No. 336 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Medio februar 1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Vedr. dateringen, se den generelle kommentar.

C.F.F. Stanley [+]

Modtagersted

Napoli

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thorvaldsen er meget ked af, at Stanley stadig er syg. Han længes efter at se ham i Rom. Han beder Stanley opsøge Herman Schubart for at tale hans sag.

Se original [Translation]

Det giør mig inderlig unt at høre at Du endnu ikke er helbredet men hav tolmodighed gode Ven en saadan lanvari sydom helbredes lit efter lit og Derfor tror ieg at Du ikke skulde opholde dig lengere i Neappel Da Du formodellig har seet det betydeligste hvad der er og naar Du kom til Rom saa haaber ieg inden Du er bekent med alle de merverdigheder som her er saa befinder Du Dig vist bedere, og saaledes med din Ven kan arbeide og profetere af alt hvad Du har seet. Det er lensel efter at have dig i mine arme som faaer mig til at skrive saaledes, Du maa elles Best hvide hvad Du kan giør og derefter Rette Dig. Glem ikke, beste Ven, saa snart Du kan gaa til vor inderlige Gode Baron Schubart og tak ham for alt den Godhed han beviser mig. De er mig ikke mulig at skrive det ieg føler for denne fortreffelige mand, og derfor beder Dig som er min Ven at udrette det for mig som det var for Dig selv. Dersom din Sydom skulde holde Dig som Gud forbyde noget lengere i Neapel saa skriv mig til imellem og vær altid min Ven som ieg betsandig skal være din T


[verso:] Jeg griber denne leilighed at skrive disse faa linier,

[verso:] om man bør opmondre børn til at gøre vel ved belønninger[,] man bør vogte for at smigre børn ved at give dem, ligesom til gjengjæld visse ting, som behager dem, for at forbunde dem

Generel kommentar

Vedrørende dateringen:
Som det fremgår, er brevudkastet udateret, og det har hidtil været dateret til november-december 1803 på grundlag af Thiele I, p. 199, hvor udkastet gengives. Men udkastet stammer sandsynligvis fra medio februar 1804 af flg. grunde:
Udkastet må stamme fra perioden, hvor Stanley opholdt sig Napoli, dvs. fra ultimo 1802 til januar 1805. Omtalen af Herman Schubart gør det imidlertid muligt at indsnævre datoen yderligere: Da Thorvaldsen i brevet beder Stanley at henvende sig til Schubart, kan brevet dateres til efter 12.11.1803, hvor Schubart (igen) ankom til Napoli. Schubart blev i Napoli indtil ultimo april 1804 (se Thiele I, p. 223), så brevet må være skrevet i perioden mellem november 1803 og april 1804.
Ser man nærmere på indholdet, er der ved første øjekast ikke meget at knytte en præcisere datering op på. Stanleys sygdom giver ikke noget sikkert dateringspunkt, men “alt den Godhed”, Schubart udviser for Thorvaldsen, kunne pege på en sandsynlig datering af brevudkastet til begyndelsen af 1804, da Schubarts bestræbelser på at opnå formel tilladelse fra Danmark til, at Thorvaldsen kunne blive i Rom, satte ind omkring nytår 1803-04, se referenceartiklen herom.
I brevudkastet beder Thorvaldsen desuden Stanley opsøge Schubart med vendingen: “…Dig som er min Ven at udrette det for mig.” Denne vending gentager Stanley i sit brev af 28.2.1804: “I gaar var jeg… hos vaares Gode Menister Baron Schubardt, hvor jeg da som Ven udrettede det du havde Paalagt mig.” Stanleys brev skulle da være svar på brevudkastet, som da må være afsendt umiddelbart før 28.2.1804.
Ser man desuden på indholdet af Stanleys foregående brev af 7.2.1804, virker det meget sandsynligt, at Thorvaldsens brevudkast er skrevet som svar på brevet af 7.2.1804, og at Thorvaldsen altså selv får svar i Stanleys brev af 28.2.1804. De tre breve hænger indholdsmæssigt sammen.
Ergo: Thorvaldsens brevudkast er højst sandsynlig kladde til et brev, der blev afsendt i midten af februar 1804.


Brevudkastet er skrevet på samme ark papir som et regnskab fra Camillo Buti.

Arkivplacering
m28, nr. 122
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 199.
Emneord
En fri mand. Thorvaldsens forbliven i Rom · Mæcenvirksomhed
Personer
Herman Schubart
Sidst opdateret 15.04.2015 Print