No. 394 of 10318
Sender Date Recipient
J.L. Lund [+]

Sender’s Location

Rom

11.8.1804 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Montenero

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Lund thanks Thorvaldsen for his letter and looks forward to their reunion in Rome. He informs Thorvaldsen that he has done as requested: checked on his studio and pressed the sculptors Camillo Landini (regarding the bust of Adam Gottlob Detlef Moltke, A212) and Peter Kauffmann (regarding the copy of an antique bust of Homer). Lund writes that Johan Bülow has commissioned a copy of an antique bust, and he sends regards from J.F. Clemens. Friederike Brun has sent gifts to her friends in Rome, but they have not yet arrived, and Thorvaldsen is asked to find out whether they have arrived at Leghorn. Anna Maria Uhden sends regards. Lund includes letters from Landini and Uhden and asks Thorvaldsen to buy him six neckcloths in Leghorn.

See Original [Translation]

Rom den 11de Augusti 1804.

Kiere Ven.

Deres Brev og de gode Efterretninger fra Dem har jeg imodtaget med inderlig Glæde, og jeg haaber at see Dem frisk og vel ved Deres Tilbagekomst til Rom. Deres Comissioner har jeg udrettet med den største Noyagtighed, og vil strax give Dem effterretning derom. For det første Deres Værkstedt, er saa meget jeg kan see i en god Tilstandt, som De forlod det. Grev Moltkes Büste er ikke meget avancert, jeg har været to gange i dag der for at tale med Landini men har ikke truffen ham saasom han har sendt mig vedfølgende Brev, har han vist selv skreven Dem Aarsagen hvorfor han ikke har arbeidet derpaa men jeg skal skynde paa ham. Kaufman har af det Stykke Marmor hvorudaf han har villet giøre Homers Byste, giort en anden, som De ogsaa har bestillt hos ham, fordi han har funden nogen feil i Marmoren. han søger imidlertid at finde et andet Stykke, til Homers Byste.
Jeg har ogsaa faaet en Comission til Dem fra Geheimeraad v Bülow i Fynen, som ønsker at De vilde lade giøre en Copie efter en antik Byste, vi skal tale derom naar De kommer tilbage. Hr Clemens har opdraget mig, at hilse Dem meget.
Frue Brun har tænkt paa hendes gode Venner i Rom, hun har sendt en Casse med Porcellan, og Thee med et Skib til Italien, og iblandt andet, har hun ogsaa giort os den Aere, at sende et Pund Thee som skal deeles imellem os to. Baron Brown, har opdraget mig, at bede Dem, om De ikke kunde erfare af vores Consul i Livorno, om denne Casse maaskee er kommet til Livorno, og ifald den er der har De nok den Godhed, at tage den imod, og sende til Rom. Reinhart og den gode Keller har ogsaa deel i en Casse.
Dersom De havde Leilighed, at kunde lade kiøbe for mig i Livorno et halv Dussin meget fine store Halskleder vilde De giøre mig en stor Tieneste her er de for dyrt, det har Tid til De kommer tilbage. Sig. Anna Maria, har givet mig medfølgende Brev, og har anbefalet sig, at bede Dem, at skrive mere flitig end De har giort hidintil, det vil fornoie mig meget, om De opfylder hendes Ønske, som ogsaa er mit. Med den største Fornoielse skal jeg udrette Deres Comission. Jeg arbeider med Magt paa mit Malerie, og haaber at see det anlagt, til Ende af den næste Maaned. Med samme Post skriver jeg til Hr Baron Schubart, der er ret lykkelig at kunde tilbringe nogen Tid i saadan et behagelig Selskab, og paa saadan et fordeelagtig Sted for Deres Helbred, jeg haaber vi skal see de gode Følger deraf ved Deres Tilbagekomst. Lev vel gode Ven, og lad mig see at De skriver snart til Deres   L. Lund

Undskyld mig at jeg har skreven i saadan en Hast. De vil have Umage at læse det.

General Comment

The letter is the answer to Thorvaldsen’s letter dated 6.8.1804, which he had sent to Lund during his stay at Montenero July-September 1804. The letter was apparently sent together with a letter from Lund to Baron Herman Schubart and Anna Maria Uhden’s letter to Thorvaldsen dated 10.8.1804, which explains the missing address on the letter.
On the last page of the sheet, at an angle of 90o to the text, there is a watermark showing a lion statant on a low pedestal. This is also seen on Lund’s letter dated “13.7.1804”:/dokumenter/m11804,nr.14.

Archival Reference
m1 1804, nr. 16
Thiele
Delvist gengivet hos Thiele I, p. 242-242.
Subjects
On Letters and Writing · Letters Lost · Lost Works by Thorvaldsen · Gifts for Thorvaldsen, Art Wares · Gifts for Thorvaldsen, Provisions · Purchase by Thorvaldsen Requested · Copying Antiquity · Artistic Environment in Rome · Portrait Busts, Historical Persons · Portrait Busts, Contemporary Persons · Ropp's Commission 1804-05 · Reply from Thorvaldsen Requested · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Health · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Women · Thorvaldsen's Illness 1803-04 · Thorvaldsen's Workshop Practice
Persons
Baron Brown · Friederike Brun · Johan Bülow · J.F. Clemens · Peter Kauffmann · Heinrich Keller · Camillo Landini · Johann Christian Reinhart · Herman Schubart · Anna Maria Uhden · J.C. Ulrich
Works
Last updated 04.12.2017 Print