Tilbage til T

Karen Thorvaldsen

Båndene mellem Thorvaldsen og hans mor synes at have været stærke og tætte. Om hendes sorg ved sønnens afrejse til Italien i 1796 fortæller Thorvaldsens ungdoms- og akademiven Jens Ulstrup, at han af Thorvaldsen var blevet bedt om at trøste hende, men fandt hende helt utrøstelig, “i en Tilstand, der næsten grændsede til Vanvid”, kyssende en “gammel, sort Vest, som havde tilhørt hendes Bertel” (Thiele 1831, vol. I, p. 35-36). Thorvaldsen fortalte selv som gammel til baronesse Stampe, hvor meget han havde sørget ved sin mors død, og tilføjede, “at han troede vist, at havde han pludselig kunnet viist sig for hans Moder, saa var hun levet op igien, saa umaadelig elskede hun ham…”, Stampe, op. cit., p. 98.

Ægteskab

Det er uvist, hvor og hvornår hun blev gift med Gotskalk Thorvaldsen, men senest i maj 1770 må ægteskabet været blevet indgået, da parret på dette tidspunkt udfyldte et skema til brug ved optagelse i en såkaldt enkekasse, dvs. en slags pensionsforsikring for Karen Thorvaldsen i tilfælde af mandens død, jf. Jacobsen, op. cit., p. 51. De omtales også som ægtefolk, begge i deres 1. ægteskab, i de såkaldte Oederske Efterretninger fra 1771 (under Torilsen), se Dansk Demografisk Database, jf. også Bobé, op. cit. 1936, p. 42.

Død

Karen Thorvaldsen døde den 7.1.1804 og blev begravet fra Nikolaj Kirke i København. I kirkens ligprotokol hedder det: “Den 12te Jan. 1804: Karen Dagenes, Billedhugger Thorvaldsens Hustru, 56 Aar, død den 7de af Kræft”, se Bobé, op. cit. 1915, p. 161. Hendes mand skrev til deres søn i sit brev af 20.10.1805: “For den Ære Skyld lod jeg hende begrav[e] so hederlig at det kostede mig 53rd som jeg har siden maatt arbeide for at betale.”

Thorvaldsen fik meddelelsen om sin mors død i et brev af 17.1.1804 fra Abildgaard. Det gjorde så stærkt et indtryk på ham, at han ikke umiddelbart nævnte det i sit svarbrev. Kun i et brevudkast af primo august 1804 tiltænkt Abildgaard skrev han: “Jeg har i sin Tid imodtaget det Brev som Deres Vel: har beæret mig med, og hvis Indhold var desto smertefuldere for mig, da jeg paa engang, og uden at være derom i nogen Maade forekommet maatte erfare min elskede Moders Død. De meddeelte mig denne sørgelige Nyhed i faae Ord, og Gud veed hvor smertefult det var for mig.” Men selv denne bekendelse blev udeladt i det afsendte brev af 6.8.1804.

Navn

Der har tidligere hersket nogen usikkerhed om både navn, herkomst og fødeår for Thorvaldsens mor. Der er imidlertid næppe tvivl om, at hun var født Dagnes, idet hun både i folketællingen i 1801 og i Nikolaj Kirkes ligprotokol ved sin død i 1804 kaldes Karen Dag(e)nes og samtidig angives at være Gotskalk Thorvaldsens kone.
Når navnet Grønlund nu og da opgives som moderens efternavn, skyldes det Thorvaldsen selv. Han fortalte 1818 i sin biografi til Ordenskapitlet, nedskrevet af historikeren Estrup, at “hans Moder [hed] Karen Grønlund, en Præstedatter fra Jylland…”, og gentog det som gammel til baronesse Stampe: “…min Moder var en Jyde og hed Karen Grønlund…”, se Stampe, op. cit., p. 91. Thiele I, p. 4 omtaler hende endda som “en nærpaarørende til Brygger Grønlund”.
Denne opfattelse må dog regnes som urigtig, og navneforvirringen er blevet forklaret ved, at Karen Dagnes må have tjent hos familien Grønlund inden sit ægteskab og derfor efter gammel skik er blevet kaldt, eller har kaldt sig, Karen Grønlunds eller Grønlund.
Navneforvekslingen har i øvrigt tidligere givet anledning til formodninger om, at Thorvaldsen skulle have været søn af en Anders Grønlund, om dette se Thorvaldsens egen biografi.

Herkomst og fødeår

Med udgangspunkt i navnet Karen Dagnes og det faktum, at hun stammede fra Jylland (se ovenfor og Thiele I, p. 8 og 22) publicerede Louis Bobé i 1915, op. cit., en undersøgelse af hvilken Karen Dagnes, der kunne være tale om. Han kom frem til, at hun måtte være datter af degnen og organisten ved Nr. Nissum Kirke Jacob Hansen Dagnes (1699-1771). Han blev gift 1733 med Sidsel Carlsdatter Mulvad (?-1767), se Jacobsen, op. cit., p. 45. Jacob Dagnes var tidligere organist ved Lemvig Kirke, og datteren Karen blev født dér. I Lemvig sogns kirkebog kan man under 16.1.1736 læse følgende: “Hiemmedøbt Organistens liden Daatter, kaldet Karen.” Hun blev konfirmeret i 1752 som 17-årig iflg. Nr. Nissum sogns kirkebog, hvilket peger på, at det sandsynlige fødeår var 1735, jf. Jacobsen, op. cit. 1956, p. 49.
Dette stemmer imidlertid ikke med de aldersangivelser, der findes i de kilder, der dokumenterer hendes færden i København. Her optræder hun fire steder: I de Oederske Efterretninger 1771, (se Dansk Demografisk Database, op. cit.), opgives hendes alder til 24 år, dvs. født 1746-47; ifølge folketællingen fra 1787 skulle hun på dette tidspunkt have været 38, dvs. født 1748-49; ifølge folketællingen fra 1801 skulle hun være 54, dvs. født 1746-47; ved hendes død i 1804 angives hendes alder til 56, dvs. født 1747-48.

