No. 382 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Montenero

6.8.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevudkastet er udateret, men det er forlæg til det afsendte brev af 6.8.1804.

Nicolai Abildgaard [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Første udkast til brev: Thorvaldsen fortæller, hvor nedslået han blev over Abildgaards meddelelse om moderens død. Konsul Ulrich i Livorno har været stærkt opbragt over ikke at have fået refunderet sit udlæg for transporten af de kasser, Thorvaldsen har sendt til København. Han beder Abildgaard godkende, at han i dennes navn hæver penge til at dække Ulrichs udlæg.
Han beder Abildgaard om at udlevere en af de hjemsendte kasser til Charlotte Schimmelmann.

Se original [Translation]

P. M.

Jeg har i sin Tid imodtaget det Brev som Deres Vel: har beæret mig med, og hvis Indhold var desto smertefuldere for mig, da jeg paa engang, og uden at være derom i nogen Maade forekommet maatte erfare min elskede Moders Død. De meddeelte mig denne sørgelige Nyhed i faae Ord, og Gud veed hvor smertefult det var for mig. Imidlertiid er jeg fuldkommen overbeviist om at Deres Vel: ikke troede at nedslaae mig i den Grad ved de faa Linier De tilskrev mig. Siden har De havt den Godhed at lade mig ved Hr Walick giøre et Budskab, hvis Indhold jeg troer med egen Pen at burde besvare.
Da jeg efter den mig fra Accademiet givne Instruktion sendte nogle Stykker af mit Arbejde hiem, maatte jeg være overbeviist om at dets ædle Forstander ey kunde eller vilde lade transporten med flere Omkostninger falde mig til Byrde, da jeg med største Sparsomhed maatte søge mit Udkomme i et fremmed Land af det mig bevilgede Stipendium. Vor Danske Consul i Livorno som besørgede disse Forsendinger giorde de dertil henhørende Udlæg, for hvilkes Afbetaling han paadrog en af Hans Correspondentere i Kiøbenhavn at forlange Erstattelse hos Deres Velbaarenhed i Følge min derom giordte Anmodning. Men De troede ikke at kiende Sagens Samenhæng og gav Hr Wallick Paadrag at erkyndige sig derom. Imidlertiid var et Aar henløbet og Consulen som stoed i Forskud mistænkte mig for at have givet ham Anvisning paa en Person af hvilken jeg intet havde at fordre. Dette fik jeg nu at høre ved min Nærværelse i Livorno og det krænkede mig ikke lidet. Jeg undskyldte mig paa det bedste ved Misforstaaelse og forpligtede mig til paa nyt at bringe Sagen i Erindring.
Jeg tør altsaa smigre mig af at De som saa lang tid var min Velyndere og Foresadte vil foranstalte denne Sags Afgiørelse, og for at hæve alt muelig Vidtløftighed paa Deres Side, tager jeg mig den ærbødige Frihed at foreslaae Deres Vel: om De vil have det Yndest for mig at meddeele mig tillige Beløbet af de for min Regning solgte Büster, og lægge den Summe til den allerede indsendte Regning, over hvis Nøyagtighed ingen Tvivl kand være, og da at tillade mig at jeg trækker i sædvanlig Stiil à to Maaneder Dato en Vexel paa Deres Velbaarenhed for den hele Summa til Fordeel for Herr Consul Ulrich i Livorno.
Fremdeles maae jeg tage mig den Frihed at bede Dem om, at ville tilstille min Velynderinde Frue Grevinde Schimelmann den Kiste med Kaabere og andre Konstsager som tilhøre mig, og af hvilke jeg har tilbudt min ædle Ven Herr Kammerherre Schubart Bruget til de to unge Damer som Grevinden opdrager.
Jeg har nyelig tilskrevet Accademiet i hvis Yndest saavelsom i Deres Vel:s jeg med største Hengivenhed anbefaler mig.

Generel kommentar

Dette brevudkast er ét af tre til det afsendte brev af 6.8.1804. I modsætning til de to øvrige udkast adskiller ordlyden sig i høj grad fra det afsendte brev, hvorfor dette udkast sandsynligvis repræsenterer et tidligere eller det tidligste stadium i brevskrivningsprocessen.
Udkastet er – i modsætning til de senere – helt og holdent skrevet af Herman Schubart på hans karakteristiske, svagt lyseblå konceptark. Der er endda flere tegn på, at udkastet kunne være skrevet uden Thorvaldsens medvirken. For det første er tonen meget mere kontant end i det afsendte brev. For det andet forekommer der i dette udkast træk, som Thorvaldsen ellers ikke benyttede i sine breve til Abildgaard: Brevet indledes med et P.M. / dvs. pro memoria, der afspejler en formel brevskrivningsnorm, som diplomaten Schubart kendte fra officielle skrivelser, men som Thorvaldsen ikke brugte over for sin lærer; desuden tiltales Abildgaard flere steder med Deres Vel[baarenhed] – en høflighedsfrase, Thorvaldsen heller aldrig anvendte i sine breve til sin lærer. Disse tegn peger på, at Schubart var ophavsmand til dette udkast, samt at Thorvaldsen dernæst foretog de nødvendige justeringer i de senere egenhændige udkast og det afsendte brev, antagelig fordi tonen har været for skarp.

Arkivplacering
m28, nr. 23
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist Herman Schubart
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 227-229.
Emneord
Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802 · Kopiering efter antikken · Kunstakademiet, stipendium · Portrætbuster, historiske personer · Portrætbuster, samtidige personer · Thorvaldsens forældre · Thorvaldsens værker, fragt af · Thorvaldsens økonomi
Personer
Charlotte Schimmelmann · Louise Schimmelmann · Herman Schubart · Karen Thorvaldsen · J.C. Ulrich · Arnold Wallick
Sidst opdateret 02.06.2015 Print