11.8.1804

Afsender

J.L. Lund

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Montenero

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Lund takker for brev og glæder sig til at gense Thorvaldsen i Rom. Han beretter, at han har gjort som Thorvaldsen anmodede ham om: tilset hans værksted og rykket billedhuggerne Camillo Landini (vedr. busten af Adam Gottlob Detlef Moltke, A212) og Peter Kauffmann (vedr. kopieringen af en antik Homerbuste). Han meddeler, at Johan Bülov har indgivet bestilling på en kopi efter en antik buste og sender hilsner fra kobberstikkeren J.F. Clemens. Friederike Brun har sendt gaver til sine venner i Rom, men kassen er ikke nået frem, og Lund beder Thorvaldsen undersøge, om den er ankommet til Livorno. Anna Maria Uhden lader hilse, og Lund medsender to breve fra hhv. Uhden og Landini. Han anmoder Thorvaldsen om at købe seks halsklæder til sig i Livorno.

Dokument

Rom den 11de Augusti 1804.

Kiere Ven.

Deres BrevI og de gode Efterretninger fra Dem har jeg imodtaget med inderlig Glæde, og jeg haaber at see Dem frisk og velII ved Deres Tilbagekomst til RomIII. Deres ComissionerIV har jeg udrettet med den største Noyagtighed, og vil strax give Dem effterretning derom. For det første Deres Værkstedt, er saa meget jeg kan see i en god Tilstandt, som De forlod det. Grev Moltkes BüsteV er ikke meget avancert, jeg har været to gange i dag der for at tale med LandiniVI men har ikke truffen ham saasom han har sendt mig vedfølgende BrevVII, har han vist selv skreven Dem Aarsagen hvorfor han ikke har arbeidet derpaa men jeg skal skynde paa ham. KaufmanVIII har af det Stykke Marmor hvorudaf han har villet giøre Homers BysteIX, giort en andenX, som De ogsaa har bestillt hos ham, fordi han har funden nogen feil i Marmoren. han søger imidlertid at finde et andet Stykke, til Homers Byste.
Jeg har ogsaa faaet en Comission til Dem fra Geheimeraad v BülowXI i Fynen, som ønsker at De vilde lade giøre en Copie efter en antik BysteXII, vi skal tale derom naar De kommer tilbage. Hr ClemensXIII har opdraget mig, at hilse Dem meget.
Frue BrunXIV har tænkt paa hendes gode Venner i RomXV, hun har sendt en Casse med Porcellan, og TheeXVI med et Skib til Italien, og iblandt andet, har hun ogsaa giort os den Aere, at sende et Pund Thee som skal deeles imellem os to. Baron BrownXVII, har opdragetXVIII mig, at bede Dem, om De ikke kunde erfare af vores ConsulXIX i Livorno, om denne Casse maaskee er kommet til Livorno, og ifald den er der har De nok den Godhed, at tage den imod, og sende til Rom. ReinhartXX og den gode KellerXXI har ogsaa deel i en Casse.
Dersom De havde Leilighed, at kunde lade kiøbe for mig i Livorno et halv Dussin meget fine store HalsklederXXII vilde De giøre mig en stor Tieneste her er de for dyrt, det har Tid til De kommer tilbage. Sig. Anna MariaXXIII, har givet mig medfølgende BrevXXIV, og har anbefalet sig, at bede Dem, at skrive mere flitig end De har giort hidintilXXV, det vil fornoie mig meget, om De opfylder hendes Ønske, som ogsaa er mit. Med den største Fornoielse skal jeg udrette Deres ComissionXXVI. Jeg arbeider med MagtXXVII paa mit MalerieXXVIII, og haaber at see det anlagt, til Ende af den næste Maaned. Med samme Post skriver jeg til Hr Baron SchubartXXIX, der er ret lykkelig at kunde tilbringe nogen Tid i saadan et behagelig Selskab, og paa saadan et fordeelagtig Sted for Deres HelbredXXX, jeg haaber vi skal see de gode Følger deraf ved Deres TilbagekomstXXXI. Lev vel gode Ven, og lad mig see at De skriver snartXXXII til Deres   L. Lund

Undskyld mig at jeg har skreven i saadan en Hast. De vil have UmageXXXIII at læse det.

