19.10.1805

Afsender

Nicolai Abildgaard

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Abildgaard udtrykker sin forståelse for, at Thorvaldsen bliver i Rom indtil videre, men nævner også, at en stilling og bolig står klar i København. Thorvaldsen vil snart modtage en ordre på to statuer. Abildgaard har sørget for betalingen af de kasser, Thorvaldsen har sendt til København. Han takker for busterne af Homer, A751, og Rafael, A752. Thorvaldsens øvrige buster er ikke blevet solgt. Enken til Jacob Baden er villig til at betale 200 rigsdaler for sin mands buste, A863. Abildgaard har hjulpet Thorvaldsen’s far.
Nederst i brevet har Thorvaldsen tilføjet en liste over Theodor van der Ropps bestilling.

Dokument

Kiøbenhavn 19de Oct 1805.

Gode Ven!
Deres Brev af 28de JuliI modtog ieg med forrige Post, det har altsaa varen 2 Maaneder underveysII, men ligemeget, det var mig icke mindre kiærkommen og det skal alletider være mig en inderlig fornøyelse at erfare det gaar Dem vel, og det har voren mig en sand glæde at kunde biedrage lidet dertil. at De bliver i RomIII saa længe De der har noget at bestille, finder ieg ganske naturligt, men da ieg altid seer hen i tiden, tænkte ieg det icke var af veyen om De havde et tilflugt stedIV i paakommende tilfælde. lever De bliver De gammel, det var og muligt at krigens uroeligheder kunde drive Dem fra Rom, og det største uhæld der nu kan hænde Dem er at have frie Boelig og 400 rd aarligV at leve af. det er icke meget men trang til det nødtoftige er De sikret for. De vil nu snart faa ordre at giøre to figurer i heroisk Større[lse]VI.
De skrev mig forrige Aar at De havde trucken paa mig 44 piaster 62 1/2 baj.VII og ieg belavede mig derpaa, men ingen har indfunden sig med nogen anviisning imidlertid for at faa denne Sag avgiort har Justitsraad FrischVIII paataget sig at betale disse Penge til Her UlrichIX i Livorno, saa De kan ansee den sag som avgiortX. idag indfandt sig hos mig en vis Kiøbmand Rabe HolmXI i denne anledning, og ieg svarede ham, at Pengene vare betalte, dette kunde han skrive Her Ulrich til.
Den omskrevne PortefeulleXII har ieg erfaret med megen møye var hos Frue BrunXIII, men ieg har icke seet den, om bogen med kobbereXIV ved ieg icke noget om, men hvad hun havde, har hun sagt mig at have avleveret til Her WestXV. Tak for Homer og RaphaelXVI, men da disse buster har kostet Dem Penge foruden Deres Arbeide, saa vil ieg bede De vil antage hvad ieg har betalt i Livorno, som en liden erstatning for Deres udlægXVII. Hvad de øvrige bysterXVIII angaar, da staar de endnu alle hos mig untagen Grev BernstorffsXIX som ieg strax sendte til Grev ReventlowXX, hvor det endnu staar, hvor flere fik det at [se] end hos mig. ney ney min kiære ven, man er icke begiærlig efter konstsagerXXI her, ieg har ladet dem slæbe til og fra KronprindsenXXII, og alle fornemme have seet dem hos mig, men ingen har til denne Dag spurgt hvad de skulde koste. ieg har talt med Prof: Jacob Badens EnkeXXIII, og Hun er villig at betale Dem 200 rd Dansk courant for hendes Mands BusteXXIV i Marmor, skulde De finde at De icke hermed var betalt for Deres Arbeide kan De lade det beroe.
Hvad Deres FaderXXV angaar, da er hans tilstand nu icke mere saa trænge som den har voren, icke fordi han er kommen i VartovXXVI da han der ekeXXVII har mere end 3 MkXXVIII ugentlig, men da ieg har bragt hans ting i ordenXXIX kan han nu Hielpe sig med mindre, og hvad ieg fremdeles kan giøre for ham skal ieg giøre med fornøyelse. her har De nu et BrevXXX fra ham som han har bedet mig besørge. fra SergellXXXI skal ieg hilse Dem, han er ret glad at De er bleven til den Mand han ventede.
Lev nu vel og vær vis paa at ieg skal icke forbigaae nogen leilighed der kunde komme Dem til gavn, og troe ieg er uforandret

