The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4043 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Senest 9.12.1826 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 9.12.1826.

Johan Gunder Adler [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Draft letter dated 9.12.1826.

See Original [Translation]

Velbaaren Hr. Justitsraad!

Jeg har modtaget Deres Skrivelse af 17de October sidstleden, hvori De oversender mig en Anviisning paa 225 Scudi som Renter for et halvt Aar af H.K.H. Prindsens Obligation, hvilke 225 Scudi jeg iligemaade har modtaget og afskrevet efter Deres Ønske afskrevet paa Obligationen.
Min Hovedbeskiæftigelse for Øieblikket er et stort Arbeide, paa hvilket ieg ikke blot vil anvende min Tid, men ogsaa, ihvor kostbart det end vil blive, har i Sind at anvende den Formue, jeg hidindtil har samlet mig. Arbeidet er en Seiersgudinde paa en med 2 Heste forspændt Vogn, hvilken jeg agter paa min egen Bekostning at lade støbe i Bronze. Da saaledes Contanter hvert Øeblik ere mig nødvendige og jeg fra alle Sider inddrager mit Udestaaende, tør jeg bede Deres Velbaarenhed anmode H.K.H. om at sætte mig istand til efterhaanden, naar mine Udgifter fordre det, at kunne disponere over Obligationens paalydende Sum 9000 Scudi, hvilke jeg saaledes, naturligviis med 3 Maaneders Varsel, enten fra i dag af eller fra dette Brevs Modtagelsesdag af, ønsker at blive sat i Besiddelse af. De mig sidst tilsendte Renter ville saaledes være de sidste og Rentebetalingen med dem være ophørt; ligesom mit Ønske er, at Huset Torlonia maa blive befuldmægtiget til at udbetale mig de 9000 Scudi naar min øieblikkelige Trang gjør det nødvendigt. –
I det jeg beder Deres Velbaarenhed underrette H.K.H. Prindsen herom tør jeg tillige anmode Dem om at tilskrive mig et Par Ord om dette Brevs Modtagelse, ligesom og om at overbringe D.K.H. Prindsens [og] Prindsessens min underdanigste Hilsen.

General Comment

This is a draft of the letter dated 9.12.1826, see the comments on the contents there. The final letter contains a few more polite phrases than this draft, but otherwise the contents are the same.
See the related article Christian 8.’s Loan from Thorvaldsen.

Archival Reference
m28, nr. 95
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis NN
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Christian 8.'s Loan at Interest · Loans and Bills of Exchange · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Caroline Amalie · Christian 8. · Giovanni Raimondo Torlonia
Last updated 09.09.2016 Print