Oversættelse af dokument

Rome, August 11th 1804

Dear friend,

I have received your letter and the good news from you with sincere joy and I hope to see you in good health when you return to Rome. I have carried out your commissions with great care and will now inform you about them. Firstly your studio is as far as I can see in good condition, as when you left it. The bust for Count Moltke has not progressed much, twice today I have been there to talk to Landini, but did not see him and he has sent me the enclosed letter, I think he himself has written why he has not worked at it but I shall hurry him. Kaufman has from the piece of marble of which he wanted to make Homer’s bust, made a different one, which you have also commissioned from him, because he discovered some flaws in the marble, however he wants to find another piece for Homer’s bust. I have also had a commission for you from v. Bülow, titular Privy Councillor from Funen, who wishes you to have a copy made of an antique bust, we shall talk about it, when you return. Mr Clemens begs me to give you his sincere regards.
Madam Brun has thought warmly of her good friends in Rome, she has sent a crate with china and tea by ship to Italy and among other things she has also given us the pleasure to send a pound of tea which is to be shared between the two of us. Baron Brown has enjoined me to ask you if you could learn from our consul in Leghorn if this crate may have arrived at Leghorn and if it is there, will you please receive it and send it to Rome. Reinhart and the good Keller also have part in a crate.
If you had opportunity to buy for me in Leghorn half a dozen very elegant, large neckcloths you would do me a great favour, here they are too expensive, it can wait until you return. Signora Anna Maria has given me the enclosed letter and asks you to write more diligently than you have done so far, I shall be very pleased if you fulfil her wish, which is also mine. I shall carry out your commission with the greatest pleasure, I work with all my might at my painting and I hope to see it laid out at the end of next month. With the same post I write to Baron Schubart, who is quite happy to spend some time in such a pleasant company and in such a convenient place for your health, I hope we shall see the good results from it when you return. All the best, good friend, and write soon to your   L. Lund

Excuse me for writing in such haste. You will have some trouble reading it.


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Brevet var svar på Thorvaldsens brev af 6.8.1804, som han havde sendt til Lund fra sit ophold på Montenero juli-september 1804. Brevet blev angiveligt sendt sammen med et brev fra Lund til baron Herman Schubart og Anna Maria Uhdens brev til Thorvaldsen af 10.8.1804, hvilket forklarer den manglende udskrift på brevet.
Drejet 90o i forhold til teksten ses på papirets sidste side i vandmærke en stående løve på en lav sokkel. Tilsvarende ses også på Lunds brev af 13.7.1804.

Arkivplacering

m1 1804, nr. 16

Thiele

Delvist gengivet hos Thiele I, p. 242-242.

Emneord

Personer

Værker

A212 Adam Gottlob Detlef Moltke, november 1803 - januar 1804, inv.nr. A212
A751 Homer, 1799, inv.nr. A751

Kommentarer

 1. Thorvaldsens brev af 6.8.1804, hvortil kun konceptet er bevaret.

 2. Thorvaldsen havde skrantet siden 1803, og opholdet på Montenero var derfor primært ment som et rekreationsophold for Thorvaldsen. Se evt. referenceartikel om Thorvaldsens sygdom 1803-04.

 3. Thorvaldsen rejste fra Livorno med kurs mod Rom den 25.9.1804, jf. rejsepas af samme dato.

 4. Thorvaldsen havde i sit brev af 6.8.1804 bedt Lund om at se efter sit værksted og om at få billedhuggeren Camillo Landini til at svare på et i dag ukendt brev fra Thorvaldsen samt forhøre sig om, hvor langt han var nået med grev Adam Gottlob Detlef Moltkes buste, A212, (se evt. listen over forsvundne breve). Endelig bad Thorvaldsen Lund om at se, hvor langt billedhuggeren Peter Kauffmann var nået med kopieringen af en antik Homerbuste. Lund redegør for alle de stillede opgaver i det følgende. Se evt. referenceartikel om Thorvaldsens værkstedspraksis for mere om arbejdsfordelingen i Thorvaldsens værksteder.

