Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 337 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

25.2.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Nicolai Abildgaard [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / S:T: / Hr Justidsraad N: Abildgaard

Resumé

Thorvaldsen undskylder sin langvarige tavshed med sin sygdom, der har gjort ham uarbejdsdygtig. Han beder Abildgaard forsøge at sælge de buster, han har sendt til Danmark og give den eventuelle indtægt til hans far. Han meddeler prisen på en buste og takker for, at Abildgaard har anbefalet ham til udsmykningsopgaver til Christiansborg.

[Translation]

Rom d: 25 Febr. 1804.

Gode Hr Justidsraad!
De maa tilgive at jeg i saa lang Tiid ikke har skrevet Dem til, jeg har været næsten et helt Aar saa syg at jeg ikke har kundet arbejde, og af den Aarsag saa melankolsk at jeg endnu mindre har kundet sat mig til at skrive. Dog er jeg nu noget bedre og har igjen begyndt at arbejde lidet.
Bysterne vare alle gjorde paa Spekulasion, de til Hr Justidsraaden undtagne og en anden af vores Menister Bucke i Madrid. Jeg veed ikke om Hr Kapitain Berger efter mit Brev til ham har udtaget denne af Kassen, hvis ikke, beder jeg at De ville være saa god, at besørge ham den tilsendt med en sikker Lejlighed. Hvad de øvrige angaaer overlader jeg ganske til Dem at gjøre dermed som De bedst synes. Jeg veed ikke hvor meget af Omkostningerne for Fragt og deslige der vil kom paa min Side, da jeg formoder at Academiet betaler det, som jeg har bestemt til at forevises samme. Skulde De kunne giøre noget mere ud deraf saa ønsker jeg at De vilde anvende det paa min Fader. Da jeg ikke endnu har været istand til at kunde bidrage noget til mine Forældre[s] Bedste[,] jeg takker Justidsraaden forbindligst for den Godhed De har havt for dem – En Byste af den Størelse som de ieg har sendt vil omtrent koste 30-40 Piaster. Midlertid er De saa god at lade mig vide hvilken De ønsker da de vist skulde blive besørgede paa det oekonomiskeste[.] Hr Baron Schubart har lovet at gjøre alt muligt for mig, naar De nu med Deres sedvanlige Godhed som jeg ogsaa erkjænder af Deres Anbefaling til Slottets Arbejde vil bidrage til mit Bedste saa troer jeg vist. jeg kunde udføre Arbejdet for mindre end i Kjøbenhavn – Jeg anbefaler mig fremdeles Deres Godhed og henlever Deres forbundne B. Thorvaldsen

Generel kommentar

Dette brev er et svar på Abildgaards brev af 17.1.1804, men Thorvaldsen nævner ikke med et ord det, der gjorde stærkest indtryk på ham i Abildgaards brev, nemlig meddelelsen om moderens død.
At Thorvaldsen var blevet informeret om dødsfaldet på dette tidspunkt, fremgår af brev af 28.2.1804 fra hans gode ven C.F.F. Stanley.


Der er bevaret tre udkast til dette brev, et, der repræsenterer et tidligt stadium i skriveprocessen, og et senere, der stort set er identisk med nærværende færdige version samt et brudstykke hertil.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 210-211.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802 · Portrætbuster, historiske personer · Portrætbuster, samtidige personer · Thorvaldsen og Rafael · Thorvaldsens forældre · Thorvaldsens sygdom 1803-04 · Thorvaldsens værker, priser
Personer
Johan Hartvig Ernst von Berger · Edmund Bourke · Herman Schubart · Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 16.01.2018 Print