Deres
Ven
Abildgaard

P.S. Hils alle, som vil Hilses fra mig


[Med Thorvaldsens hånd og med blyant f.n. på arket følgende listeXXXII:]

ApolloXXXIII
ArianaXXXIV
MelpomeneXXXV
HomerXXXVI
CicenroXXXVII
SaphoXXXVIII
VenusXXXIX
JupitterXL
il Baso[xx]boXLI
VenusXLII
60
60
50
60
50
50
40
100
550 3/2
550 400

Oversættelse af dokument

Copenhagen, October 19th 1805

Good friend,
I received your letter of July 28th in the last mail, so it has taken 2 months to get here. Nevertheless it was not less dear to me and it will always be a deep pleasure to me to learn that you are happy, and it has been a true pleasure to me to be able to contribute a little. I find it quite natural that you stay in Rome as long as you have something to do, but as I always look ahead, I thought that it would not be a bad idea for you to have a refuge, if it should be needed. If you live you will become old, it might also be possible that the turmoil of the war would make you leave Rome, and the biggest misfortune that might happen to you is to have a free residence and 400 rd annually to live on. It is not much, but you are protected from need of necessities. You will soon receive a commission of two figures larger than life.
You wrote to me last year that you had drawn from me 44 piaster 62½ bajocchi and I prepared myself for it. However, to close the matter Counsellor Frisch has accepted to pay this money to Mr Ulrich in Livorno, so you may regard this matter as settled. A certain businessman Rabe Holm presented himself at my home today about this matter and I answered him that the money had been paid, he could write this to Mr Ulrich.
I have learned with much difficulty that the mentioned portfolio was at Mrs Brun’s place, but I have not seen it, I know nothing about the book with copper engravings, but all she had, she has told me, she has given up to Mr West. Thank you for Homer and Raphael, but as these busts have cost you money besides your work, I will ask you to accept what I have paid in Livorno as a small compensation for your expenses. As for the other busts they are all still at my place except for the one of Count Bernstorff, Which I immediately sent to Count Reventlow, where it still is, where more people would see it than at my place. No, no, my dear friend people are not eager for objects of art here, I have had the busts dragged to and from the Crown Prince, and all distinguished people have seen them at my place, but nobody to this date has asked what they cost. I have talked to professor Baden’s widow and she is prepared to pay you 200rd Danish currency for the bust of her husband in marble, if you should find that by this you have not been paid for your work, you may leave it.
Concerning your father, his situation is no longer as hard as it used to be, not because he has moved to Vartov as he has no more than 3 Marks a week, but as I have now got his matters in order, he can now make do with less and what I can still do for him, I shall do with pleasure. Enclosed is a letter from him, which he has asked me to send. Kind regards to you from Sergell, he is rather pleased that you have become the man he expected you to.
Take care of yourself and be assured that I shall not disregard any opportunity to benefit you, believe I am still

Your
Friend
Abildgaard

P.S. Give my regards to those who would like it.


[in Thorvaldsen’s hand and in pencil at the bottom of the sheet is the following list:]

Apollo
Ariadne
Melpomene
Homer
Cicero
Sapho
Venus
Jupiter
Bas-relief
Venus
60
60
50
60
50
50
40
100
550 3/2
550 400


[Translated by Karen Husum]

Arkivplacering

m1 1805, nr. 28

Thiele

Gengivet hos Thiele II, p. 41-43, bortset fra listen for neden.