 5. Busten af grev Adam Gottlob Detlef Moltke, som Thorvaldsen havde modelleret 1803-04. Originalmodellen findes på Thorvaldsens Museum, A212, marmoreksemplaret i Kunsthalle i Kiel.

 6. Thorvaldsens assistent, billedhuggeren Camillo Landini.

 7. Brevet fra Landini til Thorvaldsen kendes ikke i dag (se eventuelt listen over forsvundne breve). Brevet indeholdt tilsyneladende en redegørelse for, hvorfor han ikke var nået længere med busten af grev Adam Gottlob Detlef Moltke, som Thorvaldsen havde modelleret 1803-04. Originalmodellen findes på Thorvaldsens Museum, A212, marmoreksemplaret i Kunsthalle i Kiel.

 8. Thorvaldsens elev, billedhuggeren Peter Kauffmann.

 9. Denne Homerbuste kendes ikke i dag, og skal ikke forveksles med Thorvaldsens egenhændige kopi efter antikken: Homer, A751, fra 1799. Antagelig var der tale om den Homerkopi, som Theodor von der Ropp, havde bestilt mundtligt hos Thorvaldsen, antagelig i foråret 1804, jf. brev fra samme til Thorvaldsen af 30.8.1804. Ropps bestilling omfattede foruden Homerbusten yderligere syv buster efter antikker, se evt. referenceartikel om Ropps bestilling 1804-05 for mere herom og listen over forsvundne værker af Thorvaldsen.

 10. Det vides ikke, hvilken buste, der her hentydes til, men der kunne evt. være tale om en anden af Ropps bestillinger, jf. ovenstående kommentar.

 11. Dvs. hofmarskallen og mæcenen Johan Bülow til Sanderumgaard ved Odense på Fyn.

 12. Den danske kobberstikker J.F. Clemens viderebragte i sit brev til Lund af 19.5.1804 Johan Bülows forespørgsel på en buste.
  Bestillingen blev, så vidt vides, aldrig realiseret.

 13. Clemens var en nær ven af føromtalte Johan Bülow, som han portrætterede, E449.

 14. Forfatteren Friederike Brun, der havde opholdt sig i Rom 1802-03.

 15. De romerske venner, der her tænkes på kunne meget vel, foruden de i brevet nævnte, udgøres af samme flok, som deltog i Friederike Bruns afskedsfest (13.5.1803) en måned inden hendes afrejse fra Rom (11.6.1803): Carl Ludwig Fernow, Wilhelm Friedrich Gmelin, Georg Zoëga, Antonio Canova, Wilhelm von Humboldt, Giovanni Torlonia, Angelika Kauffmann og Friedrich Rehberg, hos hvem festen foregik, se Friederike Brun geborene Münter: Römisches Leben, Leipzig 1833, vol. II, p. 173.

 16. Der er indtil videre ikke fundet flere omtaler af denne forsendelse i Arkivet, og det vides ikke, om gaverne nåede frem.
  En sådan anmodning var ikke usædvanlig i samtiden, således udbad eksempelvis Anna Maria Uhden sig hhv. rødt gedeskind og en engelsk saks under Thorvaldsens rejser i 1804 og 1805, se breve af 13.7.1804, 7.9.1805 og 30.8.1805, mens Maria Zoëga anmodede Thorvaldsen om at hjembringe to kamme af skildpaddeskjold fra Napoli, jf. brev af 20.4.1804. Året efter udbad Lund sig et pund af den allerbedste te fra Livorno, da den romerske efter hans udsagn kun var “middelmådig”, jf. brev af 31.8.1805. Anmodninger af denne art blev ofte fremsat i ønsket om at opnå en særlig lokal vare, en bedre kvalitet eller en bedre pris på en gængs kvalitet.