I de “københavnske” kilder råder der altså en vis konsensus mht. Karen Thorvaldsens alder. Hun skulle være født i tidsrummet 1746-49 og ikke ca. 1735-36, som de “jyske” kilder hævder. Denne uoverensstemmelse kan enten skyldes unøjagtigheder i arkivalierne, som man ikke sjældent kan støde på i fx folketællingerne, eller også har Karen Thorvaldsen “romantiseret” sin egentlige alder, måske også over for den lidt yngre Gotskalk Thorvaldsen.
Det er i denne forbindelse måske ikke uvæsentligt, at hun må have afbrudt forbindelsen med sit hjem efter afrejsen til København. For ved boskiftet efter hendes mors død i 1767 omtales hun som “rejst til København, men vides ej, enten hun er levendes eller død”. Efter faderens død i 1771 nævner skifteretspapirerne dog, at Karen “bor i Hovedstaden, men det vides ikke hvor”, se Jacobsen, op. cit. 1956, p. 49-50. Baggrunden for Karen Dagnes’ manglende kommunikation med sit fødehjem kendes ikke.

Det skal for en god ordens skyld nævnes, at der ikke findes kilder, der entydigt bekræfter, at Jacob Dagnes’ datter er identisk med den Karen Dagnes, der blev gift med Gotskalk Thorvaldsen i København. Man kunne derfor – som en tredje hypotetisk forklaring på de divergerende fødselsår – tænke sig, at der fandtes en helt anden jysk Karen Dagnes. På grundlag af de kendte kilder må det dog anses for absolut mest sandsynligt, at degnedatteren Karen Dagnes fra Nørre Nissum var Thorvaldsens mor.

Portræt

Ligesom med Thorvaldsens fader kendes der ikke noget autentisk portræt af Karen Thorvaldsen. Thiele har hørt moderen beskrevet, som hun var som ung kone: “…en smuk, lille buttet Person, der endog vakte Opmærksomhed, naar hun viste sig paa Arbejdspladsen, for at bringe sin Mand Kaffe…”, se Thiele I, p. 8. Han skriver endvidere, at Ulstrup senere omtalte moderen som “en ram Jyde, hvis udtrykte billede han [Thorvaldsen] var…”, se Thiele I, p. 22. Hvis mor og søn har lignet hinanden, kan en tegning af en ældre kvinde i profil på Thorvaldsens Museum, C861, muligvis være et portræt af Karen Thorvaldsen, uden at det dog kan fastslås med sikkerhed.
Tidligere har man troet, at yderligere to tegninger på Thorvaldsens Museum, C764r og C803r, skulle forestille Thorvaldsens mor, men lighederne med Thorvaldsen er så små, at dette synspunkt ikke længere fastholdes.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Karen Thorvaldsen repræsenteret i Kataloget.

Referencer

  • Louis Bobé: ‘Bertel Thorvaldsens Moder’, in: Personalhistorisk Tidsskrift, 6. Række, 6. Bind, 2. Hefte, København 1915, p. 160-164.
  • Louis Bobé: ‘Bertel Thorvaldsens Herkomst’, in: Personalhistorisk Tidsskrift, 57. Aarg., 1. Hefte, København 1936, p. 36-45.
  • Dansk Demografisk Database, Oeders Efterretninger 1771 (under Torilsen), folketællingen over København 1787 (under Torwaltsen) og 1801.
  • N.H. Frandsen: Bertel Thorvaldsens herkomst, 1980, upubliceret manuskript på Thorvaldsens Museum.
  • [J.] Søndergaard Jacobsen: ‘En Degnedatter fra Nr. Nissum’, in: Ringkjøbing Amts Dagblad, 28.2.1950.
  • J. Søndergaard Jacobsen: ‘Bertel Thorvaldsens Moder’, in: Hardsyssels Aarbog, 50. bind, 1956, p. 44-62.
  • Orla Johansen: ‘Arven fra degnehjemmet i Nr. Nissum’, in: Henning Fogde (red.): Den jyske pensionisthøjskole i Nr. Nissum 1971-1981, Nr. Nissum 1981.
  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912.

Sidst opdateret 25.04.2022

En ældre kvinde, Karen Thorvaldsen (?) #

Karen Thorvaldsen

Karen Thorvaldsen, f. Dagnes (kaldes nu og da Grønlund) Antagelig 1735-1804 Dansk
Til Thorvaldsen1 dok.

Omtalt i51 dok.