No. 389 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Montenero

6.8.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevudkastet er udateret, men det er forlæg til det afsendte brev af 6.8.1804.

Nicolai Abildgaard [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Andet udkast til brev: Thorvaldsen fortæller, at han rejser til marmorbruddene i Carrara sammen med Herman Schubart. Han har modtaget flere værkbestillinger. Han takker for Abildgaards vedvarende støtte.

Se original [Translation]

F Hav den Godhed at tale med Dem om bevidste Bog. Jeg anvender min Tiid her paa dette yndige Sted saa godt som mueligt, og om faae Dage agter Kammerherren at giøre en Tour med mig til Carara for der at see de berømte Marmor Gruber, og at sætte mig derved i Forbindelse med de Menesker som sælge det bedste Marmor til Statuer og Grupper. Adskillige Fremmede Herrer og Damer have bestilt nogle hos mig hvilket Justiceraaden vil erfare af mit Brev til Accademiet, hvilket vist ikke vil fortryde paa at jeg har taget mig Arbeyde paa, for Fremmede, da Dets Hensigt er at jeg skal danne mig, og blive en Konstner den Naade og Bevaagenhed værdig som Accademiet har beviist mig medens jeg nød Dets Stipendium. Jeg føler dybt at jeg er denne Bistand de Fortskridt som jeg har giort i Konsten skyldig; og jeg føler endnu dybere at jeg har Justiceraadens Godhed at takke derfor. Hvad ivrigere Ønske kunde jeg derfor have end Vedligeholdelsen af samme? og jeg kand ikke slutte mit Brev uden at anbefale mig i Justiceraadens stedsevarende Venskab, som vil bidrage til at opmuntre min Iver for Konsten, og at giøre mig værdig til Sammes Bevaagenhed.
Den sunde Luft i Montenr og Kammerherre Schubarts venskabelige Omsorg for mig har havt en særdeles god Virkning paa min Sundhed, og nu vil jeg begynde med fordobbelte Kræfter paa de bestilte Arbeyder, overbeviist om at Justiceraaden vil stedse tage venskabelig Andeel i Skiæbnen af hans

ærbødigste Forbunden
Thorwaldsen

Generel kommentar

Kommentarerne til dette brevudkast kan findes i det afsendte brev af 6.8.1804, bortset fra det ene sted, hvor indholdet er et andet.
Dette brevudkast er et af tre til det afsendte brev. Da ordlyden i store træk er identisk med den sidste 1/3 af det afsendte brev, repræsenterer brevudkastet et senere stadium i brevskrivningsprocessen end det tidligst kendte udkast.
Udkastet er skrevet af Herman Schubart.

Arkivplacering
m28, nr. 24
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist Herman Schubart
Thiele
Ikke afskrevet af Thiele, men det afsendte brev er gengivet i Thiele I, p. 238-240.
Emneord
Indkøb af marmor · Kunstakademiet, stipendium · Montenero · Mæcenvirksomhed · Thorvaldsens rejser i Italien · Thorvaldsens sygdom 1803-04
Personer
Herman Schubart
Sidst opdateret 29.06.2015 Print