No. 383 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Montenero

6.8.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af konceptet, men er baseret på indholdet (der omtaler Thorvaldsens opholdssted), på andre daterede breve af denne dato, (se eksempelvis brev af 6.8.1804 til Nicolai Abildgaard og til Anna Maria Uhden af 6.8.1804, der peger på en samlet forsendelse af breve af denne dato) samt på Lunds svarbrev af 11.8.1804 (der vidner om, at Thorvaldsens brev er ankommet til Rom i hvert fald to dage før denne dato, da han i brevet skriver, at han i to dage på Thorvaldsens opfordring har forsøgt at træffe Camillo Landini). Hvis brevet fra Thorvaldsen blev afsendt 6.8.1804 virker det sandsynligt, at det har nået Lund i Rom den 9.8.1804, hvorefter han efter to dages forgæves søgen efter Landini skriver svarbrevet af 11.8.1804. Yderligere skriver Anna Maria Uhden i brev af 10.8.1804, at hun har modtaget et brev fra Thorvaldsen af “Sigre Luigi”, hvilket sandsynligvis vil sige Lund, se brevets kommentar herom for yderligere argumentation herfor. Thorvaldsen har således sendt sine romerske breve samlet (i hvert fald brevene til Lund, Landini og Uhden).

J.L. Lund [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Thorvaldsen takker for brev og hjælp ved økonomiske mellemværender. Han beder samtidig Lund om ikke at udbetale flere penge til nogen på hans vegne. Han anmoder Lund om se efter sit værksted og lade ham vide, hvordan det skrider frem med arbejdet på busten af Adam Gottlob Detlef Moltke, A212, og en kopi efter en antik buste af Homer. Thorvaldsen fortæller, at han har modelleret Herman og Jacqueline Schubarts buster, hhv. A718 og A719, at han vil besøge marmorbruddene i Carrara, og at han ikke forventer at være tilbage i Rom før begyndelsen af oktober samme år.

Se original [Translation]

Med meget fornøelse har jeg imodtaget Deres Brev da jeg deraf seer De befinder Dem frisk og vel og at De tillige bliver endnu to Aar i Rom som glæder mig ret inderlig. Tak skal De have for den udlagte summa, De maa lade det blive derved for det første. Sigr Landini haaber ieg vil svare mig paa mit medfølgende Brev, ieg ønskede De vilde være af den Godhed og see lidt efter hvor vit han er med Grev Moltkes Buste, om Hr Kauffmann har begyndt paa Homers Buste, og saa meget som muligt see efter om der ikke er kommen noget tilskadte i mit Værstedt – mit ophold her er ret behagelig, jeg har modellert i Byste vor gode Baron Schubart, og han[s] Kones Buste har ieg begyndt paa i Dag. Derefter giør jeg en liden Rejse med Hr Schubart til Carar saa ieg troer ikke at komme til Rom føren først i den anden m[aane]d. Naar De har lit Tid tilovers giør mig den tieneste og skriv mig et par Ord til. De vil derved glæde mig usigelig lev nu vel og hils alle gode Venner fra

Din T

[Herunder tilføjet som tilsyneladende ubetydelige penneprøver:]
Som ikke kan kan
m[nu?] tal[til?] som

[Vendt 180o i fht. ovenstående, delvist med blyant, delvist med blæk og delvist oveni hinanden, dele heraf ulæseligt:]

[Med blæk, øverst:]
Vil De være saa god og
Tak skal De have for de[n] udlagte Summa, lad det nu bliv[e] derved[ ]for det første

[Delvist herunder med blyant:]
Tak skal De have for den udlagte summa, jeg beder at lade det blive derved, Landini untagen
Landini er den enste enest som jeg ønskede at vide erfare om han kan arbejde nok endnu for en maanet

[Herunder med blæk over blyant:]
Tak skal De have for den udlagte Summa, og jeg beder Dem at lade det blive for det første derved. [Herover tilføjet:] ikke at give mere
Vil De bevise mig den tieneste og see imellem lidt efter met verk[sted]
har Tid tel overs

[herefter følger nedenfor med blyant, som fortsættelse af ovenstående med blæk:]
Landini er avanseret med Grev Moltke Buste og Kauffmann med Homeros og om han har meget andet og Arbejde [xxxxx = igang??] ikke [xxxx] kan haa[be?] at være i Rom føren først i vilkommende Maaned da og

Generel kommentar

Papiret har været revet over på tværs og er efterfølgende restaureret.
Recto findes udkast til Anna Maria Uhden af 6.8.1804.

Konceptet til Lund dokumenterer sammen med den øvrige korrespondance de to kolleger imellem denne sommer, at Lund tog sig af Thorvaldsens forretninger under hans lange fravær. De mange småudkast på arket, der bygger op til udformningen af det endelige brevudkast viser tydeligt Thorvaldsens besvær med hurtigt og flydende at formulere sig skriftligt, for mere herom se evt. artiklen om Thorvaldsens tale- og skriftsprog og emneordet Thorvaldsens ringe skrivelyst.

Arkivplacering
m28, nr. 125
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Delvist trykt hos Thiele I, p. 241-242.
Emneord
Brevkultur · Kopiering efter antikken · Portrætbuster, historiske personer · Portrætbuster, samtidige personer · Regninger til Thorvaldsen · Takkebreve fra Thorvaldsen · Thorvaldsens assistenter · Thorvaldsens værker, uden for Thorvaldsens Museum · Thorvaldsens værkstedspraksis
Personer
Peter Kauffmann · Camillo Landini · Adam Gottlob Detlef Moltke · Herman Schubart · Jacqueline Schubart
Værker
Sidst opdateret 08.06.2015 Print