No. 384 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Montenero

6.8.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Nicolai Abildgaard [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thorvaldsen fortæller, at han har været alvorligt syg. Han beder Abildgaard godkende, at han i dennes navn hæver penge til betaling for transporten af de kasser, han har sendt til København. Han spørger, om Abildgaard vil tage sig af de pakker, han også har sendt. Busten af Mathias Saxtorph, A899, vil snart være færdig. Thorvaldsen rejser til marmorbruddene i Carrara sammen med Herman Schubart. Han har modtaget flere værkbestillinger. Han takker for Abildgaards vedvarende støtte.

[Translation]

Montenero d 6 agust 1804

Gode Herr Justiceraad!

Enskiøndt jeg i lang Tid ikke har haft den Ære at bekomme Brev fra Justiceraaden, saa har jeg dog med Fornøelse erfaret af Hr Wallech og Horenbech, at De befinder Dem frisk og vel, som altid vil glæde mig at høre. Jeg kand ey beskrive alt det jeg har lidt i en Sygdom som næsten et helt Aar har holdt mig uden at see ende paa at Leve elle Død, De vil let kunde forestille Dem Hr Justiceraad i end saadan Tilstand min Forfatning i et fremmet Land og uden anden Resource end at tage Penge paa de Arbeyder som jeg haver forpligtet mig at udføre, som har netrykket min Hümeur endnu mere; indtil jeg har haft den Lykke at giøre Bekjenskab med vor Minister Kammerherr v Schubart som har giordt alt for mig, hvad en ædel og Retskaffen Mand kand giøre for sit Medmenneske jeg er paa hans Lysted i Toscana og befinder mig meget bedre. Ved min Nerverelse i Livorno har jeg erfaret hos den danske Cunsulo Ulrich at han endnu ikke er betaldt for mine Kasser som han har besørget til Kiøbenhavn, han var næsten opbragt imod mig, og havde været det meget mere dersom Baron Schubart ikke alt forud havde forsikret ham at han ingen Frygt skulde have for hans udleg. Jeg tør altsaa smigre mig at De vil have den Godhed for mig at medvirke til denne Sags Afgiørelse, og for at hæve alt mulig vidtløftighed fra paa Deres Side tager jeg mig den Frihed at foreslaa Justiceraaden at tillade mig at jeg trækker i sædvanlig Stiil a to Maaneder dato, en Vexel paa Justiceraaden, til fordel for Hr Consul Ulrich i Livorno; som kan aftrækkes af de for mig solgt[e] Buster, jeg er ves paa at Academiet ikke forlanger at [jeg] skal betal de Kasser med mit Arbeyde som jeg efter min Indstrux har skikket Samme. Vil Hr Justiceraaden ogsaa bevise mig den Tienest at modtage en stor Portefeuille med Kobedstykker som er kommen til Professor Münter addressen derpaa er til Hr West. den samme adresse som er paa endel af de Pakker Justiceraaden er saa god at forvare for mig, jeg har heller ikke hørt noget om en Bog med Raderte Landskaber som De Herer Obelitz og Schumacher toge med sig for mig til Kiøbenhavn. Kunde Justiceraaden ogsaa modtage den saa var det mig usigelig kiært. Hr Doctor Schel beder jeg flitigst hilset, hans hos mig bestilte Buste skal snart blive færdig. [H]Vis Just[ic]eraaden ikke kiender de omtalte Hr Obelitz og Schumacher saa kand H. Docter Schel give Dem efteretning da han har giordt Rejsen til Rom med Dem. Jeg anvender min Tid her paa d[e]tte yndige Sted saa godt som muligt. Den sunde Luft og Kammerherre Schubarts venskabelige Omsorg for mig har havt særdeles god Virkning paa min Sundhed, og om faae Dage agter Kammeherren at giøre en Tour med mig til Carara for der at see de berømte Marmor Gruber, og at sætte mig derved i Forbindelse med de Menesker som sælger det bedste Marmor. Adskellig Fremmede har bestilt nogle Arbeyder hos mig hvilket Justiceraaden vil erfare af mit Brev til Academiet, hvilket vist ikke vil fortryde paa at jeg har taget mig Arbeyder paa, da dets Hensigt er at jeg skal danne mig og blive en Konstner, som er Hensigtten hvorfor jeg har nød et Academiets Stipendium. Jeg føler dybt at jeg er denne Bistand de Fortskridte jeg har giordt i Konsten skyldig; og føler endnu dybere at jeg har Justiceraaden[s] Godhed at takke derfor, Hvad ivrigere Ønsker kunde jeg derfor have end Vedligeholdelsen af samme? og jeg kand ikke slutte mit Brev uden at anbefale mig i Justiceraadens Vedvarende Venskab, som vil bidrage til at opmuntre mig, som jeg er overbeviist om at De vil stedse tage Venskabelig Andel i Skiæbnen af Deres

ærbødigste forbundne
B. Thorvaldsen

Generel kommentar

Der foreligger tre brevudkast, der alle på en eller anden måde er forarbejder til nærværende afsendte brev. To af udkastene har næsten samme ordlyd som hhv. første 2/3 og sidste 1/3 af det afsendte brev. Det tredje brevudkast afviger på flere punkter i forhold til nærværende brev, og udkastet må derfor anses at være det første kendte i brevskrivningsprocessen.
Da Herman Schubart skrev det første udkast til dette brev, må det antages, at han også hjalp Thorvaldsen med skrivningen af dette.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 238-240.
Emneord
En fri mand. Thorvaldsens forbliven i Rom · Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802 · Indkøb af marmor · Kunstakademiet, stipendium · Montenero · Mæcenvirksomhed · Portrætbuster, samtidige personer · Saxtorphs buste · Thorvaldsens helbred · Thorvaldsens rejser i Italien · Thorvaldsens sygdom 1803-04 · Thorvaldsens værker, fragt af · Thorvaldsens økonomi
Personer
Christian Hornbech · Friedrich Münter · Frederik Obelitz · Poul Scheel · Herman Schubart · Jens Schumacher · J.C. Ulrich · Arnold Wallick · Jørgen West
Værker
Sidst opdateret 15.06.2015 Print