Emneord

Personer

Værker

A759 Agrippa, 1799-1800, inv.nr. A759
A760 Cicero, 1799-1800, inv.nr. A760
A761 Cicero, 1799-1800, inv.nr. A761
A752 Rafael, 1800, inv.nr. A752
A225 Tyge Rothe, 1797, inv.nr. A225
A208 A.P. Bernstorff, 1797, inv.nr. A208
A751 Homer, 1799, inv.nr. A751
A863 Jacob Baden, 1806, inv.nr. A863
A853 Venus med æblet, 1813-1816, inv.nr. A853
A489 Briseis og Achilleus, 1865, inv.nr. A489

Kommentarer

 1. Thorvaldsens brev af 28.7.1805.

 2. Selvom brevets to måneders rejse fra Rom til København var langvarig, var det dog ikke været helt usædvanligt med så lange postbefordringstider fra Syd- til Nordeuropa, se referenceartiklen herom.

 3. Abildgaard spurgte i sit brev af 31.1.1805, hvor længe Thorvaldsen havde planlagt at blive i Rom. Billedhuggeren svarede, at han ikke havde tænkt at gøre sit ophold permanent, men at arbejde indtil videre opholdt ham, se brev af 28.7.1805.
  Om Thorvaldsens forlængede ophold i Rom, se Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804.

 4. Dvs. det professorat i billedhuggerkunst på Kunstakademiet i København, som Thorvaldsen var blevet udnævnt til 7.6.1805.
  Abildgaard havde allerede i januar 1805 i egenskab af Kunstakademiets direktør lagt planer om at lade Thorvaldsen overtage det professorat, der ville blive ledigt, når Andreas Weidenhaupt døde, se brev af 31.1.1805.
  Om Abildgaards spil for at sikre Thorvaldsen denne stilling, se Thiele II, p. 18-19. Hans handlemåde vakte i øvrigt nogen animositet blandt kunstnerne på Kunstakademiet, se brev af 18.6.1805 fra C.F. Stanley til C.F.F. Stanley og Thiele II, p. 41.

 5. De 400 rigsdaler og friboligen på Charlottenborg fulgte med stillingen som professor. Udbetalingen af lønnen ville dog først træde i kraft, når Thorvaldsen vendte tilbage til København, se betingelserne for professoratet i brev af 15.6.1805 fra Kunstakademiet til Thorvaldsen.

 6. Dvs. to statuer i overnaturlig størrelse.
  Selvom det ikke fremgår klart, hvilke to figurer Abildgaard hentyder til her, må der være tale om to statuer til enten Christiansborg Slot eller Københavns ny Råd- og Domhus. Begge bygninger tegnet af C.F. Hansen.
  Abildgaard havde tidligere ladet Thorvaldsen vide, at man i København havde talt om at give ham udsmykningsopgaver til Christiansborg, se brev af 17.1.1804.
  C.F. Hansen afgav imidlertid ikke sin bestilling til de to bygninger før 31.12.1806. De eneste to statuer, der nævnes her, skulle forestille “de 2de første Lovgivere, Solon og Lücurgus” til Råd- og Domhusets facade.
  Det kunne være disse to aldrig realiserede figurer, som Abildgaard her hentyder til, men det er bestemt også muligt, at Thorvaldsen i 1805 var på tale som ophavsmand til “to figurer i heroisk Størrelse” til Christiansborg. Hansen skiftede nemlig mening mht. Thorvaldsens andel i Christianborgs udsmykning undervejs: I bestillingsbrevet af 31.12.1806 bad Hansen ikke om statuer af Thorvaldsen til Christiansborg, men i 1804 var billedhuggeren på tale til fire kolossalstatuer til slottets facade, se brev af 28.12.1804 og referenceartiklen om Bestillingen til Christiansborg.

