No. 394 af 10318
Afsender Dato Modtager
J.L. Lund [+]

Afsendersted

Rom

11.8.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Montenero

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Lund takker for brev og glæder sig til at gense Thorvaldsen i Rom. Han beretter, at han har gjort som Thorvaldsen anmodede ham om: tilset hans værksted og rykket billedhuggerne Camillo Landini (vedr. busten af Adam Gottlob Detlef Moltke, A212) og Peter Kauffmann (vedr. kopieringen af en antik Homerbuste). Han meddeler, at Johan Bülov har indgivet bestilling på en kopi efter en antik buste og sender hilsner fra kobberstikkeren J.F. Clemens. Friederike Brun har sendt gaver til sine venner i Rom, men kassen er ikke nået frem, og Lund beder Thorvaldsen undersøge, om den er ankommet til Livorno. Anna Maria Uhden lader hilse, og Lund medsender to breve fra hhv. Uhden og Landini. Han anmoder Thorvaldsen om at købe seks halsklæder til sig i Livorno.

Se original [Translation]

Rom den 11de Augusti 1804.

Kiere Ven.

Deres Brev og de gode Efterretninger fra Dem har jeg imodtaget med inderlig Glæde, og jeg haaber at see Dem frisk og vel ved Deres Tilbagekomst til Rom. Deres Comissioner har jeg udrettet med den største Noyagtighed, og vil strax give Dem effterretning derom. For det første Deres Værkstedt, er saa meget jeg kan see i en god Tilstandt, som De forlod det. Grev Moltkes Büste er ikke meget avancert, jeg har været to gange i dag der for at tale med Landini men har ikke truffen ham saasom han har sendt mig vedfølgende Brev, har han vist selv skreven Dem Aarsagen hvorfor han ikke har arbeidet derpaa men jeg skal skynde paa ham. Kaufman har af det Stykke Marmor hvorudaf han har villet giøre Homers Byste, giort en anden, som De ogsaa har bestillt hos ham, fordi han har funden nogen feil i Marmoren. han søger imidlertid at finde et andet Stykke, til Homers Byste.
Jeg har ogsaa faaet en Comission til Dem fra Geheimeraad v Bülow i Fynen, som ønsker at De vilde lade giøre en Copie efter en antik Byste, vi skal tale derom naar De kommer tilbage. Hr Clemens har opdraget mig, at hilse Dem meget.
Frue Brun har tænkt paa hendes gode Venner i Rom, hun har sendt en Casse med Porcellan, og Thee med et Skib til Italien, og iblandt andet, har hun ogsaa giort os den Aere, at sende et Pund Thee som skal deeles imellem os to. Baron Brown, har opdraget mig, at bede Dem, om De ikke kunde erfare af vores Consul i Livorno, om denne Casse maaskee er kommet til Livorno, og ifald den er der har De nok den Godhed, at tage den imod, og sende til Rom. Reinhart og den gode Keller har ogsaa deel i en Casse.
Dersom De havde Leilighed, at kunde lade kiøbe for mig i Livorno et halv Dussin meget fine store Halskleder vilde De giøre mig en stor Tieneste her er de for dyrt, det har Tid til De kommer tilbage. Sig. Anna Maria, har givet mig medfølgende Brev, og har anbefalet sig, at bede Dem, at skrive mere flitig end De har giort hidintil, det vil fornoie mig meget, om De opfylder hendes Ønske, som ogsaa er mit. Med den største Fornoielse skal jeg udrette Deres Comission. Jeg arbeider med Magt paa mit Malerie, og haaber at see det anlagt, til Ende af den næste Maaned. Med samme Post skriver jeg til Hr Baron Schubart, der er ret lykkelig at kunde tilbringe nogen Tid i saadan et behagelig Selskab, og paa saadan et fordeelagtig Sted for Deres Helbred, jeg haaber vi skal see de gode Følger deraf ved Deres Tilbagekomst. Lev vel gode Ven, og lad mig see at De skriver snart til Deres   L. Lund

Undskyld mig at jeg har skreven i saadan en Hast. De vil have Umage at læse det.

Generel kommentar

Brevet var svar på Thorvaldsens brev af 6.8.1804, som han havde sendt til Lund fra sit ophold på Montenero juli-september 1804. Brevet blev angiveligt sendt sammen med et brev fra Lund til baron Herman Schubart og Anna Maria Uhdens brev til Thorvaldsen af 10.8.1804, hvilket forklarer den manglende udskrift på brevet.
Drejet 90o i forhold til teksten ses på papirets sidste side i vandmærke en stående løve på en lav sokkel. Tilsvarende ses også på Lunds brev af 13.7.1804.

Arkivplacering
m1 1804, nr. 16
Thiele
Delvist gengivet hos Thiele I, p. 242-242.
Emneord
Brevkultur · Forsvundne breve · Forsvundne værker af Thorvaldsen · Gaver til Thorvaldsen, kunsthåndværk · Gaver til Thorvaldsen, viktualier · Indkøb ved Thorvaldsen udbedes · Kopiering efter antikken · Kunstnermiljøet i Rom · Portrætbuster, historiske personer · Portrætbuster, samtidige personer · Ropps bestilling 1804-05 · Svarbrev fra Thorvaldsen udbedes · Thorvaldsens assistenter · Thorvaldsens helbred · Thorvaldsens hjælpsomhed · Thorvaldsens kvinder · Thorvaldsens sygdom 1803-04 · Thorvaldsens værkstedspraksis
Personer
Baron Brown · Friederike Brun · Johan Bülow · J.F. Clemens · Peter Kauffmann · Heinrich Keller · Camillo Landini · Johann Christian Reinhart · Herman Schubart · Anna Maria Uhden · J.C. Ulrich
Værker
Sidst opdateret 04.12.2017 Print