 17. Dvs. John/Giovanni Brown, der pga. romernes udtalevanskeligheder med hans efternavn var kendt som Baron Brown.

 18. Dvs. opdrage i betydningen at pålægge eller overdrage nogen en opgave, jf. Ordbog over det danske Sprog, pkt. 5.2.

 19. Den danske konsul i Livorno J.C. Ulrich.

 20. Den tyske maler og raderer Joh. Christian Reinhart.

 21. Den schweiziske billedhugger, digter og arkæolog Heinrich Keller.

 22. En sådan anmodning var ikke usædvanlig i samtiden, således udbad eksempelvis Anna Maria Uhden sig hhv. rødt gedeskind og en engelsk saks under Thorvaldsens rejser i 1804 og 1805, se breve af 13.7.1804, 7.9.1805 og 30.8.1805, mens Maria Zoëga anmodede Thorvaldsen om at hjembringe to kamme af skildpaddeskjold fra Napoli, jf. brev af 20.4.1804. Året efter udbad Lund sig et pund af den allerbedste te fra Livorno, da den romerske efter hans udsagn kun var “middelmådig”, jf. brev af 31.8.1805. Anmodninger af denne art blev ofte fremsat i ønsket om at opnå en særlig lokal vare, en bedre kvalitet eller en bedre pris på en gængs kvalitet.

 23. Thorvaldsens kæreste Anna Maria Uhden, der på dette tidspunkt måske med rette følte sig noget glemt og overset, jf. hendes brev af 10.8.1804.

 24. Dvs. Anna Maria Uhdens brev til Thorvaldsen af 10.8.1804. Denne praksis med samlede brevforsendelser var helt normal i samtiden, se evt. referenceartikel om datidens brevkultur.

 25. Thorvaldsen havde gentagne gange forsøgt at få et brev færdig til afsendelse, men først 6.8.1804 kom et brev afsted. For de ikke afsendte brevudkast se antagelig medio juli 1804.

 26. Om Lund her hentyder til anmodningen om fortsat at se efter Thorvaldsens værksted, om at skrive ham nyt fra Rom eller noget helt tredie er uvist, men referencen gjaldt antagelig et af de allerede nævnte hverv.

 27. Dvs. af yderste evne; af alle kræfter, jf. Ordbog over det danske Sprog, pkt. 1.1.

 28. Formentlig J.L. Lunds første historiemaleri: Andromache i afmagt ved synet af Hektors lig, 1803-07. Læs mere om dette i Lunds biografi.

 29. Baron Herman Schubart på hvis landsted Montenero Thorvaldsen var gæst i denne periode, se Thorvaldsen-kronologien. Lunds brev til Schubart kendes ikke.

 30. Thorvaldsen havde været syg siden 1803, og opholdet på Schubarts landsted Montenero ved Livorno var derfor primært ment som et rekreationsophold for Thorvaldsen. Se evt. referenceartikel om Thorvaldsens sygdom 1803-04. Thorvaldsen havde opholdt sig på landstedet siden midten af juli 1804.

 31. Thorvaldsen rejste fra Montenero mod Rom den 24.9.1804 og nåede antagelig Rom i begyndelsen af oktober.

 32. Hverken brevudkast eller brev fra Thorvaldsen til Lund fra perioden frem til Thorvaldsens tilbagerejse til Rom i oktober 1804 kendes i dag, se evt. foregående kommentar. Thorvaldsens rejse til Carrara med Herman Schubart og hans under tiden langsommelige brevskrivning kunne tale for, at Thorvaldsen ikke har afsendt flere breve til Lund dette efterår.

 33. Dvs. ulejlighed, besvær, jf. Ordbog over det danske Sprog.

Sidst opdateret 04.12.2017