 7. Piaster er en møntenhed, der svarer omtrent til den mere gængse romerske møntenhed scudo; baj. står for bajocchi, som var en skillemønt i Kirkestaten. 1 bajocco = 1/100 af en scudo, se også referenceartiklen om møntenheder.
  Det nævnte beløb svarede til transportudgifterne fra Rom til Livorno af de kasser, Thorvaldsen sendte til København i 1800-02, se Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.
  Abildgaard er imidlertid ret upræcis i sin gengivelse af sagen: Thorvaldsen havde allerede 20.3.1802 bedt Abildgaard refundere transportudgifterne til den danske konsul i Livorno, J.C. Ulrich – og nedennævnte københavnske købmand Peter Rabeholm havde allerede indfundet sig i 1803 hos Abildgaard og forgæves udbedt sig betalingen på Ulrichs vegne, se brev af 18.4.1803 fra J.C. Ulrich til Thorvaldsen.
  Det synes altså ikke korrekt, som Abildgaard skriver i det følgende, at han ikke var blevet kontaktet af nogen med en regning. Og havde han fulgt Thorvaldsens oprindelige anmodning, skulle han endda af egen drift have refunderet beløbet.

 8. Sandsynligvis den danske handelsmand H.M. Frisch.

 9. Den danske konsul i Livorno, J.C. Ulrich.

 10. Sagen var dog ikke umiddelbart afgjort. Thorvaldsen fik først besked fra Ulrich 28.7.1806 om, at Frisch havde indbetalt en del af transportudgifterne 14.2.1806. Thorvaldsen måtte da refundere Ulrich resten af hans udlæg.

 11. Den danske handelsmand Peter Rabeholm. Rabeholm var netop den mand, der iflg. brev af 18.4.1803 fra J.C. Ulrich til Thorvaldsen allerede én gang forgæves havde forsøgt at inddrive fragtomkostningerne hos Abildgaard. I brev af 6.1.1806 fra J.C. Ulrich til Thorvaldsen skrev Ulrich, at han havde fået besked på fra sin kontakt i København, antagelig igen Rabeholm, at Abildgaard endnu en gang nægtede at betale fordringen. En del af beløbet blev dog betalt til Ulrich 14.2.1806, jf. kommentaren ovenfor.

 12. Dvs. en mappe, jf. Portefeuille i Ordbog over det danske Sprog. Mappen indeholdt kobberstik, men kendes ikke. Thorvaldsen havde spurgt efter den i sit brev af 6.8.1804 og Abildgaard havde svaret 31.1.1805, at han ikke kendte noget til sagen.
  Mappen blev sendt i en af de kasser, der blev fragtet med fregatten Triton fra Livorno til København 1802, og var omtalt i Thorvaldsens brev af 4.4.1800.
  Mappen var ved en fejltagelse blevet overdraget til Friedrich Münter, men var tiltænkt Jørgen West.
  West nævner i brev af 11.3.1803, at han på det tidspunkt ikke havde modtaget noget fra Thorvaldsen.

 13. Den danske forfatter Friederike Brun.

 14. Et bind med landskabsraderinger, som Thorvaldsen efterspurgte i sit brev af 6.8.1804, og som han havde sendt til Danmark via Frederik Obelitz og Jens Schumacher.
  Bindet er p.t. er uidentificeret.

 15. Thorvaldsens gode ven, den danske tømrer Jørgen West.

 16. Thorvaldsens marmorbuster af Homer, A751, og Rafael, A752, som han i brev af 28.7.1805 skænkede til Abildgaard som tak for hans støtte.

 17. Thorvaldsen må sandsynligvis have undret sig noget over denne flothed fra Abildgaards side, eftersom billedhuggeren mente, at Kunstakademiet / Abildgaard skulle betale for hjemsendelsen af de ovennævnte kasser.

 18. Dvs. de buster, der var blevet sendt hjem fra Rom i to omgange. Det drejede sig om Thorvaldsens buster af Tyge Rothe, A225, Agrippa, A759, Cicero, A760 og A761.

