hvert Øeblik ere mig nødvendige og jeg fra alle Sider inddrager mit Udestaaende, tør jeg bede Deres Velbaarenhed anmode H.K.H. om at sætte mig istand til efterhaanden, naar mine Udgifter fordre det, at kunne disponere over Obligationens paalydende Sum 9000 Scudi, hvilke jeg saaledes, naturligviis med 3 Maaneders Varsel, enten fra i dag af eller fra dette Brevs Modtagelsesdag af, ønsker at blive sat i Besiddelse af. De mig sidst tilsendte Renter ville saaledes være de sidste og Rentebetalingen med dem være ophørt; ligesom mit Ønske er, at Huset Torlonia maa blive befuldmægtiget til at udbetale mig de 9000 Scudi naar min øieblikkelige Trang gjør det nødvendigt. –
I det jeg beder Deres Velbaarenhed underrette H.K.H. Prindsen herom tør jeg tillige anmode Dem om at tilskrive mig et Par Ord om dette Brevs Modtagelse, ligesom og om at overbringe D.K.H. Prindsens [og] Prindsessens min underdanigste Hilsen.

Generel kommentar

Dette er et udkast til brev af 9.12.1826, se kommentarerne til indholdet dér. Det afsendte brev rummer lidt flere høflighedsformularer end dette udkast, men derudover er indholdet det samme.
Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Arkivplacering
m28, nr. 95
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist NN
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Christian 8.s lån hos Thorvaldsen · Pengeudlån og veksler · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens økonomi
Personer
Caroline Amalie · Christian 8. · Giovanni Raimondo Torlonia
Sidst opdateret 09.09.2016 Print