 19. Thorvaldsens buste af A.P. Bernstorff (Brahetrolleborg, jf. A208).

 20. Den danske statsminister Christian Ditlev Reventlow.

 21. Abildgaards vurdering af kunstlivet i Danmark var, som det fremgår, ikke optimistisk, se også referenceartiklen om Thorvaldsens forbliven i Rom.

 22. Kronprins Frederik (6.). Abildgaard fortalte allerede i brev af 17.1.1804, at busterne var blevet opstillet hos kronprinsen.

 23. Dvs. Sophie Louise Charlotte Baden, f. Klenow (1740-1824), der havde været gift med den danske sprogforsker Jacob Baden.

 24. Thorvaldsens buste af Jacob Baden, A863. De 200 rigsdaler courant, som nævnes som betaling for busten, svarede til det beløb, Thorvaldsen havde udbedt sig i brev af 28.7.1805. Se evt. referenceartiklen om møntenheder.

 25. Dvs. Gotskalk Thorvaldsen.

 26. Gotskalk Thorvaldsens kår var så ringe, at han var blevet indlemmet i Vartov-stiftelsen, se referenceartiklen herom.

 27. Dvs. ikke.

 28. Dvs. mark, se evt. referenceartiklen om møntenheder.

 29. Se faderens brev af 20.10.1805, hvor det omtales, hvad Abildgaard gjorde for faderen.

 30. Se brevet af 20.10.1805.

 31. Den svenske billedhugger Johan Tobias Sergel. Som det fremgår af det følgende mødte Thorvaldsen og Sergel hinanden i al fald i 1794 i København, mens Thorvaldsen arbejdede for Abildgaard på Amalienborg, se i øvrigt Sergels biografi for en munter anekdote om mødet mellem de to.

 32. Listen opregner den kurlandske adelsmand Theodor von der Ropps endelige bestilling af værker hos Thorvaldsen 1804-1805. Ud for hvert værk er prisen angivet i romerske scudi.
  Se mere i referenceartiklen om Ropps bestilling.

 33. Dvs. en kopi af hovedet af statuen Apollo Belvedere i Vatikan-museet i Rom, se Ropps bestilling.

 34. Dvs. en kopi af Bacchus i det kapitolinske museum – på bestillingstidspunktet betragtet som en Ariadne, se Ropps bestilling.

 35. Dvs. en kopi af hovedet af statuen Melpomene i Vatikan-museet i Rom, se Ropps bestilling.

 36. Dvs. en kopi af en buste af Homer på Museo Archeologico Nazionale, Napoli. Thorvaldsen havde allerede i 1799 fremstillet en marmorkopi af denne buste, A751, se Ropps bestilling.

 37. Dvs. den ordblinde Thorvaldsens stavning af Cicero – en bustekopi af Cicero i det kapitolinske museum i Rom. Thorvaldsen havde tidligere, i 1799-1800, fremstillet to marmorkopier af dette værk, A760 & A761, se Ropps bestilling.

 38. Dvs. en kopi af en buste, der på bestillingstidspunkt blev regnet for antik buste af Sapfo. Forlægget er ikke identificeret idag, se Ropps bestilling.

 39. Dvs. en kopi af hovedet af statuen Venus af Medici, på Uffizierne i Firenze, se Ropps bestilling.

 40. Dvs. en kopi af Jupiter/Zeus fra Otricoli i Museo Pio Clemente i Vatikanet. Se mere i referenceartiklen om Ropps bestilling.

 41. Dvs. bassorelievo, som er identisk med den første marmorversion af relieffet Briseis og Achilleus (jf. A489), se mere i referenceartiklen om Ropps bestilling.

 42. En tidlig udgave af statuen Venus (jf. A853), se mere i referenceartiklen om Ropps bestilling.

Sidst opdateret 12.02.2018